Od 3 lutego trwały intensywne rozmowy z Zarządem Grupy LOTOS. Trzykrotnie z udziałem Prezesa Olechnowicza i kolejne trzy spotkania z udziałem obu Wiceprezesów. Omawiano sytuację w otoczeniu oraz wewnątrz firmy. Dnia 10 lutego zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Związkami Zawodowymi a Zarządem Grupy LOTOS S.A. w temacie wzrostu wynagrodzeń na 2009r. W związku z obecną sytuacją firmy zawieszono rozmowy płacowe pracowników Grupy LOTOS S.A. Strony powyższego Porozumienia podejmą dialog w sprawie ewentualnego przyrostu wynagrodzeń po ocenie wyników finansowych firmy pierwszego półrocza 2009r. Jeśli zysk będzie dodatni to od 1 lipca wdrożona będzie podwyżka wynagrodzeń zasadniczych o 5%. Gwarantowana ma być też dodatkowa nagroda po rozpoczęciu eksploatacji MHC na początku 2011 roku w wysokości 10% wynagrodzeń.

  1. W dniu 18 lutego w Spółkach Zależnych (Lab, Oil, Straż, Serwis, Kolej, Asfalt) Grupy LOTOS zostało podpisane Porozumienie o tej samej treści co w Grupie LOTOS S.A. A w dniu 19 lutego podpisaliśmy takie Porozumienie w Lotos Paliwa. Tam gdzie spełnione są zadania premii rocznej będzie ona wypłacana do maja br. Co do premii dla pracowników Grupy LOTOS S.A. wyniki będą w poniedziałek, tylko znacznie lepsze wyniki w tym roku mogą dać nam nadzieje.
  2. ZZIT nie podpisał Protokołu Dodatkowego nr 4 do ZUZP w sprawie wliczenia okresów zatrudnienia w  zakładach prywatnych pracy do podstawy wymiaru służącego do naliczenia nagrody jubileuszowej. Brak podpisania powyższego dokumentu został podyktowany tym, że Pracodawca nie podjął się likwidacji wskaźnika WZWZ, którego zniesienia domagały się na wniosek ZZIT związki zawodowe będące stroną ZUZP. Uważamy, że likwidacja WZWZ przyniesie korzyści finansowe pracownikom niż zaliczanie stażu w prywatnych zakładach. Nic nie zwalnia Pracodawcy od stosowania prawa bez zmiany ZUZP. Wszyscy zainteresowani mogą dokonać własnej analizy działania związków zawodowych i indywidualnej oceny sposobu oraz zakresu prezentacji interesów większości pracowników przez te organizacje.  Układ Zbiorowy wszedł w życie w Grupie LOTOS S.A. po jego podpisaniu przez 6 związków zawodowych 29 grudnia 2004r. Podczas jego wprowadzania zlikwidowano bardzo wiele dodatków płacowych i włączono je do pensji zasadniczej. Wówczas, aby utrzymać poprzednio stosowane zasady dla nagród jubileuszowych wprowadzono współczynniki korygujące Wzwz. To było wówczas racjonalne, ale sytuacja się zmieniła istotnie po przeprowadzeniu regulacji wynagrodzeń związanych z wdrożeniem tzw. „mediany”.Ten właśnie argument legł u podstawy oczekiwań likwidacji Wzwz, który powoduje, że gratyfikacja stażowa powinna być wypłacana bez jego uwzględniania. Nie może być sytuacji, że pracownicy są dyskryminowani tylko z powodu ich zatrudnienia przed wejściem w życie zmienionego wówczas ZUZP. Wzwz równy 1 ma każdy zatrudniony po styczniu 2005r. Chodzi przecież nie tylko o ówczesne wynagrodzenie, ale również o wszystkie podwyżki nawet indywidualne, które są zatrudnionym przed 2005r obniżane nieraz o blisko 50%.
  3. Najlepiej zobaczyć na przykładzie: aparatowy z wynagrodzeniem 7000zł ze stażem 15lat w naszej firmie dostanie np. 3700zł gratyfikacji, a inny po 3,5 roku pracy GL i 11,5 roku stażu w rafinerii południowej przy wynagrodzeniu 5500zł otrzyma 5500zł gratyfikacji. To ma być brak dyskryminacji…
  4. Związek MZZ PRC wnioskował o likwidację gratyfikacji jubileuszowych za jednorazową podwyżkę wynagrodzeń o 8%. ZZIT stał na stanowisku potrzeby jednoczesnego gwarantowania inflacyjnego przyrostu wynagrodzeń i przedstawił odpowiednie zapisy do ZUZP.  Pozostałe związki nie popierały w rokowaniach tego stanowiska i trudno doceniać takie przedstawianie interesu pracowników. Stoimy na stanowisku, że tak jak dotychczas Pracodawca musi realizować zapisy prawa nadrzędnego i staż pracy musi być zaliczany niezależnie od tego czy był to okres pracy w firmie prywatnej. Dalsze stosowanie współczynnika Wzwz jest dyskryminujące znacznie większą ilość uprawnionych pracowników niż zatrudnionych poprzednio w zakładach prywatnych i ZZIT dalej będzie dążył do likwidacji Wzwz. Minęło dość czasu od lipca żeby temat gruntownie rozpatrzyć. Było już sześć formalnych spotkań i z ich przebiegu wiadomo jakie są priorytety stron. Nieuzasadnione jest honorowanie za pracę poza firmą w tak dużym stopniu. Celowe jest uwzględnianie jedynie zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej. Protokoły z rokowań wraz z pierwotnym wnioskiem o rozpoczęcie rozmów z dnia 8 lipca 2008r będą dostępne od poniedziałku 2 marca (dla osób zalogowanych) na  stronie internetowej zzit.pl. Podkreślam, że ZZIT podczas rokowań zarzucał Pracodawcy błędy w wyliczeniach oraz brak podstawy prawnej dla wymogu tworzenia rezerw z powodu wypłat gratyfikacji stażowej tj. co roku w rocznicę zatrudnienia się pracownika w firmie. Zapraszam do przedstawiania własnych opinii na maile członków Zarządu ZZIT Grupy LOTOS.
  5. Nadal przyjmowane są zapisy na karnety do teatru „Wybrzeże” przy odpłatności 50% ich wartości przez członka ZZIT oraz na zajęcia rekreacyjne na jedną z kręgielni U7 lub Orunia Południe w drugi tydzień każdego miesiąca. Na 6 marca zaplanowany jest już turniej w Kręgle pomiędzy zespołami między innymi OK i RB na Orunii Południe ul. Kurierów Armii Krajowej.
  6. Nadal trwają rozmowy z firmą turystyczna w temacie organizacji wycieczki do Sanki Petersburga w okresie „Białych Nocy” tj. od 19 do 27 czerwca br. przy odpłatności członka ZZIT – 2100 zł. Proszę zainteresowanych ta wycieczką o kontakt ze mną.