Market

Dnia 28 czerwca br., w Gdańsku, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

W trakcie obrad zatwierdzono m.in. sprawozdania finansowe spółki (jednostkowe i skonsolidowane) za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Członka Rady Nadzorczej, Panią Beatę Kozłowską-Chyłę na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 25 maja 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji. Od dnia 28 czerwca 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady.
Doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentką. W latach 1994-1997 odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Pełniła funkcję p.o. Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Konstancin” w Konstancinie-Jeziornej. Była zastępcą Dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). Pełniła funkcję doradcy Ministra Finansów. Była członkiem Rady Nadzorczej PZU SA, a następnie członkiem Zarządu PZU SA. Ponadto pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej TFI PZU SA i PTE PZU SA, a także członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Prowadziła doradztwo prawne w Kancelarii Radcy Prawnego. Ponadto od roku 2010 jest Arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jest także autorką ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Sejmu RP, m.in. do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA oraz PZU Zycie SA. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Udzielono również absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia podjęte zostały decyzję o zmianach w składzie Rady Nadzorczej spółki. Akcjonariusze odwołali Pana Cezarego Krasodomskiego ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji, jednocześnie powołując do Rady Pana Mariusza Goleckiego.