L M

W dniu 16.06.2015 r odbyło się posiedzenie Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A.

W posiedzeniu udział  wzięli wszyscy członkowie Rady. Nikt z przedstawicieli Grupy LOTOS nie przybył na spotkanie.

Rada omówiła tematy, które planuje omówić w trakcie następnych spotkań.

W nawiązaniu do opóźniającego się rozstrzygnięcia się w odniesieniu do składu Zarządu Grupy LOTOS dokonano analizy jego skutków oraz uznano za konieczne monitorowanie sytuacji.

Przedstawione zostało wystąpienie strony społecznej firmy (przewodniczący Rady Pracowników i wszyscy przewodniczący związków zawodowych) z dnia 11 czerwca 2015 r skierowane do władz Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wskazujące na istotne zagrożenia dla firmy, które powstają pod pretekstem prowadzonego konkursu (występują opóźnienia ustalenia ścisłego kierownictwa firmy m.in. poprzez miesięczną przerwę w WZA).

Krytycznie oceniono prowadzone procesy konkursowe, gdyż istotna jest przede wszystkim ocena efektów pracy. Główny wniosek to zapewnienie, aby decydujący głos w ustaleniu nowej struktury firmy był pozostawiony w rękach tych, do których załoga ma zaufanie poparte co najmniej 20 latami doświadczeń zdobytych w Grupie LOTOS.

Najważniejsze, aby po udanej emisji akcji nastąpiło pilne wdrożenie działań związanych z realizacją dalszego rozwoju Grupy LOTOS przedstawionego w prospekcie emisyjnym.

 

Rada Pracowników przyjęła program omawiania kolejnych tematów, co umożliwi przedstawicielom pracodawcy właściwe przygotowanie.

Uzgodniony został sposób przedstawiania informacji w LOTOSTRADZIE i innych mediach.

Omówiono również dotychczas przekazywane dane Radzie Pracowników.

 

Harmonogram oraz tematy , które podczas tych spotkań w danych terminach będą poruszane:

16.09.15r – stan i struktura w wyniku zmian organizacji poszczególnych segmentów w nowej kadencji władz Grupy LOTOS S.A.

15.10.15r – funkcjonowanie segmentu  Produkcji  i Handlu (zmiany procesów wytwórczych, logistyka procesów wytwarzania i zarządzania jakością, zarządzanie zintegrowaną marżą rafineryjną, analizy rynku i konkurencji, marketingu i sprzedaży)

05.11.15r – funkcjonowanie segmentu Strategii i Rozwoju (prowadzenia interdyscyplinarnych analiz strategicznych, prowadzenia działań rozwojowych i innowacyjnych oraz projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem technicznym i technologicznym)

03.12.15 – funkcjonowanie segmentu Poszukiwań i Wydobycia (realizacja projektów poszukiwawczych i wydobywczych w kraju i za granicą oraz otoczenia regulacyjnego  w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów)

W dalszych terminach omawiane będą:

  • funkcjonowanie segmentu Ekonomiczno–Finansowego (oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa)
  • informacja i ocena realizacji programu EFRA oraz wpływ na zmiany zatrudnienia w kolejnych latach realizacji
  • ocena zmian funkcjonowania nowych segmentów firmy