Trwają równolegle rokowania w spółkach Lotosu nt dochodów pracowników firm Grupy Kapitałowej w 2017r.  W ramach sporu o brak podwyżek wynagrodzeń w 2016r pracodawca ustosunkował się do uwag naniesionych przez Organizacje Związkowe na projekcie porozumienia przekazanym przez Pracodawcę Organizacje Związkowych przedstawiły w ramach rokowań propozycję zobowiązania Pracodawcy do wpłaty na III filar kwoty 1.200 zł (100 zł za każdy miesiąc 2016 r.)

Pracodawca wskazał, że propozycja Organizacji Związkowych zmierza co do zasady
w kierunku, który mógłby być do zaakceptowania przez Pracodawcę.

Jednocześnie Pracodawca nie zajął stanowiska w kwestii zaproponowanych przez związki zawodowe kwot.

Związki zawodowe przedstawiły wniosek o zawarcie porozumienia zgodnie z przekazanym w dniu 31 marca projektem i zakończenia sporu zbiorowego zgłoszonego pismem z dnia 31 stycznia 2017r.

Pracodawca podkreślił, że przed przystąpieniem do rokowań w zakresie szczegółów finansowych propozycji konieczne jest rozstrzygnięcie wszelkich kwestii natury formalnej wynikających z faktu prowadzenia równolegle dwóch sporów zbiorowych.

Pracodawca wskazał, że ewentualne porozumienie zawarte w ramach niniejszego sporu powinny również zakończyć spór wszczęty na podstawie pisma z dnia 13 marca 2017 r.

Związki zawodowe przedstawiły wniosek o nie łączenie obu sporów i odrębne ich traktowanie.

W ramach drugiego sporu Pracodawca ustosunkował się do propozycji Organizacji Związkowych zgłoszonych podczas spotkania w dniu 29 marca 2017 r i jak znanej grze „Pomidor” wskazał, że w 2017 r. nie są przewidziane podwyżki systemowe i w związku z tym propozycja zgłoszona przez Organizacje Związkowe, która co do zasady nie uległa zmianie nie wpływa na dotychczasowe stanowisko Pracodawcy.

Nowa propozycja związków zawodowych wobec oporu w sprawie podwyżek wynagrodzeń to propozycja :

  • zobowiązania do zwiększenia o 100 zł składki na III filar do czasu wypracowania nowych zasad wynagradzania,
  • rozważanie zwiększenia kwoty składki na III filar podczas prac nad nowymi zasadami wynagradzania.

Pracodawca stwierdził znowu „Pomidor” tj. żadnych konkretnych propozycji  tylko stwierdzenie, że przedstawiona propozycja „stwarza przestrzeń do dalszych rokowań”.

ZZIT GL podkreślił dobre strony obowiązującego ZUZP, wskazując na uprawnienie wszystkich zatrudnionych do opłacania przez pracodawcę składki miesięcznej ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym. Brak stosowania przez pracodawcę uprawnień pracowników, po złożeniu jednostronnej deklaracji będzie mogło być przedmiotem kolejnego sporu zbiorowego, tak jak obecnie związki zawodowe stwierdzają naruszanie przez pracodawcę zapisów ZUZP.

To pracodawca ma zawierać takie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, które zapewnią pracownikom taką możliwość. Jednocześnie wskazał również na zapisy zał. 7 do ZUZP, który nie jest w pełni wykorzystany przez Pracodawcę do motywacji pracowników, gdyż środki mogą być wykorzystywane do 10% wynagrodzeń zasadniczych, a jak dotychczas stosowane było maksymalnie 5%.

W trakcie dyskusji Pracodawca wskazała, że niniejsze rokowania dotyczą Grupy LOTOS S.A., a ewentualne ustalenia dotyczące sporów w innych spółkach Grupy Kapitałowej są odrębne i powinno się uwzględniać w nich sytuację każdej z tych Spółek, również w kontekście ewentualnych świadczeń przyznanych pracowników.

Pracodawca zobowiązał się do przekazania Organizacjom Związkowym informacji dotyczącej ilości pracowników GL S.A., korzystającej z III filaru w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r.

Termin kolejnego spotkania został ustalony na dzień 10 kwietnia 2017 r., godz. 12:30 dla sporu zgłoszonego w dniu 14 marca oraz 11 kwietnia 2017 r., godz. 12:30 dla sporu zgłoszonego w dniu 31 stycznia br.

Ze strony społecznej ocena pism NK/W/293/2017 oraz NK/W/295/2017 z dnia 17 marca br jest jednoznaczna tzn. przedstawiona w nich argumentacja jest błędna.

Stanowisko przedstawione w ww pismach, że m.in. będą dokonywane indywidualne podwyżki płac, gdy nie są planowane systemowe podwyżki płac w przypadku braku odpowiedniego Porozumienia ze stroną społeczną narusza zapisy obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Właśnie droga sporu zbiorowego ma na celu uzyskanie zapewnienia właściwego stosowania przez Pracodawcę ZUZP.

Pracodawca tak ocenił dotychczasowe rokowania:

„W środę, 29 marca br., odbyła się kolejna runda rozmów między związkami zawodowymi a Grupą LOTOS. W trakcie negocjacji związki zawodowe, biorące udział w sporze, zmieniły swoje stanowisko i zaproponowały zmniejszenie wysokości podwyżek dla pracowników w 2017 r. z 400 na 380 zł brutto.

4 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie z udziałem obydwu stron. Wcześniej od sporu odstąpiły: Branżowy Związek Zawodowy i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Obrony Pracowników. Oba związki  wraz z NSZZ Solidarność, który nie brał udziału w sporze  osiągnęły porozumienie z Grupą LOTOS.

We wtorkowym spotkaniu wzięły udział 4 z 7 związków zawodowych działających w strukturach Grupy LOTOS. Były to: Związek Zawodowy Inżynierów i Techników, Międzyzakładowy Związek Pracowników Ruchu Ciągłego, Wolny Związek Zawodowy i Związek Zawodowy Alternatywa. Związki te zrzeszają ok. 500 spośród wszystkich 1400 zatrudnionych pracowników Grupy LOTOS S.A.

W trakcie spotkania związki zawodowe przedstawiły Grupie LOTOS nową propozycję zmniejszającą wysokość oczekiwanych podwyżek dla pracowników z 400 do 380 zł brutto. Podwyżki objęłyby wszystkich pracowników Grupy LOTOS S.A. bez względu na wysokość zarobków każdej z zatrudnionych osób. Obecnie, różnice między pierwszą propozycją Grupy LOTOS (333 zł brutto miesięcznie na każdego pracownika), a tą przedstawioną wczoraj przez związki zawodowe (380 zł brutto miesięcznie na każdego pracownika), wynoszą 47 zł brutto.”

Tak naprawdę związki zawodowe chcą o 60 zł mniej niż „daje” Pracodawca. Celem przedstawicieli pracowników jest uzyskanie podwyżki ich wynagrodzeń, a nie nagrody specjalne. Propozycja przedstawiona już 8 marca, to 150zł od stycznia i 230zł od lipca.

Inflacja właśnie ruszyła z kopyta. Wtedy możemy rozpocząć rozmowy o zmianach systemowych. Czyli średnio w roku 273zł. I chociaż to mniej niż kłamliwie wskazane 333zł (bo to wypłaty jednorazowe, a nie wzrost wynagrodzeń) to jakoś firma nie chce zaoszczędzić!.

Brak poważnego potraktowania dotychczas składanych wniosków o podniesienie wynagrodzeń w 2017r podczas najbliższych rokowań spowoduje przystąpienie do organizacji głosowania referendalnego.

Działania według zasad określonych w art. 7-14 w ustawy miały zakończyć się do dnia 6 kwietnia br, a Pracodawca w żadnym stopniu nie uzasadnił braku realizacji odmowy akceptacji wniosków strony społecznej.

Jednostronne decyzje nie uwzględniające naszych wniosków przedstawionych już 16 marca nasilają stan konfliktu w firmie i po raz kolejny wnioskowaliśmy o uwzględnienie wzrostu wynagrodzeń dla poprawy atmosfery „przed wprowadzaniem nowych zasad wynagradzania”.

Dotychczasowy przebieg rokowań obecnie uzasadnia wniosek o przejście w fazę mediacji i dlatego wnioskujemy o przygotowanie „Protokołu rozbieżności” podczas najbliższych rokowań.

Musi skończyć się ta gra w „Pomidor”…

Poniżej ocena związku zawodowego, który jako jeden z pierwszych podpisał (z tych trzech zz) Porozumienie i odstąpił od sporu zbiorowego w Grupie Lotos S.A.:

„…

w negocjacjach w spółkach zależnych Zarządy Spółek powoływały się na niemożliwość osiągnięcia porozumień gdyż nie dostały wytycznych z Grupy Lotos SA bo tam nie zostało osiągnięte porozumienie (przykładem ostatnie negocjacje zakończone fiaskiem w Lotos Serwis) postanowiłem po konsultacjach z Prezydium Związku podpisać porozumienie z Grupą Lotos SA pozostając w sporze zbiorowym w spółkach. Podobnie postąpiły dwa inne Związki Zawodowe.

Uważałem i uważam nadal, że argumenty przedstawione powyżej dają podstawy do takich działań. Jestem przekonany, że po zakończeniu sporu kwota na pracownika wcale nie będzie większa zmienić może się jej charakter z premii na inny lub częściowo inny.

Otrzymałem również pojedyncze głosy, że chcę tą decyzją osiągnąć osobiste korzyści…”

http://mzzop.pl/aktualnosci/komunikat-mzzop-z-dnia-05042017-0e.html