Spotkanie otworzył Pan Krzysztof Nowicki, Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. (GL) ds. Fuzji i Przejęć, który przywitał zebranych, podziękował za przesłanie przez stronę społeczną postulatów do porozumienia transferowego (w załączeniu do notatki) i wskazał, że na dzisiejszym spotkaniu strona pracodawcy odniesie się do zgłoszonych postulatów w dwóch obszarach – ekonomicznym i prawnym. Głos zabrał Dyrektor Łukasz Minuth, który przedstawił ekonomiczną ocenę propozycji strony społecznej. Wskazał, że oczekiwanie gwarancji 120 miesięcy zatrudnienia generuje koszt około 200 mln złotych. Oczekiwanie strony społecznej wypłaty pracownikom jednorazowego świadczenia w związku z procesem fuzji stanowi koszt rzędu 56 mln złotych, co łącznie daje kwotę ok 250 mln złotych.  Mec. Dariusz Mądry przedstawił propozycje zmian do porozumienia transferowego stanowiące odpowiedź Pracodawcy na zgłoszone oczekiwania związków zawodowych. W pierwszej kolejności zaznaczył, że strona pracodawców nie może zgodzić się na udzielenie 120 miesięcznej trwałości zatrudnienia rozumianej jako brak możliwości wypowiedzenia stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jednak wskazał, iż strona pracodawców dopuszcza negocjowanie wyższych odpraw w przypadku rozwiązania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz okresu, w którym wyższe odprawy były by wypłacane. Jako postąpienie negocjacyjne przedstawił propozycje zapisu porozumienia transferowego w, którym pracodawca przejmujący zobowiązuje się, iż  jeżeli w okresie 24 miesięcy od daty przejęcia pracowników nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wypłaci odprawę ustawową w trzykrotnej wysokości. Następnie Mec. Dariusz Mądry zaprezentował propozycje skorygowanych zapisów porozumienia transferowego, które co do zasady akceptowały propozycje związków zawodowych w zakresie wyraźnego wskazania, iż negocjowane porozumienie stanowi źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p., przeprowadzenia akcji informacyjnej mającej na celu ułatwienie pracownikom wszelkich formalności związanych z ich przejęciem. Wskazał na konieczne doprecyzowanie zapisów dotyczących ZFŚS i przejęcia przez nowego pracodawcę umów pożyczek z funduszu na niezmienionych zasadach. Wyjaśnił również, że z uwagi na wymogi RODO do porozumienia nie będzie załączona imienna lista pracowników objętych przejściem zakładu pracy. Zaproponowany zostanie jednak załącznik wskazujący na komórki organizacyjne objęte przejściem części zakładu pracy oraz liczbę osób przypisanych organizacyjnie do tych komórek, w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości to jakich pracowników dotyczy przejście.  Podtrzymał wolę strony pracodawców w zakresie utrzymania warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników i w ramach postąpień negocjacyjnych przedstawił zapis zobowiązujący pracodawcę przejmującego do niewypowiadania warunków zatrudnienia w okresie 24 miesięcy od daty przejścia części pracodawcy. Doprecyzował, iż wszelkie zagwarantowane treścią porozumienia transferowego ponad ustawowe uprawnienia pracownicze, w tym wyższe odprawy czy 24 miesięczny okres niezmienności warunków zatrudnienia, dotyczą jedynie pracowników objętych przejściem. W tym miejscu przedstawiciele strony społecznej wskazali, że pracownicy Lotos Asfalt sp. z o.o. (LA) oczekują, aby im również zostały przyznane określone uprawnienia. W odpowiedzi na powyższe Pan Prezes Krzysztof Nowicki przypomniał, że od samego początku zarówno Pracodawca jak i podmiot przejmujący w procesie łączenia a więc PKN Orlen deklarował, że nie będą przewiedziane gwarancje zatrudnienia dla pracowników przechodzących między pracodawcami, a którzy pozostaną w strukturze multienergetycznego koncernu. Pracodawca nie przewiduje również tym samym możliwości rozszerzenia zakresu porozumienia na obecnych pracowników LA. Przypomniał, że przejście pracowników z GL do LA następuje w ramach jednej grupy kapitałowej, co musi mieć wpływ na ocenę sytuacji pracowników. Potwierdził, iż w zakresie rozszerzenia porozumienia transferowego na obecnych pracowników LA istnieje rozbieżność stanowisk stron. Przedstawiciele strony społecznej wskazali, że propozycja przyznania wyższych niż ustawowe odpraw dla pracowników w razie wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników ma obejmować wszystkich pracowników. Ponadto wskazali, iż pracodawca z treści porozumienia przedstawionej przez związki zawodowe wykreślił zapis dotyczący obowiązku wypłaty jednorazowego świadczenia w przypadku realizacji środków zaradczych w postaci odsprzedaży 30% udziałów LA podmiotowi zewnętrznemu. W odpowiedzi na powyższe Prezes Nowicki wskazał, że Pracodawca wycofuje się z propozycji dotyczącej wyższych niż ustawowe odpraw.
Zarządzono krótką przerwę.
Po przerwie strona społeczna zaproponowała rozpoczęcie negocjacji w ramach II etapu dotyczącej pracowników, którzy w ramach środków zaradczych mają wyjść poza strukturę nowego koncernu multienergetycznego. Strona społeczna zaproponowała, aby Pracodawca przedstawił założenia rozwiązań zabezpieczających prawa pracownicze w ramach realizacji tego etapu. Pracodawca przystał na powyższą propozycję i wskazał, że pierwsze spotkanie w ramach II etapu może odbyć się już w przyszłym tygodniu, po spotkaniu w ramach I etapu, przy czym potrzebuje więcej czasu na opracowanie dokumentów w tym zakresie. Poproszono stronę społeczną o dookreślenie, czy w ramach II etapu analizowana ma być sytuacja wszystkich pracowników łącznie, czy też z rozbiciem na poszczególne podmioty objęte środkami zaradczymi.
Ponownie odnosząc się do oczekiwań strony społecznej wskazał, iż w ocenie pracodawcy uzasadniane jest kontynuowanie etapu I negocjacji. W zakresie 120 miesięcznej trwałości zatrudnienia oraz wypłaty odpraw w wysokości 84 000, 00 złotych lub odpraw w wysokości równej iloczynowi liczby miesięcy pozostających do końca okresu trwałości zatrudnienia albo jednorazowych świadczeń w przypadku realizacji środków zaradczych w postaci odsprzedaży 30% udziałów LA podmiotowi zewnętrznemu wycena tych oczekiwań na kwotę ok. ćwierć miliarda polskich złotych znacząco wpływa na wartość oferowanego środka. W kontekście obecnego otoczenia gospodarczego i planowanych przez Pracodawcę inwestycji, m.in. w zakresie projektu HBO, wodorowego i obszaru Upstream może także spowodować, istotne pogorszenie oceny możliwości finansowych Grupy LOTOS w procesie pozyskiwania finansowania dla tych zamiarów. Przeprowadzenie tych inwestycji stanowi gwarancje istnienia miejsc pracy i , dlatego proponuje stronie społecznej  rewizję swoich oczekiwań również pod tym kątem. Pracodawca wskazał, że może powrócić do negocjacji na temat odpraw dla pracowników, ale na chwilę obecną jest to punkt nieuzgodniony pomiędzy stronami. Strona społeczna zaproponowała, aby ewentualne wyższe odprawy przyznać pracownikom o stażu pracy przekraczającym 1 rok oraz aby usunąć odwołania do zapisów ustawy o zwolnieniach grupowych. Ponadto podtrzymuje oczekiwanie, aby ewentualne wyższe odprawy były wypłacane w sytuacji, gdy do wypowiedzenia umowy z przyczyn niedotyczących pracownika dojdzie w okresie 120 miesięcy od przejścia zakładu pracy.
Pracodawca odniósł się wyłącznie do zagadnienia związanego z zapisami odnoszącymi się do tzw. Ustawy o zwolnieniach grupowych wskazując, iż w przypadku dalszego procedowania tego zapisu możliwe wydaje się być odpowiednie przeniesienie do treści porozumienia regulacji ustawowych.
Ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 30 lipca – godz. 9.00 etap I, godz. 11.00 – etap II.