Pracodawca i cztery organizacje Związkowe po rokowaniach w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych uzgodniły dnia 5 maja br wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników LOTOS Kolej spełniających łącznie następujące warunki:

 1. których wynagrodzenie zasadnicze w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia wynosi kwotę brutto do 4 550 PLN (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych),

– o kwotę brutto 230 PLN (dwieście trzydzieści złotych) od dnia 1 lipca 2017 roku.

 1. których wynagrodzenie zasadnicze w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia wynosi kwotę brutto od 4 551 PLN (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty brutto 6 500 PLN (sześć tysięcy pięćset złotych),

– o kwotę brutto 170 PLN (sto siedemdziesiąt złotych) od dnia 1 lipca 2017 roku.

 Jednocześnie każdy ww pracownik LOTOS Kolej, otrzyma jednorazową nagrodę w kwocie brutto 2 000 PLN (dwa tysiące złotych), a dodatkowo dla pracowników których wynagrodzenie zasadnicze wynosi co najmniej kwotę brutto 6 501 PLN (sześć tysięcy pięćset jeden złotych), otrzyma jednorazową nagrodę w kwocie brutto 3 500 PLN (trzy tysiące pięćset złotych).

 1. Nagrody zostaną wypłacone w maju 2017 roku.

Spór prowadzili:

  1. Branżowy Związek Zawodowy Grupa LOTOS – Organizacja Międzyzakładowa z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
  2. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupy LOTOS z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
  3. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Obrony Pracowników w Grupie LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
  4. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy LOTOS z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,