Rada Ochrony Pracy działająca przy Sejmie RP przyjęła w dniu 10 stycznia 2017 r. stanowisko o nowych zadaniach Państwowej Inspekcji Pracy wynikających z wdrożenia dyrektywy 2014/54/UE.

W posiedzeniu ROP uczestniczyli z ramienia Forum Związków Zawodowych: Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” i Stanisław Stolorz – Przewodniczący FZZK.

Większe zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu porad świadczonych przez PIP na kwestie związane m.in. z dostępem do przywilejów socjalnych i podatkowych, członkostwem w związkach zawodowych, dostępem do zasobów mieszkaniowych czy też kształcenia.

Rada zwróciła uwagę na potrzeby nowych kwalifikacji i kompetencji pracowników PIP zwłaszcza w zakresie języków obcych oraz podjęcia działań na rzecz lepszego wynagradzania.

Rada zauważyła, że potwierdzanie kompetencji obywateli UE/EFTA zamierzających pracować w Polsce, gdy ich praca związana jest z bezpieczeństwem pracowników i osób postronnych wymaga dokonania przeglądu instytucji potwierdzających kompetencje pracowników, zwłaszcza ze względu na potrzebę uszczelnienia systemu.

W przypadku sytuacji gdy praca wiąże się z bezpieczeństwem pracowników ROP nie dopuszcza sytuacji automatycznego uznawania kwalifikacji. Rada uznała również za potrzebne stworzenie strony internetowej zaadresowanej do obcokrajowców z kompendium wiedzy z zakresu istniejących przepisów dotyczących zatrudniania.

Joanna Głażewska z Ministerstwa Zdrowia przedstawiła w drugiej części spotkania prezentację o realizacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) wraz z zakresem działań na lata 2016 – 2020.

Zaprezentowany program przez Ministerstwo Zdrowia za główny cel stawia wydłużenie życia Polaków, poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w kategorii zdrowia. W ocenie referentki z MZ sytuacja zdrowia Polaków ulega systematycznej poprawie, choć wiele wskaźników mogłoby być lepsze. MZ zdaje sobie sprawę z wyzwań demograficznych, które determinują kształt opracowanego programu.

Program MZ zakłada m.in.

·  promocję zdrowia,

·  profilaktykę chorób,

·  badania naukowe,

·  ograniczenia ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacja oraz nauki.

Z danych przekazanych pisemnie do Przewodniczącego ROP przez Pana Jarosława Pinkasa – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia wynika, że wysokość finansowania zadań powierzonych realizatorom w ramach celów operacyjnych NPZ i zadań koordynowanych w latach 2016-2020, z wyłączeniem środków przeznaczonych w ramach limitów wydatków własnych, wynosi rocznie nie więcej niż 140 mln złotych.

Istotą NPZ jest pokazanie katalogu oddziaływań wielu podmiotów na zdrowie obywateli, tak aby poprawiać jakość życia związanego ze zdrowiem i kształtować odpowiednią politykę prozdrowotną Państwa. Ekspertka MZ poświęciła wiele uwagi ogłoszonym 35 konkursom oraz poinformowała o rozpoczęciu naboru 18 wniosków i o odwołaniu części z nich.

W ocenie prelegentki MZ dobrym przykładem rozpoczętych działań są grupy wsparcia dla mieszkańców w sprawie poprawy sposobu żywienia, poprawy stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

http://www.kadra.org.pl/rada-ochrony-pracy-o-nowych-zadaniach-pip/