9335_app_news_image_img_1762[1]

Żeby budowa Kompleksu Koksowania mogła się zacząć, konieczna jest zgoda na budowę. Prezydent Miasta Gdańska zatwierdził 7 marca projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę instalacji Koksowania DCU oraz instalacji uwodornienia benzyny – CNHT.

Wydanie pozwolenia to znak, że można już rozpocząć prace ziemne, czyli palowanie terenu pod budowę instalacji Kompleksu Koksowania.

Dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę trzech instalacji Kompleksu Koksowania, zebraną w ok.40 segregatorach,  złożono  w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 15 stycznia br. Pozwolenie na budowę instalacji produkcji wodoru HGU Urząd wydał 24 lutego.  Wcześniej  LOTOS uzyskał 5 pozwoleń na budowę obiektów pomocniczych – budynku elektroenergetycznego,  dróg, sieci, zbiorników i przebudowę bramy wjazdowej. Wnioski i niezbędną dokumentację przygotowują i składają w urzędach Grzegorz Szade, Sebastian Demczyński oraz Tadeusz Wróbel z Biura Wsparcia Inżynierskiego Projektu EFRA.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, najpierw trzeba przekonać urzędników, że nowe instalacje nie wpłyną negatywnie na środowisko. W lipcu 2013 r. złożono w gdańskim UM „Kartę informacyjną przedsięwzięcia”, która była pierwszym formalnym wnioskiem dotyczącym instalacji koksowania DCU.  Następnym dokumentem był „Raport  oceny oddziaływania na środowisko”, na podstawie którego 6 czerwca 2014 r. UM wydał pozytywną Decyzję Środowiskową, uwzględniająca skumulowane oddziaływanie na środowisko nie tylko obecnych i przyszłych instalacji rafinerii, ale też wpływ sąsiadów (np. Oczyszczalni „Wschód”). 27 sierpnia 2015 r. zostało wydane pierwsze pozwolenie – na budowę budynku elektroenergetycznego.

Najpierw projekt budowlany

Podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę jest projekt budowlany, przygotowany dla Kompleksu Koksowania przez firmę Biproraf – na zlecenie KT, realizatora inwestycji. W przygotowaniu projektu uczestniczyli też inżynierowie Szade i Demczyński, analizując dokumentację przekazywaną im przez Biproraf.

– Otrzymujemy od projektantów fragmenty projektu i opiniujemy je pod względem formalnym i merytorycznym. W urzędzie składamy już projekt, który w pełni nas zadowala i daje pewność, że nie zostanie odrzucony – mówi S. Demczyński.

– Pierwszą wersję elektroniczną projektu otrzymaliśmy w grudniu 2015, przed Świętami. Całą tą dokumentację musieliśmy przeczytać i zaopiniować, wprowadzić wiele zmian, co trwało aż do złożenia wniosków – dodaje G. Szade.  

– Dodatkowo w  opiniowanie tych projektów zaangażowałem specjalistów wszystkich branż z biura EW,  oraz koordynatorów z biur ER i SE oraz LOTOS Asfalt – mówi Tadeusz Wróbel, kierownik Zespołu Branżowo-Technicznego w Biurze Wsparcia Inżynierskiego Projektu EFRA (EW). – Łącznie te projekty opiniowało 20 osób. Poza aspektami technicznymi i formalnymi sprawdzaliśmy zgodność zakresu rzeczowego przygotowywanych projektów budowlanych z zapisami kontraktu zawartego z KT na projektowanie i budowę kompleksu koksowania.

Projekt oraz inne dokumenty, np. oświadczenia o prawie do dysponowania terenem budowy i wzajemne upoważnienia Grupy LOTOS i LOTOS Asfalt do prac na terenach do nich należących, a także specjalistyczna opinia i decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, to załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek podpisuje Tadeusz Wróbel, kierownik Zespołu Branżowo-Technicznego w Biurze EW.

Opinie specjalistyczne dla wszystkich projektów GL przygotowuje prof. Jan Hupka, kierownik Katedry Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej.  Treść tych opinii jest bardzo istotna dla pani inspektor Danuty Matuszak-Fiutak sprawdzającej zgodność projektu z prawem budowlanym.  Pozwolenie na budowę wydaje dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UM, Andrzej Duch (lub jego zastępca) w imieniu Prezydenta Gdańska.

Co dalej?

Pozwolenie na budowę musi się uprawomocnić, co trwa 2 tygodnie. Wtedy trzeba znów udać się do urzędu po potwierdzenie, że decyzja ta jest ostateczna oraz odebrać opieczętowany dziennik budowy. Z tą decyzją nasi inżynierowie muszą się udać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót, załączając niezbędne dokumenty.