ZZ Inżynierów i Techników GL, MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, MZZ Obrony Pracowników oraz Branżowy Związek Zawodowy wnioskowali od 3 lutego do władz spółki o zawarcie do dnia 10 lutego Porozumienia nt poszczególnych tematów wg pisma z dnia 31.01.2017r :

  1. ad 1 – uzgodnienie rodzaju i sposobu realizacji rekompensaty braku wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2016 roku do dnia 15 lutego 2017r
  1. ad 2  – podwyższenie w tabeli median kwot o 16% do 10 marca 2017r oraz uzgodnienie do dnia 31 marca 2017 treści odrębnego Porozumienia dotyczącego sposobu praktycznego stosowanie tabeli median
  1. ad 3 – uzgodnienie do dnia 20 marca 2017 treści odrębnego Porozumienia dotyczącego sposobu przekazywania informacji związkom zawodowym o wynikach przeglądu Okresowych Ocen Pracowniczych
  1. ad 4 i 9 – uzgodnienie do dnia 30 czerwca 2017 treści odrębnego Porozumienia dotyczącego sposobu przekazywania informacji związkom zawodowym o realizowanych inwestycjach w Grupie Kapitałowej LOTOS szczególnie mających wpływ na warunki pracy
  1. ad 5, 6 i 7 – uzgodnienie do dnia 3 marca 2017 treści Oświadczenia Pracodawcy odnośnie aktualnych planów odnośnie stosowania w Grupie LOTOS: ZUZP, Regulaminu ZFŚS warunków zapewnienia trwałości stosunku pracy oraz obejmujących ochronę zdrowia pracowników.
  1. Ad 10 pisma z dnia 31.01.2017r – uzgodnienie do dnia 30 września 2017 treści odrębnego Porozumienia dotyczącego wypłat pracownikom dodatkowej premii proporcjonalnie do przekroczeń zysku

Nie doszło do podpisania porozumienia między stronami, a pismem z dn. 9.02 (czyli przed upływem wyznaczonego czasu) Pracodawca potwierdził istnienie sporu zbiorowego, ale ponowił swój wniosek o uznanie pisma z dnia 31.01.2017r za niebyłe.

Przedstawione tematy zgłoszone zostały Pracodawcy dnia 22 kwietnia 2016r, więc było dość czasu na ich wyjaśnianie w innym trybie.