Dariusz Trzcionka i Stanisław Stolorz w dniu 7 czerwca 2016r uczestniczyli z ramienia FZZ w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (ROP) w Warszawie.
Głównym tematem spotkania było „Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2015”.
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad BHP, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Zgodnie z ustawą PIP podlega Sejmowi RP, natomiast ROP sprawuje bezpośredni nadzór nad Inspekcją.ROP oceniła sprawozdanie Inspekcji, które przedstawił Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy. PIP na koniec 2015 roku zatrudniała 2.768 osób i przeprowadziła w całym poprzednim roku 88,3 tys. kontroli u 71,4 tys. podmiotów.
Zdaniem R. Giedrojć wyniki przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli wskazują, że nadal na dużą skalę mają miejsce takie negatywne zjawiska, jak unikanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, bezprawne nadużywanie umów cywilnoprawnych, nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, nierzetelne rozliczanie czasu pracy oraz brak odpowiedniej dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.PIP w poprzednim roku prowadziła działalność kontrolną, ale też opiniowała szereg przygotowywanych projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących pracowników. Zdaniem Głównego Inspektora Pracy można poprawiać przestrzeganie przepisów i byłoby to o wiele łatwiejsze, gdyby nie bariery formalne i prawne ograniczające skuteczność inspekcji pracy.

Zdecydowana poprawa poszanowania prawa pracy wymaga m.in. zwiększenia uprawnień kontrolnych i egzekucyjnych inspekcji pracy. Konieczne jest doprecyzowanie przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu pracy w taki sposób, by były one czytelne dla pracodawców i pracobiorców oraz nie budziły wątpliwości prawnych.

PIP przedstawiła w sprawozdaniu dane dotyczące m.in. wypadkowości pracowników w 2015 roku, a także charakter nieprawidłowości, które spowodowały wypadki. Oceniono również stan przygotowania pracowników do bezpiecznej pracy i ocenę ryzyka zawodowego, sposoby eliminacji zagrożeń wypadkowych i wyniki z kontroli dokumentacji powypadkowej.

Zajęto się również problemem działalności agencji zatrudnienia i przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych, dyskutowano o wykorzystaniu środków z FP i nad zagadnieniami dotyczącymi płacy minimalnej i problemami rynku pracy.

Rada Ochrony Pracy oceniła PIP