Minister Finansów T. Czerwińska przedstawiła informacje dotyczące wstępnego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 r. Było to w dniu 21 września br. w ramach posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego poświęconego projektowi ustawy budżetowej na 2019 r oraz „Działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa”.

Podkreśliła, że projekt budżetu na 2019 r. gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych. Zaplanowano w nim dochody budżetu państwa w kwocie 386,9 mld zł, wydatki na kwotę 415,4 mld zł oraz deficyt nie większy niż 28,5 mld zł. Poinformowała, że po stronie wydatkowej zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci. Ponadto uwzględniono m.in. skutki wynikające z: realizacji programu „Dobry start”; wprowadzenia tzw. „małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotnosci minimalnego wynagrodzenia; obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn; wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej; weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej; kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego i finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa. Odnosząc się do poziomu dochodów podatkowych w 2019 r. zaznaczyła, że oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m.in.: wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności; rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line; wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych i wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W spotkaniu dodatkowo udział wzięli: Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu i Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z ramienia FZZ udział w posiedzeniu plenarnym brała udział Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias oraz pozostali członkowie RDS z ramienia FZZ.

W dalszej części spotkania głos zabrała wiceminister E. Bojanowska, która przedstawiła informacje na temat „Działań rządu na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa”. Poinformowała, że w celu wyznaczenia kluczowych kierunków polityki senioralnej oraz uporządkowania działań instytucji publicznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowany został dokument strategiczny pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Dokument ten uwzględnia 7 obszarów polityki społecznej dotyczących ogółu osób starszych oraz 4 obszary działań skierowane bezpośrednio do niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów. Odniosła się do aktywności zawodowej osób starszych, gdzie poinformowała, że sytuacja osób starszych na rynku pracy od wielu lat systematycznie poprawia się. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat w 2017 r. wyniósł 48,3% i był wyższy w porównaniu z 2016 r. o 2,1 pkt. proc. Podkreśliła, że zmniejsza się różnica we wskaźniku zatrudnienia dla tej grupy osób pomiędzy Polską, a średnią UE z prawie 14 pkt. proc. w 2008 r. do 8,8 pkt. proc. w 2017 r. Stopa bezrobocia dla osób w wieku 55-64 lata spada sukcesywnie od 2013 roku – z poziomu 10,3% do 4,9% w 2017 roku.

Nadmieniła, że jednym z kluczowych działań wiodących do zachowania aktywnej postawy i jak najdłuższej samodzielności osób starszych jest stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału seniorów jako zaangażowanych uczestników życia gospodarczego oraz utrzymanie ich obecności na rynku pracy. Wspomniała, że w Kodeksie pracy zawartych jest kilka rozwiązań związanych z ochrona i wsparciem starszych pracowników na rynku pracy.

Podkreśliła, że resort rodziny wspiera także organizacje pozarządowe w celu poprawy jakości życia osób starszych oraz zagospodarowania ich potencjału poprzez aktywność społeczną w środowisku lokalnym.
Wiceminister przedstawiła również przykłady działań rządu w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej osób starszych.

Następnie Przewodniczący Zespołu ds. usług publicznych – Sławomir Broniarz przedstawił rekomendacje na temat „Działania rządu i parterów społecznych społeczeństwa” wypracowane przez partnerów społecznych w zespole. Podkreślił, że przedmiotem dyskusji strony społecznej była analiza dokumentu ,,Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego”. Wymienił kluczowe rekomendacje partnerów społecznych w Zespole:

  • Ocena dostępności oferty szkoleniowej w kontekście idei uczenia się przez całe życie oraz oferty dla starszych pracowników.
  • Organizacja czasu pracy starszych pracowników.
  • Umowa mentorska.
  • Zorganizowanie seminarium dotyczącego praktyk z zakresu strategicznej oceny demograficznej w przedsiębiorstwach.
  • Podczas spotkania strona społeczna Rada przyjęła uchwały:
  • Uchwałę nr 60 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”.
  • Uchwałę nr 61 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w planach działań oraz naborze środków finansowych ze źródeł UE zadań związanych z jakością w ochronie zdrowia realizowanych przez NFZ.
  • Uchwałę nr 62 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w budżecie państwa na rok 2019 środków na budowę systemu rejestrów medycznych.
  • Uchwałę nr 63 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Notatka z posiedzenia plenarnego RDS 21.09.2018