Rada Pracowników i trzy związki zawodowe zwróciły się dnia 4 października 2018r do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z pismem w związku z ogłoszonym już ponad 20 tygodni temu procesem łączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN. W imieniu strony społecznej, reprezentującej pracowników GL S.A.  ponownie złożony został wniosek o włączenie w prace związane z działaniami zmierzającymi do połączenia obu spółek. Adresatami pisma są również Pan Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości; Zarząd PKN ORLEN S.A., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. oraz Zarząd Grupy LOTOS S.A.

Proces konsolidacji dotychczas prowadzony jest bez dialogu i są realne zagrożenia dla załóg obu podmiotów. Jest poparcie dla ścisłej synergii firm sektora naftowego, bo zapewni to oszczędności w logistyce i innych obszarach działalności. Przypomniano, że dobrym przykładem dla stworzenia właściwej atmosfery procesu konsolidacji były pakiety uzgodnione przy powołaniu spółek ENERGA oraz Grupy AZOTY. Po raz kolejny złożony został wniosek o:

  1. Zapewnienie o stosowania obowiązującego ZUZP w uzgodnionym okresie
  2. Stworzenie warunków do rozwoju technologicznego wszystkich spółek sektora z utrzymaniem poziomu nakładów inwestycyjnych w Polsce proporcjonalnie do wartości infrastruktury w momencie łączenia firm,
  3. Gwarancje dla zatrudnionych w spółkach na tym samym poziomie jak było w przypadku koncernu ENERGA,
  4. Zapewnienie o stosowaniu w systemie wynagradzania standardów wynikających z wartościowania stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej branży paliwowo-energetycznej i petrochemicznej.
  5. Przywrócenie właściwego charakteru współpracy pomiędzy stroną społeczną, a Pracodawcą

Dla funkcjonowania firmy niekorzystne są znaczne zmiany w zarządzaniu firmą – nie sprzyja poprawie nastrojów w firmie częste reorganizacje, które mogą negatywnie wpływać na efektywność całego sektora naftowego (już 8 zmian dokonanych w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. od maja 2016r).

Oczekujemy przede wszystkim na z planowanymi do 2022 roku nakładami 9,4 mld zł na inwestycje.

Ponownie złożono wniosek do Premiera o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozmów na odpowiednim szczeblu, mających na celu uspokojenie napiętej atmosfery…

 

DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Lotosu do 90 zł

W dniu wydania raportu kurs akcji Lotosu wynosił 74,90 zł.

„Wprawdzie mamy świadomość ostatniego pogorszenia marż rafineryjnych, a kursy akcji sięgnęły rekordowo wysokich poziomów, jednak nie zmienia to naszego pozytywnego nastawienia do Lotosu. Niezmiennie dostrzegamy znaczny potencjał wzrostu i uważamy, że w najbliższych kwartałach spółka może sprawić inwestorom pozytywną niespodziankę. W oparciu o 12-miesięczną wycenę docelową podwyższoną do 90 zł na akcję podtrzymujemy nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną kupuj i krótkoterminową relatywną przeważaj” – napisano w raporcie.

DM BOŚ prognozuje, że skorygowana EBITDA wg LIFO na III kwartał 2018 wyniesie ok. 900 mln zł w porównaniu do 942 mln zł rok temu.

Analitycy oceniają, że ewentualna fuzja Lotosu i PKN powinna być rozpatrywana jako okazja dla akcjonariuszy mniejszościowych Lotosu, a nie czynnik ryzyka. Uważają, że perspektywa wezwania, które prędzej czy później pewnie zostanie ogłoszone na akcje Lotosu, powinna zapewnić walorom spółki ochronę przed spadkami.

Autorem raportu jest Łukasz Prokopiuk

https://www.bankier.pl/wiadomosc/DM-BOS-podwyzszyl-cene-docelowa-akcji-Lotosu-do-90-zl-7618245.html