W dniu 19 października 2016 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta sesja plenarna Rady Dialogu Społecznego.

Przed rozpoczęciem obrad Prezydent RP Andrzej Duda nominował do Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Witek, rzecznika prasowego Rządu RP.

Korzystając z okazji, Prezydent zrecenzował pierwszy rok pracy Rady wskazując na wysoką jakość relacji między partnerami, Przewodniczącym RDS, a Kancelarią Prezydenta RP.

Andrzej Duda zdefiniował rolę RDS jako instytucji dbającej o dobro wspólne, co wedle jego oceny jest wspólnym obowiązkiem organizacji pracowników, pracodawców i polityków.

Głos zabrała także Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, która mówiła o potrzebie uczestnictwa rzecznika Rządu w pracach RDS ze względu na konieczność zwiększenia efektywności uczestnictwa Kancelarii Premiera w projektach kluczowych dla przyszłości pracowników i pracodawców.

Premier Szydło podkreślała, że bez merytorycznego i organizacyjnego wsparcia partnerów społecznych realizacja Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest niemożliwa.

Po zakończeniu uroczystości nominacyjnej rozpoczęły się uroczyste obrady, w której kluczowymi tematami były krótkie podsumowanie pierwszego roku działania Rady Dialogu Społecznego oraz prezentacja wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotycząca strategii rozwoju akademickiego i naukowego w rozumieniu ogólnym.

Reprezentantami Forum Związków Zawodowych byli Wiceprzewodniczący FZZ – Dariusz Trzcionka, Lucyna Dargiewicz,Stanisław Stolorz, Marek Mnich oraz Mariusz Tyl oraz Elżbieta Chodzyńska, ekspert FZZ z ramienia NSZZ „Solidarność – 80”.
Na początku Prezydent RP Andrzej Duda wskazywał na konieczność podejmowania tematów odnoszących się do problemów polskich przedsiębiorców. „My doskonale wiemy, że Polacy są kreatywni” – podkreślał PAD mówiąc o potrzebie uwolnienia energii i potencjału polskiego społeczeństwa.

Prezydent Polski zadeklarował gotowość do współpracy z nową Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Henryką Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan, reprezentującą stronę pracodawców.

Ocena pracy RDS przez poszczególnych partnerów sprowadzała się do kilku kluczowych elementów. tj. potrzeby rewizji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zwiększenia zakresu konsultacji (notorycznie formułowano zarzuty o zignorowanie partnerów przez stronę rządową w kontekście dyskusji o Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju), konwersji działania zespołów z opiniotwórczych do kreacyjnych (zauważono, że partnerzy społeczni oprócz opiniowania projektów strony rządowej powinni zgłaszać autorskie projekty strategii rozwoju poszczególnych dziedzin).

Istotny głos w dyskusji należał do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, która podsumowała RDS jako instytucje budującą nową jakość w polskim dialogu społecznym.

Szefowa resortu pracy przekazała informację o liczbie odbytych spotkań i podjętych uchwał.

W imieniu Forum Związków Zawodowych głos zabrał Wiceprzewodniczący FZZ Dariusz Trzcionka. „Pierwszy rok funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego to, na szczęście, również pierwszy, od wielu lat rok pozytywnych, pro – społecznych, propracowniczych reform.

Podniesienie płacy minimalnej, wprowadzenie jednolitej stawki godzinowej dla osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne, rozpoczęcie dyskusji o tzw. zmianie definicji pracownika i wiele, wiele innych stanowią fundament, motywację do wysiłku w latach kolejnych.

Na tych pozytywnych doświadczeniach trzeba budować” – zaapelował Przewodniczący PZZ „Kadra” dziękując ustępującemu Przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego, Piotrowi Dudzie za trud i wysiłek, który szef „S” włożył w rozwijanie raczkującej Rady Dialogu Społecznego.

Kolejny, istotny punkt obrad stanowiła prezentacja wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina nt. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Proponowana strategia opiera się o trzy filary, tj. „Konstytucja dla nauki”, „Innowacje dla gospodarki” i „Nauka dla Ciebie”.

Według Wiceprezesa Rady Ministrów stan w jakim znajduje się polskie szkolnictwo wyższe, sposób w jakim zarządza się środkami z budżetu w ramach finansowania badań i rozwoju pozostawia wiele do życzenia.

Jarosław Gowin podkreślał także, że pomimo niskich nakładów na naukę liczba publikacji w najbardziej prestiżowych publikacjach naukowych jest zadowalająca, szczególnie jeśli chodzi o nauki ścisłe takie jak fizyka, matematyka, czy informatyka. „Mamy strukturalny problem z polskimi uczelniami,  najlepsze polskie uczelnie spadają w kluczowych rankingach” – mówił Gowin dodając, że wprowadzenie ustawy deregulacyjnej polegającej na uproszczeniu przepisów jest dopiero początkiem walki z „Hydrą polskiego życia publicznego”.

Wedle kolejnych wypowiedzi kluczem do rozwiązania większości problemów polskiego systemu szkolnictwa wyższego ma być nowa ustawa, konstruowana poza ministerstwem, tworzona w oparciu o podwójny dialog, tzn. konsultacje na poziomie ministerstwo – środowisko naukowe oraz wewnętrzna debata wśród samych naukowców.

Wicepremier Gowin wielokrotnie podkreślał, że strategia przygotowana przez jego resort jest w pełni kombatyblina ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała ekspert Forum Związków Zawodowych Elżbieta Chodzyńska.

Na wstępie wyraziła ona przychylność dla propozycji ministerstwa odnoszących się do finansowania uczelni wyższych, a także do zacieśniania współpracy uniwersytetów z przedstawicielami biznesu – „znamy przykłady naukowców, którzy musieli wyjeżdżać zza granicę, aby promować swoje wynalazki, patenty” – mówiła.

Chodzyńska zauważyła, iż minister Gowin nie wspomniał o wielu kwestiach, takich jak spadek „stałej przeniesienia” o 15% od 1 stycznia 2017 roku, co według działaczki „Solidarności – 80” może mieć druzgoczące skutki dla budżetów i jakości funkcjonowania uczelni. Za jedną wielką niewiadomą ekspert FZZ uznała przyjęcie współczynnika 1:12 (na jednego naukowca miałoby przypadać 12 studentów) sugerując, że może warto jest inaczej ważyć studenta stacjonarnego i niestacjonarnego.

W podsumowaniu swojej wypowiedzi Chodzyńska apeluje do wicepremiera Gowina o refleksje, czy działania w zakresie realizacji strategii i jej konkretnych elementów nie następują zbyt szybko.

Więcej o strategii wicepremiera Gowina możecie Państwo przeczytać tu —> http://www.nauka.gov.pl/strategia-gowina/

 

Podsumowanie Andrzeja Malinowskiego:

https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=1477782242236841&id=127945387220540

 

http://rds.fzz.org.pl/aktualnosci/w-dniu-19-pazdziernika-2016-roku-w-palacu-prezydenckim-odbyla-sie-uroczysta-sesja-plenarna-rady-dialogu-spolecznego

Zdjęcia zamieszczono dzięki uprzejmości  Kancelarii Prezydenta