W spotkaniu ROP brali udział parlamentarzyści, przedstawiciele premiera, związków zawodowych i pracodawców. Rada przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018, a także stanowisko w sprawie wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników oraz działań prewencyjnych KRUS w 2014 roku.

Rada stanowiska w tych powyższych sprawach przekaże do właściwych instytucji.

Rada na ostatnim posiedzeniu omówiła przyjęty w trakcie prac parlamentarnych budżet Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2016 oraz zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w dokumencie pt. Ocena skali zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienie w szarej strefie. Z danymi Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku skarg dotyczących świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy w 2015 r. PIP skontrolowała 554 podmioty. Natomiast kontrole planowe przeprowadzone w zeszłym roku przez Państwową Inspekcję Pracy objęły blisko 2 tys. firm. Jako podstawową przyczynę nieprawidłowości od 2013 roku inspektorzy pracy wskazali sytuację na rynku pracy, która szczególnie lokalnie, w mniejszych ośrodkach jest bardzo trudna – osoby ubiegając się o pracę godziły się na jakiekolwiek warunki zatrudnienia, byle tylko podjąć lub zachować pracę. W ocenie inspektorów pracy przedsiębiorcy chętnie zatrudniają na podstawie umów cywilnoprawnych np. ograniczając koszty prowadzonej działalności. Częstą praktyką stosowaną przez pracodawców jest zawieranie umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracę na okres próbny lub umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika. Osoby takie często świadczą pracę tego samego rodzaju, co osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy. Zdarza się również tak, że po zatrudnieniu „na próbę” osoby te otrzymują umowy o pracę.

Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej umożliwia też pracodawcom łatwe rozwiązanie stosunku prawnego. Przy rozwiązaniu umowy o pracę , w szczególności umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek spełniania określonych warunków formalnoprawnych. Natomiast rozwiązanie stosunku cywilnoprawnego nie rodzi po stronie zatrudniającego takich zobowiązań. Z powyższych względów cywilnoprawne formy zatrudnienia postrzegane są jako atrakcyjne.

Raport PIP podkreśla, że niezbędne jest wypracowanie w świadomości przedsiębiorców opinii, że opłaca się zatrudniać legalnie, a powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów jest nieopłacalne.

W posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (ROP) w dniu 9 lutego 2016r uczestniczył Wiceprzewodniczący FZZ Dariusz Trzcionka .

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy