W dniu 10.03.2015 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. i Związki Zawodowe zawarli Aneks do Regulaminu Pracy, na mocy którego zmianie ulega zapis § 11 ust. 1 na następujący: „Wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników odbywa się do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni”.

Oznacza to, że wynagrodzenia wszystkich pracowników będą wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.

Pierwszym miesiącem wprowadzenia zmiany jest marzec 2015. Wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie wypłacone w terminie do 10 kwietnia 2015. Analogiczne zapisy będą wprowadzone w Regulaminach pracy Spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. mających siedzibę w Polsce.

Ponadto informujemy, że zmiana terminu wypłat wynagrodzeń nie wpływa na podstawę wyliczeń na potrzeby ustalenia premii rocznej, ponieważ zgodnie Załącznikiem nr 3 ZUZP podstawą naliczenia indywidualnej premii rocznej jest wypłacone pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy wynagrodzenie roczne.

Zgodnie z decyzją pracodawcy pracownicy, którzy poniosą koszty w związku ze zmianą terminu wypłaty wynagrodzenia (np. opłata bankowa lub inny koszt związany z zawarciem aneksu do umowy kredytowej) są uprawnieni do złożenia wniosku o refundację poniesionego wydatku.

W tym celu należy wypełnić i przekazać do Działu Płac Grupy LOTOS S.A. Wniosek o zwrot kosztów wynikających ze zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia (Wniosek w sprawie zwrotu kosztów).

Do Wniosku należy dołączyć kserokopię pierwszej strony umowy kredytowej (obowiązującej na dzień 31 marca 2015) oraz dokument poświadczający poniesienie wydatku (np. aneks do umowy, kserokopia przelewu/pobrania opłaty przez bank).

Kompletne Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2015 roku, po tym terminie refundacje kosztów nie będą realizowane.

Biorąc pod uwagę przepisy podatkowe i ZUS, refundacja kosztów nastąpi w miesiącu złożenia Wniosku lub w miesiącu następnym.