Podziękowania dla profesora Janusza Rachonia – byłego członka Rady Nadzorczej Grupy Lotos.

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego odbyło się pożegnanie przechodzącego na formalną emeryturę prof. Janusza Rachonia, długoletniego kierownika Katedry Chemii Organicznej, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 2002-2008, Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Senatora RP VII Kadencji. Prof. Janusz Rachoń, honorowy profesor emeritus PG otrzymał podziękowania za długoletnią działalność na rzecz społeczności akademickiej wydziału i uczelni. – Zawsze miałem wyjątkowe szczęście do ludzi. Nie byłoby żadnych sukcesów bez moich współpracowników – podkreślił prof. Janusz Rachoń.

– Nie będziemy wyliczać wszystkich zasług i osiągnięć pana profesora, będziemy za to życzyć panu profesorowi, aby był w dobrym zdrowiu, zawsze w czerwonym krawacie i przebywał jak najczęściej na Wydziale Chemicznym, ponieważ jako honorowy profesor emeritus Politechniki Gdańskiej ma prawo do swojego pomieszczenia – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

W imieniu całej społeczności Wydziału Chemicznego podziękowania za długoletnią pracę dydaktyczną, naukową, organizacyjną oraz trud włożony w kształcenie nowych kadr naukowych, na ręce prof. Janusza Rachonia złożył prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego.

– Życzymy, aby czas zasłużonego odpoczynku upływał Panu w dobrym zdrowiu, radości i ciekawych zamierzeń – powiedział prof. Sławomir Milewski.

Prof. Janusz Rachoń podkreślił, że zawsze miał wyjątkowe szczęście do ludzi, których spotykał podczas swojej pracy naukowej.

– Gdyby nie moi współpracownicy, począwszy od dyplomantów, doktorantów, prodziekanów, dziekanów, rektorów, nie byłoby żadnych sukcesów. Dlatego też z tego miejsca wszystkim moim współpracownikom serdecznie dziękuję – powiedział prof. Janusz Rachoń.

Z życiorysem prof. Janusza Rachonia można zapoznać się – https://pg.edu.pl/uczelnia/rektorzy/prof-janusz-rachon .

Profil naukowy profesora jest dostępny na portalu MOST Wiedzy – https://mostwiedzy.pl/janusz-rachon,1472-1.