Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji:

1) Prezesa Zarządu
2) Wiceprezesa ds. Finansowych
3) Wiceprezesa ds. Produkcji i Handlu
4) Wiceprezesa ds. Inwestycji i Innowacji

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 9 maja 2018 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 maja 2018 roku.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 14 maja 2018 r. w Biurze Spółki w Warszawie, przy Placu Bankowym 1.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
d) doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce,
e) kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki zaprezentowane przez kandydata.