Biuro Spraw Pracowniczych i Wynagrodzeń Grupy LOTOS S.A. poinformowało pracowników, że zgodnie z zawartą umową, od dnia 1.01.2019 r. nastąpi waloryzacja stawek za świadczenia medyczne w LUX MED na rzecz pracowników i członków ich rodzin.

Stawki po waloryzacji wyniosą:
– za pakiet medyczny dla pracownika – wzrost o 0,26 zł ,
– za pakiet dla 1 członka rodziny pracownika  – wzrost o 1,50 zł ,
– za pakiet dla 2 i więcej członków rodziny pracownika – wzrost o 2,10 zł.

Wartość abonamentu medycznego opłacanego przez pracodawcę na rzecz uprawnionego pracownika jest doliczana co miesiąc do przychodu pracownika i podlega opodatkowaniu oraz potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracownicy, którzy aktualnie (poprzez Dział Płac Grupy LOTOS S.A.) opłacają świadczenia medyczne LUX MED dla siebie i członków swoich rodzin, a po waloryzacji stawek od 1.01.2019 r. nie będą zainteresowani kontynuacją tych pakietów, proszeni są o złożenie pisemnej rezygnacji do dnia 6 stycznia 2019 r. do Biura Spraw Pracowniczych i Wynagrodzeń Grupy LOTOS S.A. (w przypadku pracowników Grupy LOTOS S.A.) lub do osoby odpowiedzialnej za sprawy pracownicze w Spółce (w przypadku pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS).