W czerwcu pod kierunkiem Prezesa Warsaw Enterprise Institute Tomasza Wróblewskiego w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły się obrady okrągłego stołu WEI wokół połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS. Wnioski ze spotkania zostaną wykorzystane w przygotowywanym przez organizatora raporcie.

W imieniu ZZIT GL podczas obrad przedstawiony został głos do publikacji w tym raporcie:

„Związki zawodowe Grupy LOTOS zwróciły się dnia 21 maja br do premiera Mateusza Morawieckiego ze stwierdzeniem, że prowadzenie procesu konsolidacji Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN bez dialogu ze stroną społeczną może powodować znaczące zagrożenia dla załóg obu podmiotów.

Rada Pracowników i reprezentujący ponad 40% związkowców firmy poprosiły o włączenie w prace związane z oceną zasadności i trybu przemian obu spółek. Wniosek przedstawiono już po ponad 11 tygodniach od rozpoczęcia analiz nt połączenia, więc jest możliwość ich podsumowania.

Kluczowe jest, aby konsensus został wypracowany już na początku. Szczególnie nasze zaniepokojenie budzą sprzeczne informacje na ten temat. Jesteśmy za tym, aby efektem końcowym był rozwój wszystkich firm sektora. Sens wdrażania ma jedynie tylko całościowa wizja z wykorzystaniem wszystkich dotychczas posiadanych zasobów.

Jest poparcie dla  ścisłej synergii firm sektora – co zapewni to oszczędności w logistyce i wielu innych obszarach działalności.

Jest oczekiwanie na zapewnienie realizacji postulatów, które mają dla nas kluczowe znaczenie i jest tożsame z  uspokojeniem, napiętej atmosfery wśród pracowników:

  1. Zapewnienie braku wypowiedzenia ZUZP do czasu zakończenia procedury rozpoczętej listem intencyjnym z dnia 27 lutego 2018 r. między Ministerstwem Energii i PKN ORLEN,
  2. Rozwój technologiczny wszystkich spółek z utrzymaniem poziomu nakładów inwestycyjnych w Polsce proporcjonalnie do wartości infrastruktury aktualnej w momencie łączenia firm,
  3. Gwarancje dla zatrudnionych w spółkach na tym samym poziomie jak w przypadku budowy koncernu ENERGA,
  4. Zapewnienie o stosowaniu w systemie wynagradzania standardów wynikających z wartościowania stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej branży paliwowo-energetycznej i petrochemicznej.
  5. Właściwy charakter współpracy pomiędzy stroną społeczną, a Pracodawcą

Bo właśnie dobrym przykładem dla stworzenia właściwej atmosfery konsolidacji były pakiety uzgodnione przy powołaniu Energa i Grupy Azoty. Pakiety społeczne, które zabezpieczały prawa pracowników, dawały gwarancje zatrudnienia – uzgodnione między związkami zawodowymi a zarządami spółek.

W obowiązującej strategii są duże perspektywy rozwoju spółki i ja się o to upominałem – ze strony „większego brata” powinna być deklaracja odnośnie realizacji strategii z zapisanymi konkretnymi inwestycjami do zrobienia w przyszłości. Szacowano w zatwierdzonej strategii na okres do 2022 roku nakłady ponad 9 miliardów na nowe inwestycje i to jest dla załóg gwarancja tego, że będzie praca w spółkach Grupy Kapitałowej Grypy LOTOS.”

Cytat ma być umieszczony w rozdziale z komentarzami ekspertów zaangażowanych w prace konsultacyjne nad raportem.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu PKN Orlen, Grupy LOTOS oraz zaproszeni goście przez fundacje (w tym radny miasta Gdańska).
Strona społeczna reprezentowana była przez 3 organizacje działające w Grupie LOTOS oraz dwie organizacje z PKN Orlen.
Zapowiedziano też następne spotkanie w gronie powiększonym o ekspertów.