27092013 002

 

Uchwała numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 • 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Robertowi Aleksandrowi Ignatiukowi – Akcjonariuszowi.

 • 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano następującą liczbę głosów:

 129.696.097 głosów za niniejszą uchwałą odpowiadają 70,15 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 0 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

 

Uchwała numer 2, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 15/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/IX/2015 uchwala co następuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 obejmująe:

1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014, wykazujące stratę netto w wysokości 1.285.910 tysięcy złotych oraz całkowite straty ogółem w wysokości 1.762.097 tysięcy złotych,

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 14.339.743 tysiące złotych,

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 31.669 tysięcy złotych,

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale włsnym za rok 2014, wykazująe zmniejszenie kapitał włsnego o kwotę788.819 tysięy złtych,

5) dodatkowe informacje i objaśienia.

 • 2

Uchwał wchodzi w żcie z chwiląjej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów:

 129.611.977 głosów za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 4.419 głosów przeciw niniejszej uchwale

 79.701 głosów wstrzymujących się

Łązna liczba ważych głosów to 129.696.097

Łązna liczba akcji, z któych oddano ważne głosy to 129.696.097 2

Uchwała numer 3, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działlnośi Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 1 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu sięz uchwałąZarząu nr 16/VIII/2015 i uchwałąRady Nadzorczej nr 25/IX/2015 uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarząu z działlnośi Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

 • 2

Uchwał wchodzi w żcie z chwiląjej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów:

 129.611.977 głosów za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 4.419 głosów przeciw niniejszej uchwale

 79.701 głosów wstrzymująych się

Łązna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z któych oddano ważne głosy to 129.696.097

W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwał numer 4, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 1 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu sięz uchwałąZarząu nr 17/VIII/2015 i uchwałąRady Nadzorczej nr 26/IX/2015 uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałwej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 obejmująe:

1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014, wykazujące stratę netto w wysokości 1.466.372 tysiąe złtych oraz całowite straty ogółm w wysokości 1.902.137 tysięy złtych,

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, któe po stronie aktywów oraz kapitał własnego i zobowiązań wykazuje sumę 18.947.157 tysięy złotych,

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepłwó pieniężych za rok 2014, wykazująe zmniejszenie środków  pieniężnych netto o kwotę 163.612 tysięy złtych,

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale włsnym za rok 2014, wykazująe zmniejszenie kapitał własnego o kwotę 931.133 tysiąe złotych,

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów:

 129.611.977 za niniejszą uchwałą odpowiadające 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 84.120 głosów wstrzymująych się

Łączna liczba ważych głsó to 129.696.097

Łązna liczba akcji, z któych oddano waże głsy to 129.696.097

Uchwała numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 1 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałąZarząu nr 18/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/IX/2015 uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałwej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano nastęująąliczbęgłsó:

 129.611.977 głsó za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 84.120 głosów wstrzymująych się

Łączna liczba ważych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 6, w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

Działją na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu sięz uchwałą Zarządu nr 31/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/IX/2015 uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 w wysokośi 1.285.909.803,46 PLN (słwnie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćet dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 46/100) z zysków lat przyszłych.

 • 2

Uchwała wchodzi w żcie z chwiląjej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów :

 129.696.097 głsó za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,15 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 0 głosów wstrzymująych się

Łązna liczba ważych głosów to 129.696.097

Łązna liczba akcji, z któych oddano waże głsy to 129.696.097

Uchwała numer 7, w sprawie udzielenia absolutorium Pawłwi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarząu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu sięz uchwałąRady Nadzorczej nr 32/IX/2015 uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarząu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów :

 129.611.977 głosów za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 84.120 głosów wstrzymujących się

Łązna liczba ważych głosów to 129.696.097

Łązna liczba akcji, z któych oddano waże głsy to 129.696.097

Uchwała numer 8, w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołwskiemu, Wiceprezesowi Zarząu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu sięz uchwałąRady Nadzorczej nr 33/IX/2015 uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Sokołwskiemu, Wiceprezesowi Zarząu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąkó w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwała wchodzi w żcie z chwila jej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów :

 129.616.396 głosów za niniejszą uchwałą odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 79.701 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważych głsó to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z któych oddano waże głsy to 129.696.097

Uchwała numer 9, w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarząu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu sięz uchwałąRady Nadzorczej nr 34/IX/2015 uchwala co nastęuje:

 • 1 5

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwał wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów :

 129.611.977 głosów za niniejszą uchwałą odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 84.120 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwał numer 10, w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/IX/2015 uchwala co następuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarząu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąkó w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwał wchodzi w żcie z chwiląjej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów :

 129.616.396 głosów za niniejszą uchwałą odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 79.701 głosów wstrzymująych się

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 11, w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/IX/2015 uchwala co następuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów :

 129.616.396 głosów za niniejszą uchwałą odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 79.701 głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 12, w sprawie udzielenia absolutorium Wiesłwowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiesłwowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwał wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów :

 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

 242 głosy przeciw niniejszej uchwale

 88.422 głosy wstrzymujące się

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwał numer 13, w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 28 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku – z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwał wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą odpowiadające 70,11 % w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

 242 głosy przeciw niniejszej uchwale

 88.422 głosy wstrzymujące się

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097 7

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 129.696.097

Uchwała numer 14, w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłwskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Oskarowi Pawłwskiemu, Człnkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąkó w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w tym pełienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w okresach: od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz od 28 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwała wchodzi w żcie z chwiląjej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów:

 129.607.433 głsy za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 242 głsy przeciw niniejszej uchwale

 88.422 głsy wstrzymująe się

Łączna liczba ważych głosów to 129.696.097

Łązna liczba akcji, z któych oddano waże głsy to 129.696.097

Uchwała numer 15, w sprawie udzielenia absolutorium Małorzacie Hirszel, Człnkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niąobowiąków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Małgorzacie Hirszel, Człnkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiąków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów:

 129.607.433 głsy za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 242 głsy przeciw niniejszej uchwale

 88.422 głsy wstrzymująe się

Łązna liczba ważych głsó to 129.696.097

Łązna liczba akcji, z któych oddano waże głsy to 129.696.097

Uchwała numer 16, w sprawie udzielenia absolutorium Michałwi Rumińkiemu, Człnkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 8

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałwi Rumińkiemu, Człnkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąkó w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwał wchodzi w żcie z chwiląjej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów:

 129.607.433 głsy za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 242 głosy przeciw niniejszej uchwale

 88.422 głosy wstrzymująe się

Łązna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łązna liczba akcji, z któych oddano waże głsy to 129.696.097

Uchwała numer 17, w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej, Człnkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niąobowiąkó w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2

Uchwał wchodzi w żcie z chwiląjej podjęia.

Oddano następującą liczbę głosów:

 129.607.433 głosy za niniejszą uchwałą odpowiadająe 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 242 głosy przeciw niniejszej uchwale

 88.422 głosy wstrzymująe się

Łączna liczba ważnych głosów  to 129.696.097

Łązna liczba akcji, z któych oddano waże głosy to 129.696.097

Uchwała numer 18, w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Człnkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiąków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

Działją na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółk handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółi, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Człnkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełiąemu funkcjęWiceprzewodnicząego Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiąkó w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. 9

 • 2

Uchwał wchodzi w żcie z chwiląpodjęia.

Oddano nastęująąliczbęgłsó:

 129.607.433 głosy za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,11 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 242 głosy przeciw niniejszej uchwale

 88.422 głosy wstrzymująe się

Łączna liczba ważych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z któych oddano waże głsy to 129.696.097

Uchwała numer 19, w sprawie likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

Działając na podstawie §9 pkt 11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu sięz uchwałą Zarządu nr 6/VIII/2015 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/IX/2015 uchwala co następuje:

 • 1

Likwiduje sięFundusz Celowy na finansowanie przez GrupęLOTOS S.A. przedsięwzięć społcznych utworzony na mocy uchwał nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 20 lutego 2008 roku.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów :

 129.691.553 głosy za niniejsząuchwałą odpowiadająe 70,15 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 242 głosy przeciw niniejszej uchwale

 4.302 głosy wstrzymująe się

Łązna liczba ważych głosów to 129.696.097

Łązna liczba akcji, z któych oddano waże głosy to 129.696.097

Uchwała numer 20, w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółk handlowych oraz §7 ust. 13 Regulaminu Walnych ZgromadzeńZwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co nastęuje:

 • 1

Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 czerwca 2015 roku do godz. 1000.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów :

 119.173.976 głsó za niniejsząuchwałą odpowiadająe 64,46 % w kapitale zakłdowym Grupy LOTOS S.A.

 0 głosów przeciw niniejszej uchwale

 10.522.121 głosów wstrzymująych się

Łączna liczba ważnych głosów to 129.696.097

Łączna liczba akcji, z któych oddano ważne głosy to 129.696.097