To już koniec rokowań z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Grupie LOTOS S.A. w sprawie sporu zbiorowego wszczętego w dniu 13 marca 2017 r.

W dniu 19 kwietnia 2017 r w ostatnich rokowaniach uczestniczyli przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w Grupie LOTOS S.A. będących w sporze zbiorowym:

  • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego GRUPY LOTOS,
  • Wolny Związek Zawodowy Pracowników Grupy LOTOS
  • Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupy LOTOS,
  • Związek Zawodowy „Alternatywa”

Pracodawca podkreślał, że pomimo tego, iż celem spotkania jest przygotowanie protokołu rozbieżności – to pozostaje ciągle otwarty na dyskusję, która doprowadzi do porozumienia się.

Przedstawiciele Związków Zawodowych oświadczyli, że oczekują podwyżek dla wszystkich pracowników. W ocenie Związków przyznane nagrody i podwyżki indywidualne nie są dla pracowników satysfakcjonujące i w związku z tym podtrzymują żądanie podwyżek systemowych.

Pracodawca wskazał na możliwe następstwa wzrostu funduszu płac w szczególności wobec zapowiedzianych nowych rozwiązań prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Przedstawiciele Związków Zawodowych zadali pytanie o termin w jakim będą znane założenia zapowiedzianego nowego systemu wynagradzania.

Pracodawca odpowiedział, że trwa wybór firmy doradczej przy pomocy, której zostaną przygotowane założenia nowego systemu. Związki zostaną zaproszone do wzięcia czynnego udziału w pracach zespołu przygotowującego system wynagradzania.

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji p. Arkadiusz Kawecki poinformował w środę 19 kwietnia w ramach rokowań „marcowego” sporu zbiorowego, że po tygodniu od komunikatu o takiej możliwości tylko 6 osób zgłosiło wniosek o nie przekazywanie do MetLife dodatkowych 600zł uzyskanych w wyniku prowadzonego „styczniowego” sporu zbiorowego. Jest to satysfakcja, bo chodziło o chociaż symboliczne uznanie dla dochodzenia drogą sporu zbiorowego egzekwowania zapisów Porozumienia z grudnia 2015r.

Nawet jak 10% procent osób skorzystałoby z tej oferty to było warto o to wnioskować.

Właściwym osiągnięciem są pozostałe punkty będące przedmiotem „styczniowego” sporu odnośnie „waloryzacji” wynagrodzeń z wieloletnim wyprzedzeniem np. do 2020r oraz m.in. tabeli median…

Przekazano Pracodawcy stanowisko Związków do protokołu rozbieżności w tym:

  • stwierdzenie, że związki zawodowe wielokrotnie bezskutecznie wnioskowały o przedstawienie proponowanych założeń nowego systemu wynagrodzeń
  • związki zawodowe oświadczyły , że wspólnym stanowiskiem Organizacji Związkowych jest żądanie podniesienia płac zasadniczych brutto o 150 zł od 1 stycznia i 230 zł od lipca.
  • do rozbieżności w obecnym sporze należy również interpretacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w zakresie uprawnień strony społecznej do dopuszczalności przeprowadzenia referendum wśród pracowników Grupy LOTOS S.A. związanego z prowadzonym sporem

Pracodawca w oparciu o przekazany dokument i przygotowane w projekcie stanowisko Pracodawcy dokona ujednolicenia elementów wspólnych wskazując różnice w stanowiskach.

W przypadku braku możliwości uzgodnienia wspólnego dokumentu stanowiska stron będą załącznikami do protokołu rozbieżności. Związki zawodowe oczekiwały na tym spotkaniu projektu protokołu rozbieżności przygotowanego przez pracodawcę, tym bardziej że na poprzednim spotkaniu stwierdził że potrzebuje więcej czasu do następnego spotkania celem przygotowania zapisów takiego dokumentu i dokonania wymiany pomiędzy stronami sporu na kolejnym spotkaniu.

Takich założeń pracodawca stronie związkowej nie przedstawił. 

Uzgodnienia treści protokołu dokonane zostaną w trybie obiegowym, a przygotowany projekt dokumentu zostanie przekazany Związkom Zawodowym w poniedziałek 24 kwietnia 2017 r.

Kolejne spotkanie we czwartek 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00.

Później to tylko wybór Mediatora i mediacje…