Szczególnie wzbudzający niepokój wśród pracowników jest ogłaszany i powielany publicznie komunikat o braku zwolnień grupowych, co jednak w rzeczywistości może znaczyć w ciągu roku ograniczenie zatrudnienia o ponad 23% pracowników w samej tylko Grupie LOTOS S.A., a łącznie prawie 1300 pracowników GK.

Środki zaradcze wskazane Komisji Europejskiej, będące obecnie warunkiem przejęcia przez PKN Orlen S.A. Grupy LOTOS, są  naszym zdaniem wielce szkodliwe dla całego polskiego przemysłu naftowego, a w szczególności dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.

Jako strona społeczna oczekujemy i dążymy do ustanowienia Projektu Pakietu, traktowanego jako źródła prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu Pracy z podmiotem przejmującym strukturę Grupy LOTOS ze stroną społeczną i gwarantowanie jego przestrzegania przez Skarb Państwa dla pracowników pozostających w zatrudnieniu w dniu 18 sierpnia 2020 roku w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS tj. od daty podpisania porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa, PKN Orlen S.A. oraz  Grupą LOTOS S.A. (nt realizacji transakcji nabycia akcji przez PKN Orlen od Skarbu Państwa, reprezentujących minimum 53% kapitału zakładowego Spółki LOTOS).

Stronom podpisanego w dniu 28 lutego 2018 roku listu intencyjnego, przedstawiliśmy Projekt Pakietu przygotowanego przez organizacje związkowe Grupy LOTOS S.A. które są obecnie akceptowane przez 16 z 17 organizacji związkowych reprezentujących pracowników GK LOTOS.

Zgadzamy się rzecz jasna z założeniem, że sektor naftowy wymaga wykorzystania efektu synergii wszystkich jego firm, ale akceptacja środków zaradczych jest naszym zdaniem  wysoce szkodliwa dla dalszego jego rozwoju i oceniamy, że sygnalizowane przez nas potrzeby gwarancji pracowniczych są adekwatne do rzeczywistych skutków prowadzonego procesu wdrażanych „środków zaradczych”.

Uzyskane pisemne odpowiedzi Ministra Aktywów Państwowych z dnia 7.08 br. na nasze wcześniejsze pismo oraz zapewnienia Prezesów spółek, które padły na spotkaniu w dnia 17 września br., w żaden sposób nie odnoszą się do kierowanych przez stronę społeczną już w 2018 roku do Premiera i Ministra Energii, a także Zarządu PKN ORLEN S.A. obaw i wątpliwości.

Odpowiedź DN I.II.4631.33.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku Pana Premiera Jacka Sasina na nasze pismo, obejmowała tylko jednostronne oceny i deklaracje władz PKN Orlen.

Nie stały za nią potwierdzenia dla zrozumienia naszego stanowiska czy też próby wsłuchania się w nasz głos, o czym świadczą choćby treści spotkań z przedstawicielami PKN Orlen S.A., które odbyły się w ostatniej dekadzie sierpnia oraz w dniu 17 września br.

Wszystkie przedstawione w piśmie z 10 lipca 2020 roku fakty zostały naszym zdaniem całkowicie zbagatelizowane.

Pomimo dotychczasowych spotkań z podmiotem przejmującym naszą firmę, które łącznie trwały niecałe 3 godziny (sic!) sygnalizujemy, że odnotowywany jest coraz większy wzrost napięcia społecznego wśród załogi, co jest oczywistą przyczyną odejścia od dialogu, a wręcz lekceważenia strony społecznej przez podmiot przejmujący.

Bazując na przygotowanym przez nas Projekcie Pakietu, wnioskowaliśmy do władz PKN Orlen S.A. o jego rozpatrzenie i akceptację jego zapisów, bądź też  podjęcie rzeczowych rokowań w zakresie negocjacji co do jego szczegółowych rozwiązań.

Natomiast na spotkaniu, które odbyło się w dniu 17 września 2020 roku, podczas którego po raz pierwszy strona przejmująca przekazała nam swoje oceny dotyczące gwarancji sprowadzających się do braku zwolnień grupowych, miało miejsce bezprecedensowe wyszydzanie przez Zarząd PKN Orlen S.A. jego rozwiązań.

W dalszym toku rozmów przedstawiciele podmiotu przejmującego wskazali absurdalną naszym zdaniem łączną wycenę wartości pakietu świadczeń.

Kwestionujemy dokonaną wycenę wartości Pakietu i żądamy weryfikacji tych danych oraz dokonanie taką samą metodą przeliczenia skutków dla rynku produktów naftowych wszystkich wprowadzanych w życie „środków zaradczych”.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Grupa Kapitałowa Grupa LOTOS przez ostatnie kilkanaście lat prowadziła działania mające na celu optymalizację kosztową poszczególnych Spółek, ich specjalizację i outsourcing niektórych działalności, co skutkuje dużą zależnością biznesową pomiędzy Spółkami, zwłaszcza w relacjach Spółki Południowe i Grupa LOTOS.

Wyłączenie Spółek Południowych i sprzedanie poza GK GL spowoduje ich szybką likwidację.

Nowy właściciel najprawdopodobniej nie posiada infrastruktury, ani nie prowadzi działalności na terenie Polski dającej szansę na zagospodarowanie i efektywne wykorzystanie majątku tych Spółek.

Terminale Paliw zostały tak zoptymalizowane, by działać w realiach rynku lokalnego wykorzystując w działalności dostawy i sieć dystrybucyjną GK GL oraz umowy zawierane przez LOTOS.

W sytuacji sprzedania ich podmiotom zewnętrznym staną one przez wizją likwidacji ze względu na natychmiastowy spadek wolumenów wydań paliw i utraty przychodów z tego tytułu.

Stąd przekazanie Spółek Południowych do obcego właściciela jest tak naprawdę zdaniem strony społecznej pierwszym krokiem do ich likwidacji.

W przypadku aktywów w Czechowicach i Jaśle Spółki działają na byłym majątku rafineryjnym, który w wielu aspektach stanowi obciążenie bieżącej działalności. Nie bez znaczenia jest fakt, iż Grupa LOTOS świadczy dla Spółek wchodzących w skład środków zaradczych różnego typu usługi i z tego tytułu posiada odpowiednio zwiększone zatrudnienie. W przypadku zrealizowania środków zaradczych, ludzi Ci przestaną wykonywać swoją pracę, a tym samym staną się niepotrzebni i zostaną zrestrukturyzowani indywidualnie.

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku dublujących się struktur dotychczasowych Central Grup Kapitałowych Orlenu i LOTOS.

Deficyt zaufania przedstawicieli pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS, pogłębiło ośmieszanie przedstawionego stronie przejmującej ponad dwa miesiące temu Projektu Pakietu i zawartych w nim oczekiwań (popieranych obecnie przez 16 z 17 organizacji związków zawodowych działających w GK GL), jak również brak odniesienia się do konkretnych problemów sygnalizowanych w naszym piśmie z 10.07.2020r .

W dniu 17.09 br. miało miejsce zlekceważenie zaproponowanego przez stronę społeczną Projektu Pakietu i próba narzucenia Związkom swojego zdania przez PKN Orlen, w tym zadeklarowano chęć odrębnego podejścia do kwestii gwarancji dla pracowników pozostających w GL S.A.

Rażące dla nas, jako reprezentantów pracowników, jest również narzucanie przez władze spółki liczby przedstawicieli strony społecznej uczestniczących w rozmowach, ograniczonej do wyłącznie jednej osoby z każdej organizacji oraz wskazanie przy organizacji spotkania jego wymiar nie dłuższy niż jedna godzina (tak było w przypadku spotkania w dniu 17 września 2020 roku).

Ponadto deklaracje o budowie silnego zintegrowanego koncernu bez przedstawienia żadnych konkretów na temat przewidywanych lub już przygotowywanych projektów rozwojowych, a wskazywanie jedynie ogólników (i dzieje się tak po ponad 30 miesiącach od rozpoczęcia przygotowań tego procesu) budzi nasze szczególne zdziwienie i dezaprobatę.

Oczekujemy na w pełni zaangażowane włączenie się obecnego większościowego właściciela Grupy LOTOS w rokowania Projekt Pakietu lub przedstawienia deklaracji przez Ministerstwo Aktywów Państwowych o formalnym gwarantowaniu tego Projektu Pakietu, a także wnosimy o pilne usunięcie podstaw do przeprowadzenia referendum wśród załogi firmy związanych z powyższymi zagrożeniami oraz właściwe traktowanie strony społecznej.