Krzysztof Stefanek Przewodniczący ZW FZZ w województwie śląskim podpisał w imieniu FZZ (strony WRDS w Katowicach) „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” w dniu 14 września 2016 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych w WRDS – Krzysztof Stefanek i Marek Pisula (NZZFW) wraz z Panem dr inż. Sylwestrem Rajwą – naszym ekspertem zaangażowanym w prace specjalnego zespołu WRDS opracowującego dokument Porozumienia, uczestniczyli w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego gościem był wicepremier i minister rozwoju – Pan Mateusz Morawiecki.Podpisane w Sali Marmurowej Sejmu Śląskiego przez przewodniczącego Krzysztofa Stefanka „Porozumienie” to program wszechstronnego rozwoju regionu śląskiego opierającego się na trzech zasadniczych kierunkach:

 1. Reindustrializacji – czyli odbudowy przemysłu,
 2. Metropolizacji
 3. Rewitalizacji

Podpisany przez nas jako związki zawodowe dokument został przyjęty w formie rekomendacji WRDS skierowanej do rządu RP. Porozumienie, które podpisał dzisiaj w WRDS szef śląskich struktur Forum, ma stać się integralną częścią rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Koncepcja założonej zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego składać się będzie również z:

 • wspierania przebudowy technologicznej tradycyjnych sektorów gospodarki województwa śląskiego oraz wspierania absorpcji technologii o dużym ładunku innowacji, budujących nową gospodarkę regionu opartą na międzynarodowych przepływach ekonomicznych oraz kreacji nowych stref biznesu;
 • wspieranie przebudowy urbanistycznej województwa śląskiego ukierunkowane na zmianę standardów zamieszkiwania, szczególnie w dzielnicach mieszkaniowych przy terenach (po)przemysłowych oraz odzyskiwanie terenów poprzemysłowych dla lokalizacji nowych działalności i aktywności gospodarczej.20160914_130825

U podstaw zintegrowanej polityki rozwoju województwa winny być stosowane powiązane ze sobą mechanizmy:

 • mechanizm kapitałowo-finansowy, który winien bazować na dodatnich transferach aktywów oraz przepływach zasobów i czynników produkcji, w tym przepływach wewnątrzregionalnych;
 • mechanizm współzarządzania partnerskimi przedsięwzięciami, w którym sektor publiczny będzie koncentrował się na znoszeniu negatywnych efektów kreowanych przez koszty transakcyjne;
 • mechanizm sieciowej współpracy międzynarodowej;
 • mechanizm tworzenia udogodnień i korzyści zewnętrznych skierowanych tak do grup społecznych jak i do sektora przedsiębiorstw;
 • mechanizm zarządzania przepływami informacji ściśle zintegrowany z regionalnym systemem energetycznym.

Dokument zakłada również w wymiarze podmiotowym realizację zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego, która winna być oparta na współpracy:

 • biznesu, pracodawców
 • organizacji związkowych
 • organizacji pozarządowych
 • samorządu terytorialnego
 • strony rządowej

Przyjęty dokument jest wynikiem wspólnej pracy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, central związków zawodowych i związków pracodawców.

Wicepremier M. Morawiecki w Katowicach podkreślił, że plan rządu jednoznacznie stwierdza, że węgiel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. W rządowym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju racjonalnie zdefiniowane zostało pojęcie bezpieczeństwa energetycznego państwa, w którym eksponowana jest rola węgla i jego wszechstronne oraz innowacyjne wykorzystanie.