Od czerwca 2013r zawieszony jest formalny dialog regulowany przez dotychczasowe przepisy. Szkoda, że nie upubliczniane są kierunki zmian w sposobie dochodzenia do konsensusu w sprawach społecznych. Publikujemy jeden z projektów, aby była szansa dokonania ocen proponowanych rozwiązań:

PROJEKT USTAWY

Ustawa z ……  o Radzie Dialogu Społecznego i wojewódzkich radach dialogu społecznego

 

 Rozdział I

Przepisy ogólne

 

Art. 1

 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej „Radą”, jako organ właściwy w sprawach dialogu i współpracy partnerów społecznych i władz publicznych.
 2. Rada jest organem dialogu społecznego, realizującym zasadę pomocniczości i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudniania, zapewniając partycypację w tworzeniu prawa w zakresie określonym w art. 2 ust. 3 i 4.
 3. Rada prowadzi dialog przy zapewnieniu warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, pokoju społecznego, zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.
 4. Rada działa na rzecz poprawy jakości procesu formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych oraz budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników, pracodawców i rządu/ władz publicznych.

 

Art. 2

 

 1. Do kompetencji Rady należy:

–        wyrażanie stanowiska w sprawach z zakresu działania Rady, wniesionych pod jej obrady przez Prezesa Rady Ministrów lub członka Rady, inne organy władzy publicznej lub organy samorządu terytorialnego;

–        uzgadnianie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zakresu przedmiotowego określonego w art. 1 ust. 3 i 4, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;

–        opiniowanie strategii rozwoju i programów zatrudniania;

–        opiniowanie rocznych planów i budżetów Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 1. Na podstawie przedłożonych przez rząd założeń do budżetu i prognozy wskaźników makroekonomicznych Rada może dokonać ustalenia wskaźnika:

–        wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (w tym w sferze budżetowej);

–        wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę;

–        wzrostu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

do projektu ustawy budżetowej oraz przedstawić opinię do projektu budżetu na następny rok, w trybie określonym w art. 3.

 1. Rada uzgadnia lub prowadzi rokowania i w przypadku nieuzgodnienia wydaje opinię w trybie określonym w odrębnych ustawach, co do:

–        wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

–        zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent;

–        wysokości kwot kryterium dochodowego oraz świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych;

–        wysokości kwot kryteriów dochodowych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 1. Rada uzgadnia projekty regulacji w zakresie prawa pracy dotyczące zatrudnienia, czasu pracy i warunków pracy.
 2. Ponadto Rada wykonuje inne zadania określone w ustawach, a w szczególności:

–        podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one spraw objętych zakresem działania będących członkami Rady ogólnokrajowych organów związków zawodowych oraz ogólnokrajowych władz organizacji pracodawców;;

–        rozpatruje wnioski wojewódzkich Rad dialogu społecznego;

–        wyraża opinię w sprawie powołania i odwołania Przewodniczącego Naczelnej Rady Zatrudnienia/Rady Rynku Pracy;

–        zgłasza kandydatów do Rady Pożytku Publicznego;

–        zgłasza dwóch kandydatów na członków Rady Pomocy Społecznej;

–        uzgadnia lub opiniuje wskaźniki lub wysokości kryteriów, w zakresie i trybie określonym odrębnie;

 1. Rada przedstawia Radzie Ministrów, Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 maja roku następnego, sprawozdanie z rocznej działalności Rady oraz informację o podstawowych problemach dialogu społecznego. Nad informacją w Sejmie i Senacie nie przeprowadza się głosowania. Rada Ministrów rozpoznaje sprawozdanie w zakresie uczestnictwa strony rządowej i wykonywania w Radzie funkcji strony dialogu przez ministra właściwego do spraw zatrudnienia (w sferze budżetowej).
 2. Jeżeli ustawa inaczej nie stanowi, to uzgodnienie następuje w formie Uchwały Rady podjętej większością dwu trzecich reprezentatywnych organizacji związków zawodowych oraz dwu trzecich reprezentatywnych organizacji pracodawców.
 3. Rada w formie uzgodnienia przyjmuje także własne projekty regulacji, przygotowane w trybie określonym w art. 9, w zakresie, o którym mowa w ust.1- 4.

 

Art. 3

 1. Strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia Radzie wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.
 2. Rada, w terminie do dnia 20 maja każdego roku, przedstawia ustalenie w sprawie wzrostu w następnym roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 3. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, Rada nie przedstawi ustalenia organizacje pracowników lub pracodawców mogą, w terminie do dnia 25 maja, przedstawić swoją propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust. 2.
 4. Strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców i przedstawia go opinii publicznej.
 5. Strony pracowników i pracodawców zajmują, w terminie do dnia 20 lipca każdego roku, wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny.
 6. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 5, Rada nie uchwali wspólnego stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 4, każda ze stron może, w terminie do dnia 25 lipca, zająć stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny.
 7. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 6, strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny, opinię w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny może przedstawić, w terminie do dnia 31 lipca, każda z organizacji.
 8. Strona rządowa, nie później niż 20 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do strony społecznej Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców i przedstawienia go opinii publicznej.
 9. Rada zajmuje stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, nie później niż w 6 dniu roboczym po dniu, w którym otrzymały ten projekt.
 10. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 9, Rada nie uzgodni wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w ciągu następnych 3 dni roboczych, zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny.
 11. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 10, strona nie uzgodni stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny może przedstawić, w ciągu następnych 2 dni roboczych, każda z organizacji.
 12. Terminy, o których mowa w ust. 1-11 Rada może zmienić za zgodą lub na wniosek strony rządowej.

 

Rozdział 2

Formy i tryby postępowania

Art. 4

 1. Organizacje pracodawców i organizacje związków zawodowych uczestniczące w Radzie, mogą przedstawiać w zakresie przedmiotu działalności Rady pytania (dezyderaty, interpelacje) Radzie Ministrów lub ministrom właściwym do spraw będących przedmiotem wystąpienia.
 2. Rada Ministrów lub właściwy minister udzielają odpowiedzi w terminie 30 dni przy zastosowaniu odpowiednim przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących rozpoznawania wniosków.
 3. Rada Ministrów po otrzymaniu projektu ustawy lub rozporządzenia w zakresie i trybie, o którym mowa w art. 2 ust.1- 4 lub po uzgodnieniu, o którym mowa w art. 6, rozpatruje projekt zgodnie z obowiązującą dla niego procedurą (w przepisanym trybie) i jest zgodny (spójny) z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego (spełnia wymagania prawa) oraz zasady dobrej legislacji (standardy), przyjmuje (uchwala) odpowiednio, jako swój akt lub przedłożenie projektu ustawy Sejmowi RP. (zapis kierunkowy do doprecyzowania legislacyjnego)
 4. Jeżeli projekt dotyczy rozporządzeń ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach, o których mowa w ust.3. Rada Ministrów kieruje projekt do wydania właściwemu w sprawie ministrowi lub Prezesowi Rady Ministrów.
 5. W naczelnych organach administracji rządowej zadania w zakresie spraw dialogu społecznego powinny być powierzone sekretarzowi stanu lub jednemu z podsekretarzy stanu, a w województwie wykonuje je wojewoda.

 

Art. 5

 1. Ustalenie jest formą przyjęcia przez strony dialogu, do projektu ustawy budżetowej, zapisu wartości wynagrodzenia minimalnego i wskaźników waloryzacji, o których mowa w art. 2 ust. 2.
 1. Ustalenia dokonuje się poprzez podjęcie uchwały przy quorum wszystkich stron dialogu, na Zgromadzeniu Ogólnym w ramach jego porządku obrad, większością dwu trzecich organizacji związkowych i organizacji pracodawców, gdy za ustaleniem jest strona rządowa lub jednogłośnie, gdy strona rządowa wstrzymuje się od głosu albo nie zajęła stanowiska, a wstrzymujące się od głosu organizacje nie wniosły sprzeciwu.

 

 1. Ustalenie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może także nastąpić, gdy jedna lub po jednej z organizacji związków zawodowych lub pracodawców jest nieobecna, strona rządowa nie sprzeciwia się ustaleniu, a pozostali członkowie Rady głosują za ustaleniem.

 

 1. Za strony głos oddaje i podpisuje ustalenie ten pełnomocnik (przedstawiciel), który złożył do protokołu Zgromadzenia Ogólnego, w tym zakresie pełnomocnictwo szczególne.

Art. 6

 1. Uzgodnienie jest formą wiążącego wyrażenia zgody na przedłożoną Radzie przez stronę rządową treść projektu regulacji ustawowej z zakresu prawa pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 4 lub na przedłożoną przez właściwą Komisję Rady wypracowaną w drodze rokowań ze stroną rządową treść takiego projektu.
 1. Uzgodnienia dokonuje się w drodze Uchwały na Zgromadzeniu Ogólnym w ramach jego porządku obrad przy quorum więcej niż odpowiednio połowy reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i organizacji pracodawców, jeżeli za uzgodnieniem oddała głos, co najmniej taka liczba organizacji, jaka jest niezbędna dla quorum.
 2. Za strony głos oddaje ten z przedstawicieli strony w Zgromadzeniu, który został umocowany do tej czynności przez właściwy do reprezentacji organ organizacji związków zawodowych lub pracodawców.

Art. 7

 1. Opinie i stanowiska są formą wypowiadania się Rady w sprawach projektowanych regulacji prawa powszechnego, uzgodnień i opiniowania w ramach stanowienia prawa w Unii Europejskiej oraz stanowienia przepisów wykonawczych, przez naczelne organy administracji rządowej, i w innych poza zakresem podlegającym uzgodnieniom, o których mowa w art. 2 ust. 4 i jeżeli doszło do ustalenia, poza zakresem, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

 

 1. Opinie i stanowiska są przyjmowane na Zgromadzeniu Ogólnym w ramach porządku obrad lub poza porządkiem, gdy wszystkie obecne strony wyrażą zgodę na wprowadzenie sprawy do porządku obrad albo przez Prezydium Rady, jeżeli Zgromadzenie Ogólne daną sprawę przekaże do wydania opinii lub zajęcia stanowiska Prezydium.

 

 1. Opinie i stanowiska zostają przyjęte w drodze Uchwały, gdy za Uchwałą odda głos większość odpowiednio reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców.

 

 1. Dla przekazania sprawy do opinii lub zajęcia stanowiska do Prezydium Rady wymagana jest większość kwalifikowana czterech piątych wszystkich reprezentatywnych organizacji (zapis kierunkowy do wyboru merytorycznego większości bezwzględnej).

Art. 8

 1. Rada Ministrów lub właściwe naczelne organy administracji rządowej lub reprezentatywne organizacje związków zawodowych lub pracodawców, wojewódzkie rady dialogu społecznego, przedkładają projekty regulacji, ich zmian, założenia regulacji lub ich zmian, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b, Prezydium Rady.

 

 1. Prezydium Rady przekazuje dokument do zaopiniowania lub rokowań właściwej Komisji Rady oraz do właściwego zespołu w Biurze Rady dla przygotowania uzgodnienia, opinii lub stanowiska.

 

 1. Prezydium Rady po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji i projektu dokumentu z Biura Rady/ kierownika zespołu Biura Rady właściwego w sprawie/ Dyrektora Biura Rady, rozpatruje propozycję i kieruje na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego celem uchwalenia. Prezydium może w przypadku braku zgodności w opinii projektu lub stanowisk członków Prezydium przedstawić Zgromadzeniu warianty rozstrzygnięcia.

 

Art. 9

 1. Wystąpienia w zakresie nowych regulacji lub zmian prawa powszechnego powinny być formułowane, jako założenia do ustaw lub rozporządzeń, projekty ich regulacji z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji i kierowane do Prezydium Rady.

 

 1. Wystąpienia, o których mowa w ust. 1 mogą przedkładać łącznie wszystkie/ dwie reprezentatywne organizacje związkowe, bądź dwie/ wszystkie reprezentatywne organizacje pracodawców albo trzy reprezentatywne organizacje, w tym, co najmniej jedna pracodawców lub związków zawodowych.

 

 1. Wystąpienie kierowane jest do zaopiniowania lub przeprowadzenia rokowań do właściwej Komisji Rady oraz do Biura Rady dla rozpatrzenia merytorycznego i legislacyjnego.

 

 1. Jeżeli właściwa Komisja wyda pozytywną opinię lub przedłoży uzgodnienie z rokowań i Dyrektor Biura przedstawi założenia lub pozytywnie zaopiniowany projekt aktu, takie wystąpienie Prezydium przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Rady dla uchwalenia/uzgodnienia celem złożenia inicjatywy legislacyjnej do Rady Ministrów.

                                   

Art. 10

 1. Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Prezydium Rady i Biura Rady.
 2. Obsługę administracyjną Prezydium Rady i jej Komisji sprawuje Biuro Rady podlegające Prezydium Rady.
 3. Bieżącą działalnością Biura kieruje Dyrektor Biura.
 4. Szczegółowe zadania Biura Rady i Dyrektora Biura określa regulamin uchwalony przez Prezydium Rady.
 5. Dyrektora Biura Rady wybiera Prezydium Rady.
 6. Koszty działalności Rady i Biura Rady są pokrywane z budżetu państwa.
 7. Do pracowników Biura Rady stosuje się przepisyo pracownikach urzędów państwowych.

                 

Rozdział 3

Władze/ Organy Rady

 

Art. 11

 1. Rada działa poprzez swoje organy, którymi są:
  • Zgromadzenie Ogólne,
  • Prezydium Rady,
  • Komisję Rewizyjną
 2. W postępowaniu przed Radą i Prezydium nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium Rady są jawne.
 4. Rada publikuje regulamin Rady i Biura Rady, akty wewnętrzne oraz stanowiska, ustalenia, uzgodnienia , uchwały Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stosując przepisy o dostępie do informacji publicznej.

 

Art. 12

 1. Przewodniczący Rady jest powoływany przez członków Rady na nową kadencję rotacyjnie i przemiennie, jako reprezentant kolejno każdej z organizacji reprezentatywnych.
 2. Przewodniczący Rady spełnia funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego oraz przewodniczącego prezydium Rady i reprezentuje Radę wobec władz publicznych.
 3. Przewodniczący Rady działając łącznie z wiceprzewodniczącym lub Dyrektorem Biura Rady składa oświadczenia woli i reprezentuje Radę oraz zaciąga zobowiązania w stosunkach cywilnoprawnych.

Art. 13

 1. Zgromadzenie Ogólne powołuje komisje stałe i nadzwyczajne
 2. Komisje stałe są powoływania dla rozpatrywania i uzgadniania spraw:
 1. Finansów i budżetu;
 2. Kodeksu pracy;
 3. Spraw socjalnych i ubezpieczeń społecznych;
 4. Bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. Prawa międzynarodowego;
 6. regulacji działalności gospodarczej, podatków i innych opłat publicznych.
  1. Komisje nadzwyczajne są powoływane dla rozpoznania spraw przedłożonych przez Przewodniczącego Rady lub Prezydium Rady.
  2. Komisje nadzwyczajne powołuje się każdorazowo dla rozpatrzenia uzgodnienia projektu Ustawy, zmiany Ustawy, rozporządzania lub zmiany rozporządzania, w zakresie zastrzeżonych do uzgodnienia Zgromadzenia Ogólnego w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 2 -4, nowych regulacji ustawowych lub zmian prawa powszechnego oraz mogą być powoływane w innych sprawach przedłożonych przez którąkolwiek organizację reprezentatywną.
  3. Prezydium, przed przyjęciem opinii lub stanowiska do zmian prawa powszechnego lub nowych regulacji ustawowych, przeprowadza konsultacje z właściwa komisją stałą Rady lub nadzwyczajną, jeżeli dla potrzeb rozpatrzenia takiej regulacji powołano.

 

Art. 14

 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady.
 2. W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady, którymi są delegowani przedstawiciele organizacji reprezentatywnych, o których mowa w art. 20, po jednym z każdej z nich.
 3. Kadencja członka Prezydium Rady wynosi nie mniej niż jeden rok i nie więcej niż cztery lata. Członek Prezydium Rady może być delegowany do składu Prezydium Rady na kolejną kadencję.
 4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady,  a w przypadku jego trwałej nieobecności lub niemożliwości wykonywania obowiązków trwającej ponad 21 dni, zwoływane jest przez zastępującego go Wiceprzewodniczącego.
 5. Prezydium wybiera spośród przedstawionych przez członków Prezydium kandydatów sekretarzy Rady w zakresie i liczbie określonych w Regulaminie Rady.
 6. Jeżeli Regulamin Rady nie stanowi inaczej, uchwały Prezydium zapadają większością dwóch trzecich głosów przy uzyskaniu większości 2/3 każdej ze stron społecznych.

Art. 15

 1. Zgromadzenie Ogólne Rady zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego trwałej nieobecności lub niemożliwości wykonywania obowiązków trwającej ponad 21 dni, zwoływane jest przez zastępującego go Wiceprzewodniczącego.
 2. Zgromadzenie Ogólne Rady zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał (raz na cztery miesiące, trzy razy w roku), przy czym Zgromadzenie zwoływane do 31 marca (31 kwietnia) każdego roku rozpatruje sprawozdanie z działalności Rady oraz sprawozdanie finansowe Rady za rok ubiegły.
 3. Zgromadzenie Ogólne Rady Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać także na wniosek Prezydium lub dwu Wiceprzewodniczących albo strony rządowej z porządkiem obrad proponowanym przez wnoszących o zwołanie zgromadzenia.
 4. Do dnia 15 lipca zwołuje się Zgromadzenie Ogólne dla rozpoznania propozycji Prezydium treści ustalenia przedłożenia do ustawy budżetowej i budżetu wysokości płacy minimalnej i wskaźnika/ów, o których mowa w art. 2 ust. 2.
 5. Każdy z członków Rady może wnosić pod Obrady Zgromadzenia Ogólnego sprawę z zakresu przedmiotu działalności Rady przedkładając pisemny wniosek z uzasadnieniem i propozycją stanowiska.
 6. Zgromadzenie Ogólne może przekazać sprawy wniesione pod jego obrady lub sprawy, w których posiada kompetencję opiniowania, do rozpoznania i zajęcia stanowiska przez Prezydium, przy uwzględnieniu opinii Komisji Rady, z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 2 ust. 2-4.
 7. O ile ustawa nie stanowi inaczej Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały przy quorum 2/3 stron społecznych Rady, bezwzględną większością głosów członków Rady reprezentowanych na posiedzeniu.

 

 

Art. 16

 1. Organizacje reprezentatywne przedkładają Przewodniczącemu nazwiska osób delegowanych, jako przedstawiciele do reprezentacji na Zgromadzeniu Ogólnym oraz do Komisji w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Rady.
 2. Każda z organizacji ma prawo do równej partycypacji w pracach komisji.
 3. Każda z organizacji samodzielnie decyduje czy i w jakim zakresie delegowani do pracy w komisji przedstawiciele będą jednocześnie lub wyłącznie ekspertami.
 4. Nazwiska osób delegowanych przez stronę rządową do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym lub pracy w Komisjach Prezes Rady Ministrów przekazuje Przewodniczącemu Rady.
 5. Do udziału w pracach Komisji Rady oraz uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym Rady każda ze stron społecznych, wspólnie (jednomyślnie) może zaprosić odpowiednio albo organizację zrzeszającą związki zawodowe albo organizację pracodawców, która nie jest organizacją reprezentatywną.
 6. Prezydium Rady może zaprosić do wypowiedzenia się indywidualnie lub do udziału w konsultacjach bądź do uczestnictwa w pracy jego zespołów stałych lub zadaniowych, organizacje społeczne lub zawodowe, zgodnie z zakresem ich celów i przedmiotem działalności, o ile mieszczą się one w zakresie celów i przedmiotu działalności Rady.

 

Rozdział 4

Finanse i Budżet       `

Art. 17

 1. Rada prowadzi swoją działalność, jako zadania własne finansowane ze środków z budżetu państwa i z innych źródeł.
 2. Środki pochodzące z budżetu państwa są sklasyfikowane w dziale Administracja Publiczna i ujawniane w wyodrębnionej części „Rada Dialogu Społecznego”.
 3. Prezydium Rady wykonuje zadania i kompetencje w dysponowaniu budżetem Rady.
 4. Jako Komisję stałą, Zgromadzenie Ogólne Rady powołuje Komisję Rewizyjną.
 5. Komisja Rewizyjna jest właściwa w sprawach finansów i budżetu Rady oraz Biura Rady.
 6. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Biura Rady, współpracując z zespołem budżetu i finansów Biura Rady w zakresie planowania i realizacji dochodów, wydatków budżetowych Rady oraz Biura Rady, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz opiniuje projekty budżetu i zmian w budżecie, regulaminu finansowego i zasady rachunkowości Rady.

 

Art. 18

 1. W Biurze Rady tworzy się Zespół Budżetu i Finansów, prowadzący rachunkowość Rady i Biura Rady.
 2. Zespół Budżetu i Finansów:
 1. planuje dochody i wydatki budżetowe Rady oraz Biura Rady;
 2. prowadzi księgi rachunkowe Rady oraz Biura Rady;
 3. prowadzi kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. prowadzi okresowe analizy dochodów i wydatków budżetowych Rady oraz Biura Rady;
 5. przygotowuje projekty zmian w budżecie Rady.

Rozdział 5

Uczestnictwo w Radzie

Art. 19

 1. Członkiem Rady po stronie partnerów społecznych są reprezentatywne, ogólnopolskie organizacje związków zawodowych i pracodawców (strona społeczna) .
 2. W Radzie uczestniczy, na pełnych prawach, działający za Skarb Państwa, jako pracodawcę w zakresie zatrudniania w administracji publicznej, minister właściwy w tych sprawach, wskazany przez Prezesa Rady Ministrów, o ile właściwe regulacje nie stanowią odmiennie.
 3. Za Radę Ministrów, jako wykonawczą władzę publiczną reprezentująca stronę rządową, występuje Prezes Rady Ministrów działający osobiście lub przez pełnomocnika Rady Ministrów (strona rządowa).

 

Art. 20

 

 1. Reprezentatywnymi, organizacjami są organizacje związków zawodowych i pracodawców, które spełniają kryteria reprezentatywności, co najmniej przez dwa lata poprzedzające orzeczenie ją stwierdzające.
 2. Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:
 • zrzeszają, z zastrzeżeniem ust. 3, więcej niż 300.000 członków będących pracownikami,
 • działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.
  1. Przy ustalaniu kryterium liczebności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzględnia się nie więcej niż po 100.000 członków organizacji związkowej będących pracownikami zatrudnionymi w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Organizacja związkowa ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną organizację związkową przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia pracowników zrzeszonych w tych spośród jej organizacji członkowskich, które są lub w okresie roku przed złożeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywności były zrzeszone w reprezentatywnej organizacji związkowej mającej przedstawicieli w składzie Rady.
  2. Strona pracowników może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, przedstawicieli związków zawodowych i organizacji związkowych niespełniających kryteriów określonych w ust. 2 i 3 oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych.
  3. Za reprezentatywne uznaje się organizacje pracodawców, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 • zrzeszają pracodawców zatrudniających, z zastrzeżeniem ust. 6, więcej niż 300 000 pracowników,
 • mają zasięg ogólnokrajowy,
 • działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej, przy czym uwzględnia się tylko te sekcje, w których występuje, co najmniej 500 pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w organizacjach pracodawców, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w danej sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.
 1. Przy ustalaniu kryterium liczebności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględnia się nie więcej niż po 100 000 pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w organizacji pracodawców, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Organizacja pracodawców ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną organizację pracodawców przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w ust. 3, nie uwzględnia pracowników zatrudnionych przez tych spośród zrzeszanych pracodawców, którzy są lub w okresie roku przed złożeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywności byli zrzeszeni w reprezentatywnej organizacji pracodawców mającej przedstawicieli w składzie Radzie.
 2. Strona pracodawców może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, przedstawicieli organizacji pracodawców niespełniających kryteriów określonych w ust. 5 i 6 oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych.

 

Art. 21

 1. Wnioski organizacji pracowników lub pracodawców o stwierdzenie ich reprezentatywności rozpatruje Sąd Okręgowy w Warszawie, który wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
 2. Z wnioskami, o których mowa w ust. 1, organizacje pracowników i organizacje pracodawców występują, co 4 lata. Okres 4 lat liczy się od dnia uprawomocnienia się uprzednio wydanego orzeczenia.
 3. Z upływem 4 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu reprezentatywności organizacja pracowników i organizacja pracodawców traci uprawnienia organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 20, chyba, że wykaże Prezydium Rady Dialogu Społecznego złożenie i przyjęcie przez sąd kompletnego wniosku o ponowne stwierdzenie reprezentatywności. W takim przypadku organizacja ta zachowuje status organizacji reprezentatywnej do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu co do jej reprezentatywności.


 

Rozdział 6

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Art. 22

W województwach tworzy się Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego zwane dalej „Wojewódzką Radą”

 1. Wojewódzką Radę powołuje Marszałek Województwa na wniosek co najmniej jednej                z reprezentatywnych organizacji pracodawców lub związków zawodowych albo z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii wojewody i organizacji samorządu terytorialnego oraz organizacji.
 2. Rozwiązanie Wojewódzkiej Rady przez Marszałka Województwa następuje wówczas, jeżeli odwołują lub nie delegują swoich przedstawicieli wszystkie z reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Jeżeli przynajmniej jedna                     z organizacji pracodawców lub związków zawodowych deleguje przedstawiciela                      i wojewoda oświadczy o uczestnictwie w Wojewódzkiej Radzie to może ona kontynuować działalność.
 3. Wojewódzkie Rady stanowią forum uzgadniania stanowisk (stron społecznych z władzami publicznymi) pracodawców, związków zawodowych, samorządu terytorialnego i Rządu (wojewodów).

Art. 23

 Członkiem wojewódzkiej Rady zostaje ustanowiony (delegowany) przedstawiciel każdej z organizacji reprezentatywnych, na kadencję nie krótszą niż 1 rok i nie dłuższą niż 4 lata.

 1. Wojewódzką Radą kieruje jej przewodniczący, który przewodniczy też jej posiedzeniom.
 2. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady wybierany jest naprzemiennie każda spośród reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych.
 3. Kadencja Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady trwa nie mniej niż jeden rok i nie więcej niż 4 lata. Można sprawować funkcję Przewodniczącego w następnej kadencji.
 4. Organem wykonawczym Wojewódzkiej Rady jest prezydium Wojewódzkiej Rady, w skład którego wchodzą przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady: po jednym z każdej reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych powoływani przez te organizację na roczną kadencję oraz jeden/ po jednym wiceprzewodniczący(m) reprezentujący(m) stronę samorządową i rządową.
 5. Prezydium Wojewódzkiej Rady ustala program działania i harmonogram prac Wojewódzkiej Rady, porządek posiedzeń Wojewódzkiej Rady oraz rozpatruje sprawy przekazane Wojewódzkiej Radzie przez strony dialogu społecznego.
 6. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady zwołuje przewodniczący Wojewódzkiej Rady zgodnie z planem ustalonym przez Prezydium, z inicjatywy własnej lub na wniosek, co najmniej dwóch wiceprzewodniczących/ dwu reprezentatywnych organizacji.

         Art. 24

 1. Wojewódzkie Rady posiadają kompetencje do zawierania porozumień w sprawach społeczno – gospodarczych istotnych dla województwa lub regionu oraz podejmowania uchwał w tym zakresie.
 2. Strony Wojewódzkiej Rady mogą wspólnie zawierać porozumienia ze stroną samorządową i rządową. Przedmiotem porozumień mogą być wzajemne zobowiązania stron w sprawach objętych zakresem ich działania.
 3. Wojewódzka Rada ma prawo powoływania gminnych, powiatowych i ponad wojewódzkich rad, na wniosek co najmniej po jednej reprezentatywnej organizacji pracodawców i związków zawodowych jeżeli do takiej rady zgłoszą akces odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałkowie i wojewodowie.
 4. Do właściwości Wojewódzkiej Rady należą również:
 5. wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa,
 6. prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych, a także realizacja zadań określonych w odrębnych ustawach,
 7. wyrażanie opinii lub podejmowanie uchwał o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli, którą będzie osoba z listy mediatorów, o której mowa w przepisach o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
 8. Wojewódzka Rada uchwala Regulamin Rady i Biura Rady.
 9. Do 31 marca każdego roku Wojewódzka Rada przyjmuje sprawozdanie z działalności przedstawione przez Prezydium Rady oraz sprawozdanie z wykonania budżetu (finansowe).
 10. Wojewódzka Rada przyjmuje stanowisko w sprawach określonych tym artykułem, jeżeli na posiedzeniu każda ze stron jest reprezentowana, co najmniej przez jednego przedstawiciela większością dwu trzecich obecnych.
 11. Stanowiska zawierające rekomendacje rozwiązań i propozycje zmian Rada przekazuje Radzie Dialogu Społecznego.
 12. Rada Dialogu Społecznego powinna w terminie 30 dni ustosunkować się do przekazanego stanowiska, a o ile to niemożliwe, zawiadomić o terminie rozpatrzenia nie dłuższym niż 60 dni. Odpowiedź przedstawiająca stanowiska musi zawierać uzasadnienie.
 13. Organ administracji publicznej będący adresatem stanowiska wojewódzkiej Rady jest zobowiązany w ciągu 30 dni odnieść się pisemnie do przekazanego stanowiska. Opinia na temat stanowiska powinna zawierać uzasadnienie.
 14. W sprawach organizacyjnych Wojewódzka Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Rada może podejmować chwały również w trybie obiegowym jednomyślnie.

 

Art. 25

 1. Wojewódzka Rada może rozpatrywać spory społeczne lub gospodarcze między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.
 2. Stanowiska w sporach, o których mowa w ust. 1, mogą być na piśmie przedstawiane Wojewódzkiej Radzie przez każdą z jej stron, związki zawodowe i organizacje pracodawców z jej terenu niewchodzące w skład Wojewódzkiej Rady, organy administracji publicznej oraz strony, których konflikt dotyczy.

 

Art. 26

 1. W sprawach, o których mowa w 25 Wojewódzka Rada wyraża opinię lub podejmuje uchwałę o konieczności wyznaczenia mediatora z misją dobrej woli, którą powinna być osoba z listy mediatorów, o której mowa w przepisach o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymaga tego interes społeczny, przewodniczący Wojewódzkiej Rady może samodzielnie zadecydować o konieczności wyznaczenia mediatora z misją dobrej woli lub powołać mediatora spoza listy, o której mowa w ust. 1.
 3. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw pracy o wyznaczenie mediatora, o którym mowa w ust. 1, występuje przewodniczący Wojewódzkiej Rady.
 4. Mediator z misją dobrej woli dąży do porozumienia stron, których konflikt dotyczy, przedstawiając propozycję jego rozwiązania. Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie konfliktu, jego strony lub osoba z misją dobrej woli występują do Wojewódzkiej Rady o wyrażenie przez nią opinii.

 

Art. 27

 1. Mediatorowi na czas prowadzenia misji dobrej woli przysługuje zwolnienie od pracy.
 2. Mediatorowi z misją dobrej woli przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych przez nią kosztów przejazdu i zakwaterowania określone w umowie zawartej przez tę osobę z wojewodą. Wynagrodzenie to nie może być wyższe od wynagrodzenia określonego dla mediatorów z listy mediatorów, o którym mowa w przepisach dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.
 3. Wynagrodzenie i koszty, o których mowa w ust. 2, są pokrywane ze środków budżetu państwa przeznaczonych na działalność urzędu wojewódzkiego.

 

Art. 28

 1. Na wspólny wniosek strony pracowników i strony pracodawców Marszałek Województwa jest obowiązany przedstawić Wojewódzkiej Radzie do zaopiniowania projekt strategii rozwoju województwa lub projekt wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przyjęcie opinii, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody przedstawicieli wszystkich stron Wojewódzkiej Rady. Jeżeli Wojewódzka Rada nie uzgodni wspólnej opinii, każdej ze stron przysługuje prawo wyrażenia stanowiska w sprawie podlegającej opiniowaniu.
 3. Opinię w sprawie, o której mowa w ust.1, Wojewódzka Rada przekazuje Sejmikowi Województwa i wojewodzie.

Art. 29

 

 1. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzi:
 2. po trzech przedstawicieli wskazanych przez każdą z reprezentatywnych organizacji związkowych,
 3. po trzech przedstawicieli wskazanych przez każdą z reprezentatywnych organizacji pracodawców,
 4. wojewoda,
 5. marszałek województwa.
 6. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady powołuje i odwołuje członków stron społecznych Wojewódzkiej Rady na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1.
 7. Wojewódzka Rada obraduje na posiedzeniach.
 8. Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady zwołuje wojewoda nie później niż trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Kolejne posiedzenia rady zwołuje jej przewodniczący. W szczególnych przypadkach, uniemożliwiających zwołanie posiedzenia przez przewodniczącego posiedzenie zwołuje dwóch wiceprzewodniczących.
 9. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 10. Pracami Wojewódzkiej Rady i Prezydium kieruje przewodniczący.
 11. Przewodniczący lub Prezydium Wojewódzkiej Rady może zapraszać do udziału w posiedzeniach członków Rady Ministrów, posłów na Sejm RP i senatorów oraz przedstawicieli powiatów i gmin z terenu województwa, w tym przedstawicieli administracji samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych podmiotów w zależności od tematyki obrad.
 12. Członkowie Wojewódzkiej Rady, Prezydium i zespołów roboczych mogą korzystać na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady, Prezydium i zespołu z pomocy zaproszonych przez siebie doradców na zasadach określonych w regulaminie Wojewódzkiej Rady.

Art. 30

 1. Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia Biuro Wojewódzkiej Rady.
 2. Wojewódzkie Rady, co roku przekazują sprawozdanie ze swej działalności Prezydium Rady, wojewodzie i marszałkowi.
 3. Biuro Wojewódzkiej Rady prowadzi dla niej stronę Biuletynu Informacji Publicznej, na której publikuje się dokumenty Wojewódzkiej Rady.

 

Art. 31

 1. Wojewódzkie Rady finansowane są z budżetu państwa, klasyfikowane w dziale Administracja Publiczna.
 2. W budżecie (urzędu wojewódzkiego) tworzy się wyodrębnioną część „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego”.

 

Rozdział 7

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art.32

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700, Nr 107, poz. 1127, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.)

 • W art. 5 po słowach „…zrzeszonych członków…” dodać słowa: …oraz reprezentowanych przez nie przedsiębiorców lub ich zrzeszeń lub stowarzyszeń wobec organizacji związkowych…
 • W art. 7 dodać ust. 4 o treści:
 • „4. Organizacja pracodawców reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia _____ o Radzie Dialogu Społecznego i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego ma obowiązek przyjmowania do organizacji przedsiębiorców, będących pracodawcami w rozumienia prawa pracy, dostosowując odpowiednio warunki członkostwa do rodzaju działalności i wielkości obrotów pracodawcy.”
 • W art. 8 w ust. 1 dodać pkt 9) o treści:

„9) Zasady reprezentacji przedsiębiorców będących pracodawcami, którzy zadeklarują uczestnictwo w związku pracodawców dla potrzeb (celem) reprezentowania ich w ramach funkcji reprezentacji organizacji pracodawców w rozumieniu przepisów o – Radzie Dialogu Społecznego i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.”

 

Art.33

 

Ustawa z dnia z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 167)

 • W art. 2 po słowach „…stosunku pracy…„ dodać słowa:

„…lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno- prawnych…”

 • W art. 7 ust. 1 po słowie „pracowników” dodać słowa:

„…i inne osoby mające prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.”

 • W art. 8 po słowie „pracowników” dodać słowa:

„…i inne osoby mające prawo tworzenia i wstępowanie do związków zawodowych.”

 

                                                 Art.34

W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym ( Dz. U. 1997. 102. 643 z póź. zm.) w art. 29 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„W postępowaniu przed Trybunałem ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców będących członkami Rady Dialogu Społecznego, o której mowa w ustawie. . . mogą działać przez tę (zapis kierunkowy wymaga doprecyzowania legislacyjnego, co do formuły przedstawiciela ustawowego) Radę”

 

Art. 35

W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 poz. 200 nr 1679 z póź. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 

 • w art. 1
 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „Rada Dialogu Społecznego” –Radę Dialogu Społecznego, o której mowa w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U.)”

 • w art. 2
 1. 1 otrzymuje brzmienie:

Art.2. 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem rokowań w ramach Rady Dialogu Społecznego. 

 1. w ust. 2:

¾    wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:”

 1. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku.” 

 1. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie ustali w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia będzie równa wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na koniec roku poprzedniego skorygowanego prognozowanym do ustawy budżetowej wskaźnikiem cen z zastrzeżeniem ust. 4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być też niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, prognozowanego wzrostu wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia.”

 

 • w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„art. 5. 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2 ust.2 pkt 1 , jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen , z zastrzeżeniem ust. 4.” 

Art.36

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013 r. poz. 1440) wprowadza się następujące zmiany:

 • w art. 89
 1. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest przedmiotem rokowań, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację.”

 1. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez stronę rządową partnerom społecznym informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym o wielkości wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny uzgodni, w drodze uchwały, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, wysokość tego zwiększenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.” 

„5. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rada Dialogu Społecznego w trybie określonym w ust. 3 i 4, Rada Ministrów określi w terminie 21 dni od dnia zakończenia rokowań, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, przy tym zwiększenie to nie może być niższe niż wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.”

 

Art. 37

W ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

 • w art. 9
 1. 3

¾    wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do dnia 15 maja przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:”

 1. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Dialogu Społecznego uzgadnia kryteria dochodowe w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.”

 1. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w przewidzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala, nie niższe niż w przedstawionej propozycji, kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 lipca danego roku.” 

 1. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do dnia 15 kwietnia Radzie Dialogu Społecznego informację o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji, Rada Dialogu Społecznego może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych. W takim przypadku ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.”


 

 

Art.38

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013 r. poz. 1456) wprowadza się następujące zmiany:

 • w art. 19
 1. 1

¾    wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„19.1.W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, o której mowa w art. 18 ust. 1, Rada Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:”

 1. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Rada Dialogu Społecznego po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego. 

 

 1. c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 i nie niżej niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.” 

 


 

 

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 39

 

 1. Uczestnictwo (kadencja, mandat) i kompetencje wynikające z delegowania (powołania, wskazania, wyboru) przez Organizacje reprezentatywne lub Trójstronną Komisję do spraw Społeczno-Gospodarczych w czasie obowiązywania ustawy, o której mowa w art. 41 ust 1, do składu organów pomocniczych władz publicznych lub zespołów (komisji) społecznych, tworzonych przy tych organach, nie wygasają (zostają utrzymane), a osoby delegowane zachowują swój mandat (utrzymują) do czasu wygaśnięcia umocowania, upływu kadencji lub mandatu albo odwołania w trybie/ na zasadach ustawy (zapis kierunkowy do merytorycznego doprecyzowania i redakcji wg. zasad legislacji).
 2. Udział Komisji, o której mowa w art. 41 ust. 1 lub jej członków w pracach, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 wygasa w dniu wejścia w życie ustawy, chyba że wcześniej Prezydium Rady oświadczy o jej udziale w tych pracach i podejmie w tym zakresie niezbędne czynności lub oświadczy o nieprzystąpieniu Rady do tych prac (zapis kierunkowy do doprecyzowania po wyborze wariantów i zasady kontynuacji).

Art. 40

 1. Pierwsze Zgromadzenie Rady zwołuje w terminie 30 dni od dnia publikacji ustawy Marszałek Sejmu/ Prezydent jeżeli reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców zgłoszą udział w Radzie przedkładając nazwiska delegowanych do Zgromadzenia Ogólnego przedstawicieli w liczbie do trzech z każdej organizacji i strona rządowa zgłosi swoje uczestnictwo deklarując udział i zgłaszając ministra właściwego do spraw zatrudnienia w sferze budżetowej lub pełnomocnika Rady Ministrów do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Rady.
 2. Organizacje strony społecznej w terminie 20 dni od dnia publikacji ustawy, działając przez swoje właściwe organy, dokonują wyboru przewodniczącego Rady na pierwszą kadencję, który podejmie swoje obowiązki w dniu zwołania Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Rady może przedłożyć na Zgromadzeniu Ogólnym projekt regulaminu Rady uzgodniony z członkami Rady celem uchwalenia.

 

 

Art. 41

 1. Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r., nr. 100, poz.1080).
 2. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, tracą moc także inne przepisy dotyczące spraw w niej unormowanych, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej – (zapis kierunkowy).

 

Art. 42

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem XXXXXXX, które wchodzą w życie od dnia publikacji.