Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko przekazał wstępne propozycje zmian przepisów działu szóstego Kodeksu pracy „Czas pracy” podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, które odbyło się 18 września 2012 r.

Przedmiotem dalszych prac Komisji będą dwa projekty: wersja obejmująca propozycję całościowej zmiany działu szóstego kodeksu pracy oraz wersja dotycząca tylko wybranych zagadnień czasu pracy (m.in. kwestia wydłużania okresów rozliczeniowych, ruchomego czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych).

Obydwa projekty, które powstały z inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uwzględniają także propozycje zgłaszane przez partnerów społecznych w trybie roboczych ustaleń. Przygotowanie materiału poprzedził przegląd problematyki czasu pracy, a zwłaszcza dyskusje prowadzone z partnerami społecznymi.

Dziękując partnerom społecznym za dotychczasowy wkład w przygotowanie propozycji, minister Radosław Mleczko wyraził nadzieję, iż na forum Komisji Trójstronnej uda się wypracować ostateczny kształt propozycji zmian kodeksowych regulacji czasu pracy.

Proponowane zmiany mają na celu m. in.

  • umożliwienie stronom stosunku pracy – w większym niż dotychczas zakresie – decydowania o szczegółowym rozkładzie czasu pracy przy uwzględnieniu norm ochronnych wynikających z Kodeksu Pracy;
  • poszerzenie przestrzeni dialogu społecznego na poziomie zakładowym i ponadzakładowym;
  • poszerzenie przestrzeni dla układów zbiorowych, które, wzorem wielu państw europejskich, powinny odgrywać większą rolę w procesie stanowienia prawa pracy, niż ma to obecnie miejsce;
  • umożliwienie organizowania procesu pracy w dostosowaniu do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku;
  • umożliwienie pracownikom w większym niż dotychczas stopniu godzenia życia zawodowego z osobistym, pracy z nauką, podejmowania dodatkowej aktywności zawodowej, łączenia pracy zawodowej z pełnieniem funkcji rodzicielskich.

Realizacji tych celów ma służyć ograniczenie regulacji z zakresu czasu pracy o charakterze ustawowym do norm ochronnych, wynikających zwłaszcza z prawa Unii Europejskiej oraz przekazanie na szczebel zakładowy możliwości podejmowania decyzji w szczegółowych kwestiach dotyczących organizacji procesu pracy.

Uzgodnienia z reprezentacją pracowników wymagałoby w szczególności:

  • wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy powyżej 4 miesięcy (maksymalnie do 12 miesięcy);
  • stosowanie przerywanego czasu pracy;
  • stosowanie ruchomego czasu pracy z tym, że ruchomy czas pracy mógłby być stosowany także na wniosek pracownika.

Członkowie Zespołu ustalili, iż obecnie przystąpią do dalszych prac nad projektami.

W trakcie posiedzenia Minister Mleczko podniósł również kwestię telepracy, wskazując, iż rozwiązania zawarte w Kodeksie pracy, które były niewątpliwie dokonaniem partnerów społecznych, wobec wyzwań społeczeństwa informatycznego również wymagają zmian. Mając powyższe na uwadze, minister zaproponował przedstawienie diagnozy dotyczącej telepracy.