Odbyło się pierwsze spotkanie związków zawodowych z Zarządem Grupy LOTOS S.A. w obecnym składzie.

W dniu 16 marca od godz. 9.30 z przerwami do godz. 11.30 uzgadniano możliwość zażegnania sporu zbiorowego zgłoszonego przez cztery organizacje związkowe w dniu 31 stycznia oraz sporu z sześcioma związkami zawodowymi, który rozpocznie się w przypadku braku realizacji wzrostu i wyrównania wynagrodzeń od dnia 1 stycznia br po 20 marca. Większość strony społecznej uczestnicząc w spotkaniu miała plakietki „solidarnościowe”.

Pracodawca podtrzymał stanowisko o braku podwyżek wynagrodzeń do czasu zmian systemowych wynagrodzeń proponując jedynie ewentualnie 2 nagrody specjalne.

Z przedstawionego projektu Porozumienia nie wynikała zapowiedź podwyżek jeszcze w tym roku, a zaproponowana kwota była o 30% niższa niż oczekiwania związków zawodowych.

Wszystkie organizacje związkowe odmówiły podpisania propozycji Pracodawcy.

W związku z powyższym pozostaje termin 20 marca dla realizacji wniosków 6 organizacji i wówczas rozpoczną się rokowania w ramach drugiego sporu zbiorowego.

W toku rozmów Pracodawca wyjaśnił, że zmiany systemowe wynagrodzeń będzie wdrażany w ramach zmiany protokołem dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Odmówiono jednak przedstawienia informacji na czym mają polegać zmiany w tym zakresie pomimo powoływania się na obecne standardy.

W ramach sporu zbiorowego ZZIT GL, MZZ PRC, BZZ i MZZ OP ustalono jedynie kolejne spotkanie w dniu 24 marca o godz. 10.00.

Brak porozumienia w Grupie LOTOS S.A. jest powodem dla przedstawiania oczekiwań związków zawodowych spółek córek w trybie kolejnych sporów zbiorowych.

Była kolejna próba dojścia do porozumienia.

Pracodawca podniósł swoją propozycję, ale związki zawodowe uznały, że jest ona do przyjecia przy wzroście składki na METLIFE o 50 zł na stałe lub 100 zł na okres 2017r.

Zamiast szukania porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w Grupie LOTOS S.A. w piśmie NK/W/293/2017 z dnia 17 marca błędnie podano, że sporu zbiorowego nie ma ze względu na zapisy art. 4 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r – o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Szczególnie przy tym argumencie dziwi też wniosek o „wycofanie żądań wskazanych w piśmie z dnia 13 marca 2017r i podjęcia rozmów … w innym trybie”.

Nie jest na pewno prawdą, że należy wypowiadać ZUZP, aby dochodzić uprawnień pracowników do właściwego jego stosowania przez Pracodawcę. 

Jednocześnie kolejnym pismem NK/W/295/2017  Pracodawca odmówił przekazania listy osób uprawnionych do wzięcia udziału w referendum – wskazując na zbyt wczesny termin tego wniosku.

Strajk ostrzegawczy możliwy jest do przeprowadzenia na etapie bezskutecznych mediacji.

Jednak nie ma ograniczenia, aby przeprowadzić ocenę zaistniałej sytuacji przez pracowników jeszcze na etapie rokowań. Pismo ponownie zapowiada złamanie zasad określonych w ZUZP w przypadku braku zawarcia Porozumienia.

Jednostronnie podjęta została decyzja Zarządu firmy o dwóch nagrodach specjalnych dla pracowników Grupy LOTOS S.A. – uprawnionymi do otrzymania tej nagrody będą Pracownicy zatrudnieni w spółce w dniu wypłaty tej nagrody oraz pozostający w zatrudnieniu w GL S.A. w dniu 2 stycznia 2017 roku.

Porozumienie podpisały organizacje związkowe, które zrzeszają łącznie poniżej 80 pracowników. Pozostałe organizacje mają ich ponad 500!

Do zweryfikowania pozostanie przez organy zewnętrzne stosowania prawa układowego w firmie, co w pełni uzasadnia wystąpienia strony społecznej do Rady Nadzorczej firmy.

W związku z faktem, że w przedstawianej ocenie p. Prezesa Marcina Jastrzębskiego skierowanej do Ministra Energii z dnia 14 marca są znaczące przekłamania przygotowane jest odpowiednie stanowisko związków zawodowych prowadzących spór zbiorowy zgłoszony do OIP w dniu 3 lutego, które uzasadni włączenie się Rady Nadzorczej w łagodzenie obecnego konfliktu.

Nie jest prawdą, że związki zawodowe zgodziły się, że nowy system wynagradzania i premiowania pracowników powinien w większym  stopniu niż dotychczas spełniać funkcję motywacyjną na obecnym etapie rozwoju spółki. Przedstawione zostało wyraźne oczekiwanie na przedstawienie konkretnych założeń sytemu, który został określony jako aktualne „standardy”.

Niestety spotkaliśmy się z odmową!