Górnictwo

Zgoda na rozwiązanie układu zbiorowego pracy w KHW i przyjęcie zasad obowiązujących w PGG oraz stopniowe przejście do spółki restrukturyzacyjnej 2,2 tys. osób, wraz z przekazywanym do likwidacji majątkiem – zakłada projekt porozumienia poprzedzającego połączenie KHW i PGG.

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Energii, zagrożony upadłością Katowicki Holding Węglowy (KHW) i Polska Grupa Górnicza (PGG) mają być połączone 1 kwietnia tego roku. W czwartek związkowcy z obu firm otrzymali projekt porozumienia dotyczącego warunków tego procesu. W piątek PAP nieoficjalnie poznała projekt, który w przyszłym tygodniu ma być negocjowany. Załoga holdingu ma poznać jego zapisy podczas przyszłotygodniowych masówek w kopalniach. Związkowcy z KHW w oświadczeniu określili proponowane rozwiązania jako niekorzystne dla załogi i „nie do przyjęcia”.

Zgodnie z projektem, formalnie holding i PGG nie zostaną połączone, ale nastąpi sprzedaż wybranych aktywów holdingu do PGG. Jeszcze przed transakcją wydzielona część katowickiej kopalni Wieczorek (szyby Poniatowski i Wschodni wraz z infrastrukturą techniczną i nieruchomościami) ma być przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), wraz z grupą ok. 500 pracowników, uprawnionych do skorzystania z osłon socjalnych.

Kolejna część kopalni Wieczorek (z infrastrukturą dołową i powierzchniową) ma znaleźć się w spółce restrukturyzacyjnej do końca 2017 roku, z grupą kolejnych ok. 700 pracowników. Już wcześniej zarząd KHW zapowiedział jednak, że pozostałe złoża Wieczorka będą nadal eksploatowane z wykorzystaniem infrastruktury sąsiedniej kopalni Murcki-Staszic, dzięki podziemnemu połączeniu.

Również do końca tego roku do SRK ma być przekazana rudzka część katowickiej kopalni Wujek – tzw. ruch Śląsk, wraz z tysiącem pracowników. Wówczas łączna ilość osób odchodzących z KHW na dostępne w SRK osłony – urlopy górnicze i jednorazowe odprawy – wyniesie ok. 2,2 tys. pracowników. Gdyby okazało się, że któryś z zainteresowanych osłonami górników nie spełnia kryteriów skorzystania z nich – ma zagwarantowaną pracę w PGG, podobnie jak pozostali pracownicy holdingu – obecnie spółka zatrudnia ponad 13 tys. osób.

Kopalnie holdingu w strukturze PGG mają stanowić łącznie tzw. ruch KHW. Oprócz kopalń (za wyjątkiem przekazanej do SRK w pierwszej kolejności części kopalni Wieczorek) transakcja obejmie też sprzedaż 100 proc. udziałów w holdingowej spółce Centrum Usług Wspólnych, natomiast udziały w innych spółkach zależnych (Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej i firmie handlowej Katowicki Węgiel) pozostaną w Katowickim Holdingu Węglowym, który po transakcji zbycia kopalń do PGG ma zatrudniać ok. 30 osób i posiadać jedynie nieprodukcyjne aktywa.

W projekcie porozumienia zapisano, że transakcja sprzedaży aktywów holdingu do PGG ma na celu m.in. ochronę maksymalnej liczby miejsc pracy w zakładach KHW oraz wdrożenie rozwiązania, gwarantującego stabilność zatrudnienia dotychczasowych pracowników u nowego pracodawcy”. Ma też zapewnić „funkcjonowanie i stabilizację finansową kopalń KHW oraz pozyskanie środków na inwestycje” – wielkość związanego z tym dokapitalizowania minister energii Krzysztof Tchórzewski oszacował w miniony poniedziałek na ok. 1 mld zł, jednak w projekt porozumienia ze związkami nie obejmuje spraw związanych z dokapitalizowaniem.

Projekt zakłada, że pracownicy holdingu (także ci z biura zarządu tej spółki) przejdą do PGG w trybie artykułu 23 prim Kodeksu pracy, jednak wcześniej – do 25 lutego – związki miałyby zgodzić się na rozwiązanie z dniem 30 marca br. Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy, obowiązującego w tej spółce – z licznymi modyfikacjami – od 1993 r. Projekt porozumienia rozwiązującego układ jest załącznikiem do projektu zasadniczego porozumienia społecznego.

Jeżeli holdingowy układ zostanie rozwiązany, pracowników KHW po przejściu do PGG obowiązywałyby zasadnicze regulacje stosowane w Grupie. Natomiast do do czasu wypracowania i przyjęcia w PGG jednolitych dla całej spółki dokumentów dotyczących Regulaminu pracy i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym zakresie mają obowiązywać dotychczasowe regulacje z KHW.

W projekcie porozumienia zawarto też zgodę na dokonanie wyrównania wynagrodzeń przejętych przez PGG pracowników KHW, skutkiem czego będzie – jak napisano – „stopniowe wyrównanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach KHW do poziomu obowiązującego w pozostałych jednostkach organizacyjnych PGG”. Obecnie – według danych firm – górnicy z KHW zarabiają w większości mniej niż ich koledzy w PGG.

Porozumienie ma też gwarantować górnikom z KHW wypłatę do 3 marca br. drugiej raty tzw. czternastej pensji za ubiegły rok, wraz z odsetkami. Z powodu kłopotów finansowych holdingu pracownicy dostali w terminie zaliczkowo jedynie część tego świadczenia – tysiąc złotych. Związkowcy z KHW wyrazili swój sprzeciw wobec uzależniania wypłaty całości „czternastki” od podpisania porozumienia i zażądali natychmiastowej wypłaty tego świadczenia (w skali KHW chodzi w sumie o ok. 90 mln zł). W PGG, na mocy porozumienia z kwietnia ub. roku, „czternastka” została zawieszona. Jeżeli w przyszłym roku spółka osiągnie dobre wyniki i świadczenie ponownie byłoby wypłacane, otrzymają je także górnicy z włączonych do PGG kopalń KHW.

Projekt zawiera też deklarację, że organizacje związkowe „będą współdziałać z przedstawicielami Ministerstwa Energii oraz nowego pracodawcy w celu jak najszybszego zastosowania rozwiązań systemowych poprawiających sytuację branży górnictwa węgla kamiennego”, a także „będą współdziałać z zarządem PGG w celu pełnego ujednolicenia przepisów zbiorowego prawa pracy” – obecnie w Grupie trwają prace nad nowym, jednolitym układem zbiorowym pracy, mającym zapewnić większą elastyczność i możliwości motywowania pracowników.

Według niedawnych zapowiedzi, negocjacje kształtu porozumienia, z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i jego zastępcy Grzegorza Tobiszowskiego, mają być kontynuowane w Katowicach w najbliższy poniedziałek. Jednak dokładny termin rozmów nie został dotąd podany.

2,2 tys. osób do dobrowolnych odejść po fuzji kopalni