LOTOS wypracował 1 211 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA).

Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 688 mln zł, a zysk netto 332 mln zł.

 

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na średnim poziomie 96% (99% w II kwartale br.).

Zysk L2Q

 Zadłużenie netto było niższe o 335 mln zł, i wyniosło 5 366 mln zł.

Rekordowe wydobycie – 5 mln baryłek w sześć miesięcy

Średnie dzienne wydobycie spółek LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w analizowanym okresie 29 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) (+106% r/r). W całym I półroczu 2016 LOTOS wydobył blisko 5 mln boe (+135% r/r). Jest to najwyższy wynik w historii spółki.

 

Wydobycie 2Q

Wyższy EBIT mimo niższej marży

Na koniec czerwca 2016 w ramach sieci LOTOS działało 478 stacji – o 29 więcej niż rok wcześniej. W tym stacji LOTOS Optima było 198 (o 23 obiekty więcej niż w I półroczu 2015).

Dzięki optymalizacji działalności operacyjnej sieci LOTOS, mimo niskiej marży paliwowej, obszar detaliczny wykazał w I półroczu 2016 zysk operacyjny na poziomie 18,2 mln zł (+10,3% r/r).

Projekt EFRA – pierwszy rok za nami

W ramach realizowanego Projektu EFRA w II kw. 2016 zawarto kolejne kontrakty na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową połączeń międzyobiektowych oraz instalacji pomocniczych.

W maju br. uzyskano pozwolenie na budowę dla instalacji destylacji próżniowej (HVDU).

Prowadzono zaawansowane prace projektowe i kontraktowe dostaw dla głównych instalacji projektu: instalacji opóźnionego koksowania/instalacji hydroodsiarczania benzyny z koksowania (DCU/CNHT), wytwórni wodoru (HGU) i instalacji HVDU.

Kontynuowano prace przy budowie stacji energetycznej, nowej estakady rurociągowej oraz prace drogowe. Rozpoczęto prace palowania terenu pod zbiorniki dla półproduktów z instalacji DCU. Na koniec czerwca 2016 stopień zaawansowania prac Projektu EFRA wyniósł 23% i przekroczył plan ustalony na poziomie 20,5%.

Netto

Informacja o sytuacji w pionie handlowym oraz w pionie produkcji przedstawiona przez nadzorujących:

Marcin Jastrzębski             – https://t.co/lLDiweOo7O

Przemysław Marchlewicz – https://t.co/UnNi1sRMgv

oraz sierpniowy przeładunek ropy irańskiej… https://t.co/t43wrHUaC2