Znowu publicznie głośno o Grupie LOTOS. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupy LOTOS przedstawia potrzeby wszystkich pracowników i sformułował warunki zmiany wystąpienia do Zarządu Grupy LOTOS przygotowanego wcześniej przez trzy organizacje związkowe.
Od początku w swojej działalności społecznej  jesteśmy aktywni w kwestii ważnych spraw pracowników Grupy Kapitałowej. Obecnie na stronie trojmaisto.pl (https://biznes.trojmiasto.pl/Protestuja-pracownicy-Lotosu-Chca-zwiekszenia-zatrudnienia-i-podwyzek-n138509.html) podano informacje o oczekiwaniach pracowników pionu produkcji dotyczących wstrzymania tempa wprowadzanych od kilku miesięcy zmian przez władze firmy, przedstawianych poprzez pikiety najbardziej nizadowolonych pracowników. W tekście wskazano tylko część stanowiska ZZIT GL, ale podstawą jest wyważenie interesów pracowników firm Grupy Kapitałowej oraz uczciwa ocena dotychczasowej otwartości władz na przedstawiane argumenty podczas spotkań z załogą. Te zrozumienie okazało się nie wystarczające.
Propozycje nowych rozwiązań systemowych dla wynagrodzeń były pozytywnie weryfikowane. Nie spełnia to jednak oczekiwań strony społecznej i obecna droga to przewidywane prawnie: rokowania, mediacje lub arbitraż daje obu stronom dojście do kompromisu tj. uzgodnienie docelowych rozstrzygnięć
Zmiany organizacyjne w pionie produkcji rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku, nie były przedmiotem konsultacji społecznych. Wskutek zmniejszania ilości pracowników w obszarach instalacji produkcyjnych (aparatowych – obsługa instalacji) poziom bezpieczeństwa wymagał zabrania głosu przez stronę społeczną.
Pięć związków zawodowych zasygnalizowało na początku lutego br obawy co do zachowania dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa, gdyż rafineria generuje potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.
Brakowało zdaniem reprezentantów pracowników rzetelnego przygotowania zmian i wcześniejszego przeszkolenia pracowników obsługi – aparatowych po zmianach organizacyjnych poszczególnych zakładach PZE, PZP, PZC, PZK oraz pozostałych PZO i PZD (Grupa Lotos to Zakład Dużego Ryzyka).
Pracownicy obawiali się szczególnie sytuacji zaburzeń procesowych na instalacjach i że w wyniku „okrojonych” obsad nie będą w stanie zapobiec skutkom i procesom prowadzącym do poważnej awarii przemysłowej, a tym samym sprowadzeniu zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.
Zdaniem strony społecznej zmieniane obszary obsługiwane przez pracowników i obniżana obsada załogi nie zostały poprzedzone stosowanymi analizami np. HAZOP głównie dla sytuacji awaryjnych zatrzymań instalacji lub podczas zakłóceń procesowych wskutek zaniku napięcia czy też pary oraz innych anomalii procesowych.
Analizy, które by pozwoliły w jakimś procencie ocenić, czy zmniejszona ilość pracowników obsługi instalacji produkcyjnych jest w stanie bezpiecznie zatrzymać instalacje produkcyjne podczas awarii i ograniczyć płynące z tego zagrożenia dla wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Grupy LOTOS oraz uwzględniły efekt tzw. „domina” i pod kątem zapewnienia asekuracji w myśl art. 225 Kodeksu Pracy.
Kolejnymi zmianami są zapowiedzi nowych ustaleń odnośnie wynagrodzeń w całej firmie.
Tu strona społeczna również wskazuje na potrzebę uwzględnienia oczekiwań WSZYSTKICH pracowników. Jak się okazało podczas spotkań w poszczególnych zakładach pionu produkcji od 13 lat była zmieniana stawka dla przychodzących do pracy nowych aparatowych.
Podczas tych spotkań wskazano potrzebę ustalenia 4500zł dla przyjmowanego do pracy zamiast 3200zł i jednocześnie wskazania jasnych zasad wynagrodzeń po uzyskaniu kolejnych szczebli znajomości instalacji (certyfikatów).
Kolejne zagadnienia to właśnie stawki dla poszczególnych stanowisk, ścieżki karier i możliwości osiągania poszczególnych szczebli.
Pragniemy także podkreślić, że reprezentujemy wszystkich pracowników i dążymy o wzrosty uposażeń wszystkich naszych koleżanek i kolegów.

Rozmawiamy od wielu miesięcy i przedstawiane argumenty jednak pozostawały bez odzewu władz firmy.
Teraz rozpoczyna się procedura wg której powinno dojść do rozstrzygnięć.

Nie ma gwarancji na szybkie załatwienie wszystkich zagadnień, bo w Lotos Lab trwa spór zbiorowy od sierpnia 2018 roku.
Ważne, że determinacja i obowiązujące prawo umożliwia stronie społecznej uzyskanie drogi do przedstawiania oczekiwań pracowników.