fuz

Warszawa, dnia 10 października 2016 r.

L.dz. FZZ VIII 756/10/10/2016

 

 

Szanowna Pani Elżbieta Rafalska

MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

OPINIA DO PROJEKTU ZMIANY USTAWY O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

(PROJEKT Z DNIA 13.09.2016 R.).

W nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako ,,ustawa”) z dnia 13 września 2016 r., działając w imieniu Forum Związków Zawodowych, należy ocenić proponowany projekt pozytywnie, jako zmierzający do poprawy warunków materialnych najuboższych emerytów i rencistów. Forum Związków Zawodowych, w oparciu o stanowiska swych organizacji członkowskich, aprobuje przyjętą w projekcie metodę wsparcia najuboższej grupy emerytów i rencistów, z zachowaniem wartości realnej wszystkich emerytur i rent. Utrzymywanie się od lat niskiego (mimo waloryzacji) poziomu emerytur i rent to niewątpliwie doniosły i wrażliwy problem społeczny, a propozycja jego rozwiązania zawarta w projekcie daje szansę poprawy stosunku wysokości emerytur i rent do wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Forum Związków Zawodowych zwraca uwagę, że projektowany akt prawny eliminuje ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. z zakresu podwyższenia kwoty najniższej emerytury, kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy czy planowanej waloryzacji świadczeń. Powoduje to nieuzasadnioną kolizję i podział wśród ubezpieczonych.

Wprowadza się kolejny raz podział świadczeń na „stary” i „nowy” portfel, których głównymi poszkodowanymi są ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r. Czy okoliczność, że urodzili się w takim przedziale czasowym, ma stać się wg projektowanej ustawy – głównym powodem pozbawienia tych osób podwyższenia najniższych świadczeń? Forum Związków Zawodowych wnosi do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dokonanie zmian w projekcie ustawy celem objęcia ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. proponowanymi rozwiązaniami.

Z poważaniem,

Dorota Gardias

PRZEWODNICZĄCA FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH