Zmiany w funkcjonowaniu firm Grupy Kapitałowej są w ostatnich miesiącach widoczne i skutkują w wielu obszarach zaniepokojeniem pracowników o przyszłość.

Od dwóch lat pracownicy wyrażają swoje niezadowolenie z powodu braku jakiegokolwiek formalnego dialogu ze stroną społeczną wewnątrz firmy oraz w związku z przygotowywanymi przekształceniami sektora naftowego. Już od października 2019r zaniechane zostały jakiekolwiek działania związane z aktualnymi dwoma sporami zbiorowymi.

Przedmiotem sporu są m.in. następujące żądania zgłaszane do zaproponowanych przez Pracodawcę zmian do ZUZP obejmujących zasady wynagradzania w zakresie:

  • przyjętych założeń prac firmy MERCER na zgodne z § 8 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
  • przedstawienia zasad kwalifikacji do kategorii zaszeregowania w poszczególnych obszarach firmy
  • ograniczenia do maksymalnie trzech kategorii zaszeregowania dla danego stanowiska pracy
  • wyeliminowania sytuacji pokrywania się kategorii dla zatrudnionych na stanowiskach z podziałem odpowiednio młodszego i starszego
  • zapewnienie o utrzymaniu parametrów premii rocznej na kolejne lata na racjonalnym poziomie i zachowania premii na poziomie proporcjonalnym do wypłat i wyników wyznaczonych i zrealizowanych w latach 2011- 2019
  • wyeliminowanie nazewnictwa stanowisk zatrudnionych niezgodnie z obowiązującym ZUZP
  • wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracownikom zatrudnionych i realizujących zadania w oparciu o umowy o pracę.
  • podniesienie poziomu stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nowo zatrudnianych pracowników pionu produkcji pracujących w systemie 5. Brygadowej Organizacji Pracy

Dla rozwiązania zagrożenia bezpieczeństwa pracy przedstawianym przez związki zawodowe od dnia 6 lutego 2019r rozpoczęcie procesu rekrutacji i następnie zatrudnienia liczby pracowników pionu produkcji  pracujących w systemie 5BOP wg zgłoszonej przez stronę społeczną podczas serii spotkań (co najmniej  50% w poszczególnych Zakładach proporcjonalnie do minimalnych obsad oraz pozostałych w Dziale Koordynacji Produkcji).

Załogę zaskakują m.in. głębokie zmiany kadrowe we władzach spółki oraz na kluczowych stanowiskach zarządczych.

Obecnie szczególne zdziwienie budzi odstąpienie władz firmy od realizacji umów podpisanych z organizacjami wg regulacji ustawy o związkach zawodowych.

Zagrożenia dla pracowników i funkcjonowania firm sektora wynikają ze środków zaradczych, jakie Orlen zaproponował w toku negocjacji z Komisją Europejską, by przekonać unijnych urzędników do fuzji z Lotosem. Obawy Brukseli wywołuje wpływ tej transakcji na konkurencję na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

W ocenie strony społecznej środki zaradcze są sprzeczne z oficjalnymi deklaracjami PKN podczas publicznych debat (jednej z maja 2018r  w Sali BHP Stoczni  Gdańskiej w 2019r i drugiej organizowanej przez Dziennik Bałtycki na stadionie ENERGA oraz na posiedzeniu Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego)

Lista ustępstw jest długa dotyczy asfaltów i w obszarze logistyki, a przede wszystkim w zakresie funkcjonowania stacji paliw. Mówimy o strategicznej infrastrukturze – rurociągach i bazach to działanie wbrew ekonomii i a przede wszystkim spowoduje osłabienie bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Brak myślenia o rozwoju sektora naftowego. Jest tylko hasło nt idei powołania wielkiego koncernu bez pełnej analizy oceny skutków dla wszystkich firm, a przede wszystkim dla regionów w których dotychczas funkcjonują.

Będziemy aktywni w walce o zapewnienie korzystnych rozwiązań.

Tylko dalszy rozwój technologiczny zakładany w obowiązującej strategii może zapewnić stabilne miejsca pracy na wiele lat i dlatego nadal będziemy przedstawiać oceny sytuacji.

W małej skali nasza organizacja czyli ZZIT GL ma jednak istotny sukces. Zakończony został w dniu 7 lipca 2020r spór zbiorowy w spółce LOTOS Lab, który rozpoczął się prawie dwa lata temu, bo 30 sierpnia 2018r.

Zgodnie z wnioskiem ZZIT GL w grudniu 2020r Pracodawca przedstawi w sposób realizacji projektu nowego zaplecza socjalnego i szatni.

Uznany został przez Pracodawcę postulat dotyczący wzmocnienia od dnia 1 stycznia 2020r pracowników o blisko 10% oraz w okresie sporu zakupiono 8 automatycznych aparatów badawczych oraz zakupiono cztery jednostki klimatyzacji.

Podsumowując funkcjonowanie od 30 lat Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy LOTOS (działamy od 3 grudnia 1990r) ma uzasadnienie i z wykorzystaniem drogi prawnej zapewniać będziemy godny los pracowników Grupy.