W siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias z Sekretarzem Generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ETUC.

Luca Visentini przybył do Polski, by spotkać się z Przewodniczącymi trzech reprezentatywnych central związkowych i omówić z nimi bieżącą sytuację ruchu związkowego w Europie, możliwości i narzędzia walki z kryzysami gospodarczym, społecznym i migracyjnym, z którymi boryka się Europa.

W spotkaniu wzięli udział także doradca polityczny Sekretarza Generalnego EKZZ Józef Niemiec, Tomasz Jasiński – radca ds. międzynarodowych FZZ oraz Grzegorz Sikora – dyrektor ds. komunikacji FZZ.

Luca Visentini przedstawił plan działań EKZZ na najbliższe miesiące. Priorytetem organizacji będzie skupienie się na zaplanowanych na jesień kampaniach na rzecz wzrostu i konwergencji płac w Europie, wzrostu gospodarczego, walki z samozatrudnieniem oraz dyskusji na temat przyszłości Europy.
Wzrost płac oraz wyrównywanie poziomów wynagrodzeń w kontekście regionalnym obok wysokiego poziomu bezrobocia to jedno z najważniejszych wyzwań europejskiego ruchu związkowego i ogromny problem społeczny.

EKZZ od wielu lat postuluje odejście od polityki zaciskania pasa i cięć, które najbardziej dotykają pracowników i ich rodziny.

Odpowiedzią na kryzys nie mogą być oszczędności, ale inwestycje w sferze publicznej i prywatnej, które pobudzą tworzenie miejsc pracy, a co za tym idzie pobudzą popyt wewnętrzny. Wzrost płac w ostatnich latach nie nadążał za wzrostem produktywności. Polska jest niechlubnym przykładem tego procesu.

EKZZ będzie nadal prowadził działania lobbyingowe na rzecz wyznaczenia na poziomie europejskim płacy minimalnej (celem jest osiągnięcie 60% mediany średniego wynagrodzenia).

Wszystkie te działania zawsze muszą odbywać się w zgodzie i porozumieniu wypracowanym przez partnerów społecznych.

Luca Visentini oraz Dorota Gardias zgodzili się co do tego, że ważnym narzędziem negocjacji i wyznaczania standardów są układy zbiorowe.

Niestety tak w Polsce, jak i w wielu krajach członkowskich UE narzędzie to nie jest odpowiednio i skutecznie wykorzystywane. Wzorem do naśladowania powinny być dla Europy państwa skandynawskie, gdzie siła układów zbiorowych przełożyła się na stabilną sytuację gospodarczą i na rynku pracy.

W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się poglądami na temat wsparcia dla idei zmian, które Komisja Europejska przygotowała w obszarze delegowania pracowników.

Rząd Polski wraz z dziesięcioma innymi rządami z krajów UE pokazały Komisji Europejskiej tzw. żółtą kartkę, która miała doprowadzić do zmiany projektu. Komisja jednak podtrzymała swoje stanowisko w obszarze rewizji zapisów dyrektywy. Poparcie dla zmian w dyrektywie wyraziły trzy centrale związkowe z Polski.

Luca Visentini w sprawie stanowiska rządu odbędzie spotkanie z Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską.

Ważnym obszarem spotkania w siedzibie FZZ była dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej i jej społecznym wymiarze.

EKZZ oraz FZZ aktywnie włączyły się w dyskusję nad projektem tzw. Filara Praw Socjalnych UE. Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż projekt ten jest ciekawą i potrzebną inicjatywą i może być szansą na wzmocnienie społecznego wymiaru UE.

Obecnie odbywają się konsultacje społeczne w tym obszarze, które mają zakończyć się wypracowaniem ostatecznego kształtu inicjatywy wiosną 2017r.

Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias zapewniła Sekretarza Generalnego EKZZ o gotowości do współpracy i wspólnej realizacji celów, które EKZZ wyznaczyła sobie na nadchodzące miesiące.

Źródło: http://fzz.org.pl/aktualnosci/spotkanie-przewodniczacej-fzz-z-sekretarzem-generalnym-ekzz