W czasie Konferencji klimatycznej COP22 w Marrakeszu, w Maroko w dniu 16 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Prof. Janem Szyszko – Ministrem Środowiska i z Panem Pawłem Sałkiem – Pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej. 
Z ramienia Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” (FZZ) w spotkaniu uczestniczył Grzegorz Trefon.
W spotkaniu podczas konferencji zorganizowanej przez ONZ (UNFCCC) ze strony związków związkowych wzięły udział Sharan Burrow, sekretarz generalna Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) i Montserrat Mir Roca sekretarz konfederacyjna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) oraz kol. Robert Szewczyk z NSZZ „Solidarność”.
 W czasie spotkania związki zawodowe przedstawiły Panu Ministrowi stanowisko związków zawodowych na wyzwania zmian klimatycznych dotyczące gospodarki i pracowników.
Sharan Burrow skupiła się na zapewnieniu realizacji głównego postulatu związków zawodowych – sprawiedliwej transformacji na drodze do nisko-emisyjnej gospodarki.
Nasza koleżanka z Centrali EKZZ wskazała w rozmowie na trendy inwestycyjne, które wymuszają zmiany miksu energetycznego w przyszłości oraz podkreśliła w tych procesach rolę edukacji.
Montserrat Mir omówiła doświadczenia EKZZ pozyskane w projekcie z 7 regionów przemysłowych UE, a także podkreśliła znaczenie postulatów związków zawodowych w Unii Europejskiej skierowanych na utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z których będzie można realizować inicjatywy m.in. na rzecz pracowników.

Minister Szyszko zgodził się z potrzebą ochrony miejsc pracy podkreślając, że zmniejszenie koncentracji CO2 poprzez jego absorbcję prowadzi do poprawy jakości wody, powietrza, gleby, również ochrony bioróżnorodności, zapobiega też głodowi i migracjom.

Pan Minister zauważył, że potrzeba rozwiązań reagujących na problemy państw rozwijających się.

Według ministra zużycie zarówno wysokojakościowego węgla i wykorzystanie bardziej efektywnych technologii prowadzi do redukcji emisji.

Przedstawiciele polskich związków zawodowych podkreślali znaczenie zapewnienia godnej pracy dla pracowników z zagrożonych regionów i sektorów, jak również dyskutowano o innowacjach na rzecz węgla, o racjonalnym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów gospodarki polskich lasów, o gospodarce obiegowej, a także o problemach pracowników z regionów przemysłowych.

W czasie COP22 w Marakeszu omawiane są przez strony porozumienia paryskiego sposoby realizacji tej międzynarodowej umowy.

Porozumienie paryskie w 2015 roku wyznaczyło cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC do końca wieku.

Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony tej umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Będą one obejmowały m.in. wprowadzanie nowych oraz rozwój istniejących niskoemisyjnych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania.

Polska ratyfikowała Porozumienie paryskie w dniu 7 października 2016 r.

Grzegorz Trefon

Spotkanie z Janem Szyszko – ministrem środowiska w czasie konferencji klimatycznej COP22 w Marakeszu