Dnia 28 marca 2019r odbyło się pożegnanie jako pracownika rafinerii p. Grzegorza Zgody.


Tak firma wyglądała gdy rozpoczęło się palowanie instalacji 440.
To właśnie pierwsza inwestycja Rafinerii Gdańskiej SA czyli CCR – instalacja reformingu za około 50mln USD rodziła się w czteroosobowym zespole pod kierownictwem Grzegorza Zgody.
Kariera w firmie po ukończeniu Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej:
1976 – 1983 – Mistrz na PZP II
1983- 1984 – Dyspozytor Zakładu
1984 – 1986 – Kontrakt w Iraku
1991 – 1995 – budowa CCR
1995 – 2006 – kolejne projekty
2006 – 2011 – Program 10+
2011 – 2019 – przygotowanie i realizacja EFRA

Poniżej instalacje i systemy, które powstały z wiodącym udziałem Grzegorza Zgody…

 1. Nowe instalacje produkcyjne
 • CCR – instalacja reformingu 0440
 • Budowa nowych stacji benzynowych (7 sztuk w okresie kiedy się tym zajmował)
 • Nowe linie konfekcjonowania i nalewu olejów na PWO (2 projekty)
 • Rozbudowa instalacji 100, 200, 900 i 1100 z 3,5 do 4,5 mln t/r
 • Rozbudowa instalacji 500 z 65 t/h do 110 t/h
 • Projekt PRT (nowe instalacje 150, 250, 260, 350, 410, 650, 800, 810, 820, 860, 3500, 3550, nowy budynek sterowni)
 • Automatyczny blending benzyn motorowych
 • Nowy nalewak kolejowy NB02,
 • Nalewaki (kolej i auto) asfaltów, LPG, nalewaki siarki, rozładunek cystern z półproduktami
 • Wymiana pieca 100F1
 • Kolejna modernizacja instalacji 500 (2 reaktory)
 • Nowa instalacja Merox 310
 • Nowa instalacja 470 (Wydzielanie ksylenów)
 • 21 nowych zbiorników na różne produkty w różnym okresie czasu wraz z pompowniami
 • Nowa instalacja 1020 (utlenianie asfaltów Biturox) oraz instalacja modyfikacji asfaltów 1050
 • Modernizacja rafinerii (instalacje 100, 200 i 900) do 6 mln t/rok
 • Terminal nalewczy autocystern
 • Projekt 10+ (nowe instalacje 120, 520, 920, 930, 270, 9700,  9850, 9860,  9810, 9820, 9830, nowy rurociąg do portu)
 • Modernizacja instalacji 700
 • Wymiana pieców 200F1, 200F2, 1200F1
 • Modernizacja kolumny 200C51
 • Nowa instalacja VRU
 • Doprowadzenie gazu ziemnego do systemu opalania rafinerii
 • Odzysk gazów ze systemu zrzutowego
 • Stacja rozładunku ropy
 • Instalacja odzysku wodoru WOW
 • Nowa kolumna odsiarczania gazów suchych
 • Projekt EFRA (nowe instalacje 290, 160, 960)
 • Wiele drobnych modyfikacji układu procesowego rafinerii

II. Rozbudowa i nowe obiekty systemów energetycznych i mediów

 • budowa nowego kotła K3A

•           rozbudowa systemu zasilania energetycznego  GBDM/ GPZ 2 z S11, S12, S13, GPZ3 z S31, S32, S33, GPZ4 z S41 i S42

•           modernizacja praktycznie wszystkich „starych” stacji GPZ1 z S1-S10

•           modernizacja kotłów do nowych wymogów emisyjnych i instalacja ciągłego pomiaru emisji

•           nowe stacje zbioru kondensatu

•           rozbudowa systemu uzdatniania wody surowej

•           rozbudowa systemu produkcji wody demi i wody kotłowej

•           dwukrotna rozbudowa systemu wody chłodniczej

•           budowa układu cieplej wody chłodniczej

•           budowa nowych instalacji produkcji sprężonego powietrza i azotu

•           modernizacja oczyszczalni ścieków (nowa linia oczyszczania wraz z próżniowym odgazowaniem osadów)

•           nowy kolektor zrzutowy ścieków do Martwej Wisły

•           rozbudowa pompowni wody p.poż oraz sieci

•           inne drobne projekty, np. dozowanie ClO2 do systemów wodnych, monitoring zanieczyszczenia kondensatu

III. Obiekty infrastrukturalne

•           nowy budynek CA1

•           nowy budynek CA4

•           nowy budynek szatni dla pracowników produkcyjnych

•           modernizacje CA2 i CA3 oraz budynku asfaltów

•           przebudowa przebiegu dawnej drogi Sztutowskiej wraz z wałem przeciwpowodziowym (powiększenie obszaru rafinerii)

•           rozbudowa nabrzeża przeładunkowego na Martwej Wiśle

•           nowa brama wjazdowa nr 8 wraz z drogą dojazdową i mostem nad Rozwójką

•           budowa wrót sztormowych i przepompowni przeciwpowodziowej

•           rozbudowa stacji kolejowej oraz infrastruktury torowej wraz z nowym automatycznym system sterowania rozrządem pociągów

•           nowe posterunki na wszystkich bramach wjazdowych

•           parkingi przy bramach nr 1, 3 i 8

•           monitoring ogrodzenia wraz z systemem kontrolą dostępu

•           no i ciągle stojąca stołówka jako obiekt tymczasowy

IV. Inne systemowe

 • wdrożenie systemu SAP

•           opomiarowanie masowe strumieni celem wydzielenia składów podatkowych w spółkach LOTOS Oil I LOTOS Asfalt

•           zmiana systemu sterowania kotłami na TDC oraz wydziału ściekowego i produkcji mediów energetycznych

•           modernizacja 1300TK1

•           rozbudowa systemu łączności światłowodowej

•           monitoring CCTV rurociągów Port-Rafineria

•           zmiana systemu opomiarowania zbiorników

•           monitoring pożarowy zbiorników

•           wdrożenie systemów APC na instalacjach produkcyjnych 150, 440, 350, 410 itd.

V. Prace studialne i koncepcyjne

•           Koncepcje Rotch Energy

•           EST (Eni Slurry Technology)

•           Visbreaking i odsiarczanie pozostałości

•           Modernizacja inst. 150

•           Zgazowanie (pierwsza wersja P10+)

•           ECOWAT

•           Modernizacje instalacji 1100 i 1200

Ważniejsze Kontrakty z firmami zagranicznymi:

 • Austria (Poerner)
 • Belgia (UOP)
 • Dania (Aker, E&H Engineering)
 • Holandia (Shell, KTI, Fluor, Lummus)
 • Wielka Brytania (Worley Parsons, KBC, UOP, Shaw Consultants (Stone&Webster), Criterion, Hamworthy, MW Kellog)
 • Włochy (Snamprogetti, Technipetrol, Technip , Tecnimont KT, Foster Wheeler, Nuovo Pignone, Hanover Belleli, APS)
 • USA (Chevron, CLG, CBI, AMCS, KBR, UOP, Oxbow, Axens, Merichem, GE, Honywell)
 • Niemcy (ABB, Lurgi, Uhde, Edeleanu, Triplan, Linde, VEBA – Tessag)
 • Szwecja (Mobotec)
 • Szwajcaria (Sulzer, ABB)
 • Francja (Litwin, Huerthey, IFP)
 • Czechy (Koch Glitch)

Kontakty z firmami i innych krajów na bazie ofert

 • Japonia
 • Hiszpania
 • Korea
 • Kanada
 • Finlandia

Udział w negocjacjach z bankami w sprawie finansowania projektów

Wspomnień czar…