Prace mają zakończyć się do 30 czerwca 2020 roku –
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/postepowania-wszczete/6425,Uslugi-prawnicze-zwiazane-z-konsolidacja-Orlen-Lotos.html?search=32247794803957

Przedmiotem zamówienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są usługi prawnicze związane z konsolidacją spółek z branży paliwowej – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku i Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Konsolidacja”), świadczone w dwóch etapach, na które składają się następujące czynności: 

 1. W ramach Etapu I (do dnia wydania zgody na Konsolidację przez odpowiedni organ antymonopolowy lub wydania przez ten organ stanowiska o braku konieczności uzyskania jego zgody na Konsolidację):
  1. analiza prawna możliwych ścieżek Konsolidacji wraz z rekomendacją struktury Konsolidacji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania instrumentów pozwalających na zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółek zaangażowanych w Konsolidację;
  2. doradztwo prawne w zakresie identyfikacji i eliminacji ryzyk prawnych związanych z przeprowadzeniem Konsolidacji, w tym w szczególności wynikających z ewentualnych obowiązków regulacyjnych mogących obciążać Skarb Państwa jako akcjonariusza spółek zaangażowanych w Konsolidację;

gdzie wykonanie usług o których mowa w lit. A – B przybierze pisemną formę opinii prawnych oraz uwzględniać będzie materiały i analizy udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego;

 • doradztwo prawne w zakresie przygotowania, negocjacji oraz zawarcia ramowych warunków udziału Zamawiającego w Konsolidacji (tzw. „term sheet”).
 • W ramach Etapu II (od dnia wydania zgody na Konsolidację przez odpowiedni organ antymonopolowy lub wydania przez ten organ stanowiska o braku konieczności uzyskania jego zgody na Konsolidację):
  • doradztwo prawne w zakresie przygotowania, negocjacji i podpisania lub zawarcia wszelkich umów i dokumentów związanych z realizacją rekomendowanej struktury Konsolidacji, w tym w szczególności umowy zbycia akcji;
  • ewentualna organizacja oraz asysta prawna podczas zawarcia lub podpisania wszelkiej dokumentacji związanej z Konsolidacją;
  • wydanie transakcyjnych opinii prawnych dotyczących zdolności stron do dokonania czynności prawnych oraz ważności i skuteczności zawartych umów i podpisanych dokumentów;
 • Świadczenie wszelkich innych czynności składających się na lub wiążących się z czynnościami określonymi w lit. A – F powyżej, lecz wprost tam niewymienionymi, których dokonanie będzie niezbędne lub przydatne dla przeprowadzenia Konsolidacji.