CA1

Dnia 19 lipca odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w spółkach Grupy Kapitałowej w Gdańsku z Zarządem firmy w pełnym składzie (wg stanu do dnia 21 lipca).

Spotkanie było realizacją uzgodnień podczas spotkania z wówczas p.o. Prezesa Zarządu p. Robertem Pietryszynem, które odbyło się dnia 29 kwietnia br.

Obecnie była szansa na odniesienie się władz firmy do złożonego przez związki zawodowe firmy pisma z 17 wnioskami określającymi oczekiwania pracowników firmy, a podpisanego przez przewodniczącego Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A.; Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy LOTOS; Międzyzakładowego Związku Pracowników Ruchu Ciągłego; Branżowego Związku Zawodowego oraz Międzyzakładowego Związku Obrony Pracowników.

Na spotkaniu usłyszeliśmy pozytywne nastawienie władz do przedstawionych wniosków i ustalono harmonogram ich szczegółowej oceny z jednoczesnym potwierdzeniem braku przewidywanych zmian właścicielskich spółek GK.

Istotny jest również wniosek naszej organizacji, który sygnalizację potrzeby określenia daty granicznej dla ewentualnych zmian kadrowych, gdyż zgodnie z zasadami Systemu Okresowych Ocen Pracowników może to mieć wpływ na wyniki poszczególnych pracowników i zastosowań przeszeregowań pracowników i ich dalszych konkretnych indywidualnych ścieżek karier, gdyż dla możliwości dokonania tych ocen jest wymóg 6 miesięcy podległości danemu przełożonemu.

Celowe jest również zapewnienie wykorzystania doświadczenia i kwalifikacji wszystkich pracowników firmy.

Związki zawodowe nie podpisane pod pismem z dnia 22 kwietnia br tj. Wolny Związek Zawodowy Grupy LOTOS oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w LOTOS Petrobaltic, a także Związku Zawodowego Pracowników Grupy LOTOS S.A. „ALTERNATYWA” nie podnosiły dodatkowych wniosków podczas tego spotkania, a zgłoszone zostały jedynie uwagi Komisji Międzyzakładowej Związku Zawodowego „Solidarność” w Grupie LOTOS odnośnie spółki LOTOS Oil w kontekście poprzednich spotkań z władzami firmy w tej sprawie.

Trzeba wskazać, że zdanie przedstawione przez nadzorującego spółkę wiceprezesa nie spotkało się z dobrym odbiorem większości uczestników, a dwa dni później wiceprezes da handlu i produkcji stracił funkcję w Zarządzie…

 

W podsumowaniu spotkania Prezes Robert Pietryszyn potwierdził zasadę kolejnych spotkań związków zawodowych ze ścisłym kierownictwem co najmniej raz na cztery miesiące.