W I kwartale br. wynik operacyjny (EBIT) Grupy LOTOS wyniósł 448 mln zł, a oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację), liczona wg metodologii LIFO wyniosła 540 mln zł. W porównaniu do ubiegłego kwartału o blisko ćwierć miliarda zł spadło zadłużenie spółki.

W związku z osiągnięciem zabudżetowanego na pierwszy kwartał 2018 roku wyniku na działalności operacyjnej, pracownikom Grupy LOTOS S.A. zostaną wypłacone jednorazowe nagrody specjalne w wysokości 2 000 zł brutto, zgodnie z zapisami porozumienia płacowego podpisanego 1 marca br. z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Grupie LOTOS S.A. Przelewy na konta zostaną dokonane w dniu dzisiejszym.

Nagrodę specjalną otrzymają wszyscy pracownicy objęci ZUZP, pozostający w zatrudnieniu w dniu 3 stycznia 2018 r. i w dniu podpisania porozumienia, tj. 1 marca 2018 r. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymają nagrodę proporcjonalnie do wymiaru swojego etatu.

Nagrody nie otrzymają pracownicy przebywający przez cały okres od 3 stycznia do 1 marca 2018 r. na urlopie bezpłatnym, natomiast pracownicy zmieniający pracodawcę w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS i pracujący w GK LOTOS od 3 stycznia do 1 marca 2018 r. otrzymają nagrodę proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danej spółce, o ile podejmie ona decyzję o wypłacie nagrody.

Rafineria w Gdańsku pracowała przy maksymalnym wykorzystaniu swoich nominalnych mocy wytwórczych. Niemal 40% ropy przerobionej w tym okresie pochodziło z kierunku innego niż wschodni. Dobre wyniki odnotował segment detaliczny.

 Przychody ze sprzedaży: 6,3 mld zł

  • Zysk netto: 321 mln zł
  • Oczyszczony zysk EBITDA wg LIFO: 540 mln zł
  • Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego: 1,97 mln boe
  • Zasoby surowców 2P: 92 mln boe
  • Przerób ropy naftowej: 2,56 mln ton
  • Sprzedaż produktów w segmencie produkcji i handlu: 2,8 mln ton

 

Slajd 3 - 1 kw 2018

Na wyniki Grupy LOTOS w 1. kw. 2018 r. wpłynął przede wszystkim niższy o ok. 13% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej. W tym okresie odnotowano również znaczący spadek r/r cracku dla ciężkiego oleju opałowego (-65%) oraz osłabienie jednego z kluczowych cracków produktowych na benzynie (-16%). Dodatkowo negatywny wpływ na wynik finansowy na poziomie operacyjnym miał spadek kursu dolara amerykańskiego, co miało dodatkowo negatywny wpływ na zrealizowany wynik operacyjny, obniżając marże handlowe zrealizowane w ramach segmentu produkcji i handlu.

W pierwszych trzech miesiącach br. istotnie wzrosły notowania cen ropy naftowej i gazu ziemnego. W porównaniu z 1. kw. 2017 r. było to odpowiednio: ropa naftowa +25% (+13,28 USD/bbl), gaz ziemny +35% (+11,51 USD/boe).

Wydobycie

Dzienne wydobycie w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 1. kw. 2018 r. ok. 22 tys. boe i było o 5,8% wyższe niż 4. kwartale 2017. W całym 1. kw. 2018 LOTOS wydobył w sumie niemal 2 mln boe (-13% r/r).

Slajd 4 - 1 kw 2018

Wzrosty notowań cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego wsparły wynik segmentu wydobywczego.

W rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego osiągnął poziom 205 mln zł (-23% r/r).

LOTOS finalizował reorganizację segmentu wydobywczego. Powołana w zeszłym roku spółka LOTOS Upstream 3 kwietnia 2018 r. przejęła od LOTOS Petrobaltic aktywa projektu Baltic Gas (zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6 na Morzu Bałtyckim). W grudniu 2017 r. LOTOS Upstream stał się właścicielem LOTOS Norge (Norwegia) oraz LOTOS Geonafty (Litwa).

W 1. kw. 2018 r. zasoby węglowodorów w kategorii 2P wzrosły r/r o ok. 36%. Przyczyna są zarówno zmiany, które miały miejsce w 4 kw. 2017 r. (rozpoznanie dodatkowych ok. 5 mln boe w ramach złóż obszaru Sleipner oraz przeniesienie ok. 13 mln boe zasobów złoża Yme z kategorii 2C do kategorii 2P), jak i te odnotowane w minionym kwartale (dodatkowe ok. 5 mln boe na złożu B3 na podstawie nowej dokumentacji geologicznej przygotowanej w związku z wydłużeniem koncesji wydobywczej do dnia 29 lipca 2031 roku). Ministerstwo Ropy i Energii w Norwegii zatwierdziło Plan Zagospodarowania (ang. skrót PDO) złoża Yme. Decyzja w zakresie dalszego zaangażowania w ten projekt zostanie podjęta w 2018 r. Ponadto spółka przyjęła ofertę dwóch nowych koncesji poszukiwawczo-wydobywczych na Szelfie Norweskim: PL918S oraz PL910, przedłożoną w ramach rozstrzygnięcia corocznej rundy koncesyjnej APA 2017 (ang. Awards in Predefined Areas). 8 marca 2018 r. podpisano umowy z Ministerstwem Ropy i Energii Norwegii. Tym samym łączna liczba koncesji LOTOSU w Norwegii wzrosła do 28.

Segment produkcji i handlu

Postępują prace budowlano-montażowe i działania rozruchowe poszczególnych obiektów Projektu EFRA. Na 31 marca br. zaawansowanie projektu (z uwzględnieniem projektowania, zakupów oraz prac budowlano-montażowych) wyniosło ok. 94%. W związku z urzeczywistnieniem się ryzyka niedotrzymania terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania, które spółka sygnalizowała w raporcie bieżącym z dnia 12 stycznia 2018 r., kontynuowane są rozmowy z głównym wykonawcą firmą Kinetics Technology w celu sfinalizowania i potwierdzenia ostatecznego harmonogramu prac.

Wyższe o blisko 18% r/r przychody ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu są efektem wzrostu wolumenu sprzedaży o 23%, który był możliwy dzięki wyższemu o 17,5% r/r wolumenowi produkcji. Opisane wzrosty wynikają z niskiej bazy porównawczej będącej konsekwencją przestoju remontowego w 1. kw. 2017 r.

Oczyszczony zysk EBITDA wg LIFO segmentu produkcji i handlu w 1. kw. 2018 r. osiągnął poziom 324 mln zł (-24% r/r). Wpływ na to miała słabsza marża rafineryjna, wynikająca m.in. z pogorszonej struktury sprzedaży produktów w tym okresie oraz znaczącego osłabienia kursu USD.

Wzrost sprzedaży detalicznej i nowe MOP-y

LOTOS wygrał postępowania przetargowe na cztery nowe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), które zostaną wybudowane przy drogach ekspresowych S8 i S5. Do końca 2020 r. koncern planuje uruchomić jeszcze osiem nowych MOP-ów, wzmacniając tym samym pozycji wicelidera stacji tranzytowych.

Innowacje

Grupa LOTOS zgodnie ze swoją strategią na lata 2017- 2022 podejmuje kolejne inicjatywy w obszarze innowacji. W lutym br. spółka rozpoczęła proces wyboru zespołu zarządzającego, z którym planuje uruchomić fundusz Corporate Venture Capital o szacowanej wartości 40-50 mln EUR.

Firma wspiera rozwój rynku paliw alternatywnych. W styczniu br. LOTOS i Remontowa LNG Systems podpisały list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Współpraca umożliwi dalszą dystrybucję LNG przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu, włączając nieeksploatowany do tej pory w tych celach transport kolejowy, śródlądowy i morski. Dodatkową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania L-CNG.

Grupa LOTOS rozwija również swoje kompetencje związane z wykorzystaniem wodoru do napędu pojazdów elektrycznych oraz generowania prądu. Potwierdzeniem tego są listy intencyjne, jakie spółka podpisała z Gminą Miasta Gdynia oraz gminą Wejherowo. Oba dokumenty zakładają realizację dostaw wodoru oraz niezbędnej infrastruktury do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi. Wodór będzie pochodził z rafinerii w Gdańsku.

Można porównać efektywność funkcjonowania w tym samym okresie „Większego Brata” – spadek EBIDTA o 28% i zysku o 46% w stosunku do pierwszego kwartału 2017r jest odpowiednim wskazaniem na rzeczywistość sektora naftowego.

W pierwszym kwartale 2018 roku Grupa Lotos wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6,32 mld zł (wzrost o 16 proc.), wynik EBITDA LIFO na poziomie 540 mln zł  oraz zysk netto w wysokości 320,8 mln zł (spadek o 22 proc. czyli ponad dwa razy niższy spadek niż w PKN ORLEN).