Wypłaty roszczeń z tytułu nowej polisy PZU, która obowiązuje od 01.12.2014  dla członków ZZZIT GL przebiegają bez zakłóceń. Są to świadczenia o co najmniej 10% wyższe od tych dotychczasowych. Tak jak dotychczas zdarzenia upoważniająca do świadczenia należy zgłaszać najlepiej mailem do Biura ZZIT GL ze skanem dokumentu potwierdzającym określone zdarzenie i dokumentu tożsamości (dowód osobisty) oraz nr konta do przekazania świadczenia.

Do ubezpieczenia wg tej polisy mogą przystąpić osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub uznane za niezdolne do pracy lub służby, pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia w PZU Życie SA.

Wiek wstępu do ubezpieczenia wynosi: 18 – 69 lat. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w dniu rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w któ­rym ubezpieczony kończy 70 rok życia.

Mamy już wielu uprawnionych do świadczeń, którzy otrzymali świadczenia zgodnie z informacją i odbywa się to w ciągu kilku dni od daty zgłoszenia roszczenia.

Została już niewielka grupa osób (otrzymali już maile w tym temacie), która powinna podać następujące dane: pesel, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz datę przyjęcia do pracy.