W związku z ogłoszonym rozpoczęciem procesu połączenia Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN, jako strona społeczna reprezentująca pracowników GL S.A. chcielibyśmy, aby wykorzystano nasze struktury organizacyjne do rzeczywistego, w pełni aktywnego uczestnictwa we wszelkich uzgodnieniach związanych z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do oceny sensu połączenia obu spółek na każdym etapie realizacyjnym tego procesu.

Współpraca firm ORLEN i LOTOS przy dotychczasowym układzie właścicielskim była słaba, chociaż naszym zdaniem byłą celowa i zasadna od zawsze, ale to właśnie zarządzający PKN nie widzieli sensu w ograniczaniu kosztów przez wymianę towarową, by np. skrócić trasy dostaw produktów.

Celowe jest wdrożenie ścisłej współpracy obu firm we wspólnych zakupach surowców oraz zawarcia umów SWAP o terytorialnej wymianie produktów, aby zapewnić znaczące oszczędności w logistyce i innych obszarach działalności.

Jako strona społeczna, ale przede wszystkim reprezentanci osób będących niezbędnym i najważniejszym ogniwem rafinerii chcielibyśmy mieć realny wpływ na relacje właścicielskie oraz kompleksowy wgląd w system informacyjny towarzyszący połączeniu obu przedsiębiorstw.

Uwzględniając daleko idące konsekwencje dla wszystkich uczestników, ale przede wszystkim adresatów planowanego połączenia firm, pragniemy szczególnie mocno wyrazić wolę aktywnego zaangażowania się w ocenę procesu konsolidacji obu spółek.

Nie chcielibyśmy, aby nasz wniosek był pominięty, czy też zanegowany, tak jak miało to miejsce wiele razy przez władze w przeszłości.

Zmiana we władzach firmy daje szansę na odbudowaniu wzajemnego zaufania, co bez wątpienia przyczyni się do wzmocnienia Grupy Kapitałowej LOTOS S.A., zaś aktywne włączenie nas do procesu informacyjno – opiniotwórczego wobec planów połączenia przyczyni się do wzrostu morale i wiary w intencje Skarbu Państwa, któremu z pewnością zależy na utrzymaniu satysfakcji pracowników.

Ponadto, oczekujemy na zapewnienie realizacji postulatów, które mają kluczowe znaczenie, a których zagwarantowanie jest tożsame z  uspokojeniem, dość napiętej obecnie atmosfery wśród pracowników:

  1. Gwarancja niewypowiedzenia ZUZP do czasu zakończenia procedury rozpoczętej listem intencyjnym z dnia 27 lutego 2018 r. między Ministerstwem Energii i PKN ORLEN,
  2. Utrzymanie rozwoju technologicznego spółek GK LOTOS przez co najmniej 10 lat od dnia zmian właścicielskich poprzez utrzymanie kwot nakładów inwestycyjnych obu firm ORLEN i LOTOS na poziomie nie niższym w stosunku do wartości ich infrastruktury istniejącej w momencie przejmowania w tych podmiotach w Polsce,
  3. Gwarancje dla zatrudnionych w spółkach Grupy Kapitałowej,
  4. Zapewnienie o stosowaniu w systemie wynagradzania standardów wynikających z wartościowania stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń na rzecz pracowników w europejskiej branży paliwowo-energetycznej i petrochemicznej.
  5. Przywrócenie właściwego charakteru współpracy pomiędzy związkami zawodowymi i Pracodawcy

Tym samym dla synergii firm sektora naftowego trzeba jak najszybciej wykorzystać nadzór dla skutecznej współpracy firm ORLEN i LOTOS przy dotychczasowym układzie właścicielskim i ograniczenie kosztów przez wymianę towarową, by skrócić trasy dostaw oraz wdrożenie ścisłej współpracy we wspólnych zakupach surowców zapewniające znaczące oszczędności w logistyce i wspólnych przedsięwzięć w wydobyciu ropy naftowej.

W podsumowaniu chcemy przedstawiać ocenę wg danych 2016r i zasygnalizować korzystniejszą efektywność licząc na jednego zatrudnionego w Grupie LOTOS w porównaniu do PKN na podstawie danych z wnp.pl tj.:

  • w przychodach netto o 7%,
  • przetworzonej ropie o 22,54%
  • EBITDA o 23,23%

Grafika: wnp.pl