image
W dniu 21 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej Rady Dialogu Społecznego, na którym omawiano:
1) Politykę energetyczną Polski;
2) Standardy w branży energetycznej;
3) Dialog społeczny w Grupach kapitałowych i firmach branży energetycznej.
Strony poparły wniosek związków zawodowych o powołanie  Zespołu roboczego ds. wypracowania strategii działania branży energetycznej, w skład którego wejdą przedstawiciele pracowników i pracodawców Zespołu Trójstronnego.
Kontynuowane będą prace Zespołu roboczego ds. bhp w energetyce zmierzające do przygotowania propozycji zmian do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
W ramach dyskusji na temat standardów w energetyce Strona społeczna wykazywała brak zainteresowania i prowadzenie gry na czas ze strony pracodawców w sprawie odnowienia i stworzenia ramowego zakresu PUZP dla Energetyki.
Strony uznały, że w celu poprawy funkcjonowania branży niezbędne jest wypracowanie standardów .
Ze względu na rozbieżności w ustaleniu zakresu  problematyki –  propozycja powołania zespołu roboczego
do opracowania standardów (strona społeczna  mając na myśli Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy) zostanie rozważona na kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego .
Pracodawcy przedstawili przebieg dialogu społecznego w poszczególnych spółkach i grupach energetycznych zapewniając o wspieraniu dialogu, kontynuacji  wspólnych rozmów ze związkami zawodowymi w zakresie prowadzonych sporów zbiorowych.
Strona związków zawodowych wskazywała na przypadki braku efektywności prowadzonego dialogu- tj. nierealizowanie postanowień dotychczasowych porozumień, pomijanie strony pracowniczej przy konsultacjach w sprawach ważnych dla branży.
Organizacje związkowe PGE GiEK S.A. przedstawiły  Stanowisko, w którym zapowiedziały, że brak porozumienia w zakresie  toczących się sporów zbiorowych spowoduje zorganizowanie w tych podmiotach strajków ostrzegawczych.
Ustalono, że następne posiedzenie Zespołu Trójstronnego odbędzie się 23 listopada 2016 r.