Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” uczestniczył jako przedstawiciel FZZ w posiedzeniu RDS w dniu 14 lipca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie w charakterze Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w zastępstwie Pani D. Gardias (Przewodniczącej FZZ). Rada Dialogu Społecznego zajmowała się między innymi sprawami dotyczącymi zmian systemowych w Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Stronę rządową reprezentowali: Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia; Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa; Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – w zastępstwie Wicepremiera Mateusza Morawieckiego; Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.Rada Dialogu Społecznego podjęła uchwałę nr 14 strony pracowników i pracodawców w sprawie systemowych zmian w FP i FGŚP oraz uchwałę nr 15 w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.

Fot. CPS Dialog

Fot. CPS Dialog

Rady wysłuchała też sprawozdań z dotychczasowych prac Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat ewentualnego stanowiska wypracowywanego przez Zespół w sprawach:

  • Założeń budżetu państwa na rok 2017.
  • Propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017.
  • Propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok 2017.

W czasie spotkania Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej złożyła Radzie informację dotyczącą kierunków zmian w systemie edukacji („Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana – kierunki w systemie edukacji”). Pani minister przybliżyła również kształt propozycji dotyczących kształcenia zawodowego dla rynku pracy. Rząd stawia sobie za cel wprowadzenie dualnego systemu kształcenia zawodowego, który będzie odpowiadał potrzebom gospodarki, i będzie realizowany we współpracy z przedsiębiorcami stanowiącymi otoczenie szkoły. Ponadto Ministerstwo planuje, że na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostaną przeznaczone środki unijne w wysokości ok. 1,1 mld zł.

Po dyskusji w powyższych tematach RDS przyjęła również Uchwałę dotyczącą powołania Zespołu branżowego ds. transportu lotniczego i obsługi lotniskowej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.

Fot. CPS „Dialog”

Rada Dialogu Społecznego zajęła się FP, FGŚP i wynagrodzeniami pracowników