Rok 2015 decydujący dla TTIP

Jacek P. Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie TTIP.

Zdaniem licznego grona ekspertów to ostatni moment na realizację transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP). Jeśli negocjacje nad tekstem umowy nie zostaną sfinalizowane do końca roku, trudne lub wręcz niemożliwe będzie ich zakończenie w najbliższej przyszłości ze względu na harmonogram polityczny w USA.

Czy powinniśmy w takim razie się pospieszyć?

Jako sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie TTIP uważam, że owszem, ale nie za wszelką cenę. W dniu 6 lutego w Brukseli zakończyła się ósma runda negocjacji. Ignacio García Bercero, główny negocjator UE, podkreślił zdecydowane zobowiązanie polityczne po obydwu stronach Atlantyku do przyspieszenia tempa rozmów.

Zespoły negocjacyjne przedstawiły stanowisko ponad 80 organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie: pracodawców, związków zawodowych, organizacji konsumenckich i ekologicznych oraz organizacji pozarządowych.

Ich wpływ określono jako trudny do przecenienia. EKES, podobnie jak Grupa Pracodawców, od początku ściśle angażował się w kwestie związane z TTIP.

Komitet pracuje nad dwoma szczegółowymi opiniami: w  sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem i w sprawie rozdziału poświęconego MŚP w  TTIP (sprawozdawczynią będzie Emmanuelle Butaud-Stubbs z  Grupy Pracodawców).

W  dniu 9 marca 2015 r. Grupa Pracodawców w EKES-ie zorganizowała konferencję w sprawie TTIP na Malcie. Pod koniec 2014 r. Grupa zorganizowała dyskusję w formie okrągłego stołu z udziałem największych europejskich organizacji przedsiębiorstw i głównego negocjatora UE. W wyniku spotkania podpisano deklarację popierającą TTIP i przedstawiającą stanowisko sektora przedsiębiorstw. W opinii przyjętej w czerwcu zeszłego roku Komitet wyraził poparcie dla TTIP i  z zadowoleniem przyjął „istotne możliwości, jakie oferuje szeroko zakrojona umowa handlowa między UE i USA, nie tylko w zakresie intensyfikacji wymiany handlowej i inwestycji po obu stronach Atlantyku, lecz także ze względu na jej potencjalny wkład w rozwój ulepszonych zasad i standardów światowych, wspierających sam system wielostronnego handlu”.

Grupa Pracodawców w pełni popiera TTIP i działania negocjatora. Ambitna umowa stworzy tysiące szans dla przedsiębiorczości w Europie i tym samym tysiące miejsc pracy. Zachęcam przeciwników do włączenia się do racjonalnej debaty opartej na faktach, a nie mitach.

TTIP nie zostanie ratyfikowane bez poparcia społecznego i dlatego gorąco zachęcam Komisję Europejską, aby podwoiła wysiłki w zakresie informowania i uświadamiania społeczeństwa w tej kwestii w jasny i przejrzysty sposób. ●