To już ostatni tydzień zgłoszeń chętnych na funkcję delegatów i zainteresowanych wyborem do władz w kadencji 2017 – 2022 (należy dokonać je do biura ZZIT GL).

Właśnie dnia 16 stycznia mija termin.

Ustalono poszczególne Okręgowe Komisje  Skrutacyjno-Mandatowe – dodatkowe nazwiska członków komisji mogą zgłaszać członkowie ZZIT GL z poszczególnych Okręgów (szczególnie winni to dokonać kandydujący na Delegata):

Okręg Wyborczy I – głosowanie 13.02.17 do 14.02.2017 –    4 mandaty (BA BE BM CA CF CK CM CT RT EK ER EW MB ME NQ NZ SP SE RT)

Okręg Wyborczy II – głosowanie 14.02.17 do 15.02.2017 – 2  mandaty (FG KF KG KM KP KS LI LT)

Okręg Wyborczy III – głosowanie 06.02.17 do 07.02.2017 – 4 mandaty (PP PW PZC PZD PZE PZH PZK PZO PZP RP)

Okręg Wyborczy IV – głosowanie 07.02.17 do 08.02.2017 – 5 mandatów (SX TB TD TM TP TZ XI ZM ZP ZU)

Okręg Wyborczy V – głosowanie 02.02.17 do 03.02.2017 – 3 mandaty (KOLEJ; INŻTOR; OCHRONA, Emeryci, ZWZ)

Okręg Wyborczy VI –głosowanie 6.02.17 do 1702.2017 – 5 mandatów (ODDZIAŁ POŁUDNIE)

Okręg Wyborczy VII- głosowanie 09.02.17 do 08.02.2017 – 3 mandaty (LOTOS LAB)

Okręg Wyborczy VIII – głosowanie 20.02.17 do 21.02.2017 – 3 mandaty (LOTOS Paliwa; LOTOS Petrobaltic)

Okręg Wyborczy IX – głosowanie 22.02.17 do 23.02.2017 – 3 mandaty (LOTOS Serwis; LOTOS Straż)

Okręg Wyborczy X – głosowanie 23.02.17 do 24.02.2017 – 2 mandaty (LOTOS Oil; LOTOS Asfalt)

Ordynacja Wyborcza wyboru Delegatów ZZIT GL

 

1. Wybory przeprowadza się w sposób tajny z pośród Członków w danym Okręgu, ale każdy członek ZZIT GL który ma taką wolę i nie oddał głosu w sposób tradycyjny może zagłosować na kandydata w swoim Okręgu przesyłając swój głos w mailu wg pkt 8 Ordynacji (lub skan karty do głosowania) na adres mailowy przewodniczącego ZZIT GL andrzej.trzcinski@grupalotos.pl najpóźniej do godz. 10.00 w dniu zakończenia głosowania przewidzianego w danym Okręgu.

2. Kandydat, by być wpisany na listę powinien wyrazić zgodę na kandydowanie i złożyć pisemne swoje zobowiązanie do działalności.

3. Ordynacja przekazana członkom ZZIT GL jest podstawą uruchomienia procedury wyborczej (najpóźniej na 23 tygodnie przed upływem kadencji)

4. Listy kandydatów zamyka się po wyczerpaniu zgłoszeń w okresie 6 tygodni od ogłoszenia przez Zarząd ZZIT GL o przyjmowaniu zgłoszeń z podpisem poparcia 4 członków oprócz kandydującego z danego Okręgu – dopuszcza się przesłania skanów niezbędnych dokumentów na adres mailowy przewodniczącego ZZIT GL andrzej.trzcinski@grupalotos.pl

5. Władze ZZIT GL przedstawiają sprawozdanie z działania w ciągu kadencji na 16 tygodni przed zakończeniem 5 letniej kadencji upływającej 12 marca 2017r 

6. Kandydaci do władz na listach – kartach wyborczych, powinni być wpisani w porządku alfabetycznym i zostają podani do wiadomości uprawnionym do głosowania w danym Okręgu

7. Listy – karty wyborcze do głosowania powinny być oznakowane pieczęcią i wydawane przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyłonioną spośród członków Zarządu ZZIT GL spoza danego Okręgu (w tym przewodniczącego lub wice), Komisji Rewizyjnej ZZIT GL oraz Mężów Zaufania zgłoszonych przez kandydatów z danego Okręgu.

8. Kandydat otrzymuje głos poprzez postawienie „X” w kratce obok nazwiska kandydata

9. W wyborach głos jest ważny wtedy, gdy na liście – karcie wyborczej do głosowania pozostawiono nie więcej nazwisk nie skreślonych niż ustalono dla danego Okręgu miejsc mandatowych.

10. W wyborach na Delegata ZZIT GL zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą ilość głosów w danym Okręgu

11. W przypadku uzyskania w wyborach przez kilku kandydatów jednakowej ilości głosów na ostatnim miejscu mandatowym, przeprowadza się kolejne tury wyborcze, w których biorą udział ci kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.

12. Wybory w każdym z Okręgów odbywają się poprzez oddanie głosu po potwierdzeniu podpisem przez głosującego na liście uprawnionych do głosowania i wrzuceniu karty do urny z oddanym głosem najpóźniej w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia głosowania w danym Okręgu lub mailowo wg pkt. 1 Ordynacji (w poszczególnych Okręgach odpowiednio na 15 do 7 tygodni przed Konferencją Delegatów)

 

Liczba mandatów w poszczególnych Okręgach podlegać będzie jeszcze weryfikacji.