Krzyż Wolności i SOlidarności

Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności spotkali się w środę (19 października) z Robertem Pietryszynem, prezesem Zarządu Grupy LOTOS.

Uroczystość była okazją do rozmów oraz wspomnień związanych z początkami funkcjonowania rafinerii w Gdańsku.

Pod koniec września w Sali BHP w Gdańsku wręczono Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956 – 1989.

Wśród wyróżnionych na wniosek Grupy LOTOS znaleźli się czterej pracownicy naszej firmy: Władysław Bielicki – Grupa LOTOS (odznaczony również Złotym Krzyżem Zasługi), Jan Wiśliński – LOTOS Paliwa, Bogdan Wyciechowski – LOTOS Oil i Jerzy Węsierski – emerytowany pracownik Grupy LOTOS.

Rok temu Krzyżem Wolności i Solidarności uhonorowany został również Marek Skański – Grupa LOTOS.

 

Na zdjęciu od lewej: Jan Wiśliński, Bogdan Wyciechowski, Robert Pietryszyn,
Władysław Bielicki i Marek Skański

Chciałem panom osobiście pogratulować, bo bardzo cenię wartości, o które wtedy walczyliście – podkreślał podczas spotkania Robert Pietryszyn, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Chciałbym, żeby ludzie dostrzegali, że to są wartości, które w naszej firmie honorujemy i które są dla nas ważne. Cieszę się, że wasza odwaga została po tylu latach nagrodzona. Wyrazy uznania kieruję oczywiście do wszystkich odznaczonych. Natomiast jest mi szczególnie miło, że w tym gronie znaleźliście się właśnie wy, pracownicy LOTOSU. 

Przypomnijmy raz jeszcze sylwetki wszystkich uhonorowanych Krzyżem Wolności i Solidarności:

Władysław Bielicki z gdańskim przemysłem rafineryjnym związany jest od 1974 roku. W sierpniu 1980 r. bierze udział w strajku zorganizowanym w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych. Osobiście zatrzymuje pracę instalacji 1100 i 1200, co skutkuje wstrzymaniem produkcji całego zakładu. Od tego czasu jest też członkiem zakładowych struktur NSZZ Solidarność. Jako członek związku uczestniczy również w strajku podjętym zimą 1981 r. Nie zaprzestaje aktywności i członkostwa z zdelegalizowanych mocą przepisów o stanie wojennym strukturach związkowych, w których jest czynny do 1986 r. Poza pracą znajduje czas na aktywność społeczną świadczoną na rzecz zakładu i załogi rafinerii. Jest członkiem szeregu organizacji zawodowych w tym Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, od którego otrzymał odznakę honorową. Począwszy od 1995 r. jest członkiem Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Pełni w nim funkcje członka zarządu organizacji zakładowej. Dwukrotnie także wchodzi do składu Rady Pracowników Grupy LOTOS. Obecnie pracuje na stanowisku inżyniera Projektu EFRA.

Marek Skański pracę zawodową rozpoczyna w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych w 1971 r. Pod koniec 1974 r. zostaje zatrudniony w Rafinerii Nafty Gdańsk w budowie na stanowisku elektromonter elektrycznej aparatury pomiarowo-regulacyjnej w TA-II. W 1980 roku jest czynnym uczestnikiem strajku, który w G.Z.R. rozpoczął się 16 sierpnia 1980 r. W tym czasie, wspólnie z innymi pracownikami, jako przedstawiciel strajkujących wchodzi do składu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Jest również współautorem postulatów przedłożonych przez pracowników G.Z.R. w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym. W późniejszym czasie współtworzy nowe struktury związkowe w G.Z.R., w których pozostaje aktywny do stanu wojennego. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku zostaje zatrzymany, a później internowany w obozie w Strzebielinku, w którym przebywa do 29 kwietnia 1982 r. Obecnie pracuje na stanowisku inżyniera w Dziale Planowania i Nadzoru Remontów Automatyki Grupy LOTOS.

Jerzy Węsierski zaczyna swoją przygodę w rafinerii w 1975 r. jako stażysta pełniąc obowiązki piecowego w przemyśle chemicznym. W 1980 r. jako pracownik Zakładu Paliwowego współuczestniczy w przygotowaniu strajku, który rozpoczął się 16 sierpnia 1980 r. Zostaje wówczas członkiem powołanego w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych Komitetu Przedstawicielskiego, w ramach którego reprezentuje Rafinerię w kontaktach z powstałym w Stoczni Gdańskiej Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych jest członkiem założycielem Związku Zawodowego Solidarność w G.Z.R. Po ogłoszeniu stanu wojennego wchodzi do składu Komitetu Strajkowego, a po pacyfikacji zakładu zostaje aresztowany. W grudniu 1991 r. na mocy rewizji nadzwyczajnej Jerzy Węsierski zostaje uwolniony od przedstawionych mu w 1981 r. zarzutów. Jest członkiem założycielem powstałego w 1997 r. i obecnie najliczniejszego Związku Zawodowego w Grupie LOTOS S.A., w którego Zarządzie zasiada przez półtorej kadencji. Następnie, jako przedstawiciel pracowników wychodzi do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS. Pracując, jako mistrz w Wydziale Wodnym, zostaje wskazany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A. Do pełnienia tej funkcji zostaje również powołany na dwie kolejne kadencje organu, co po nowelizacji ustawy następuje już w drodze demokratycznych wyborów. Łącząc pracę z aktywnościami społecznymi przyczynia się do budowy właściwych i pozytywnych relacji w ramach zbiorowości pracowniczej Grupy LOTOS. Obecnie na emeryturze.

Jan Wiśliński rozpoczyna pracę w Rafinerii Gdańskiej w 1976 r. i jako stanowisku elektromonter elektronicznej aparatury pomiarowo regulacyjnej pracuje tu do 1983 r. Po kilkunastu latach prowadzenia działalności gospodarczej, w 1997 r. zostaje zatrudniony w spółce Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej. W sierpniu 1980 r. współorganizował i był czynnym uczestnikiem strajku, który 16 sierpnia rozpoczął się w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych. Pełniąc wówczas funkcję sekretarza utworzonego wtedy Komitetu Strajkowego, Jan Wiśliński był jednym z reprezentantów pracowników Gdańskich Zakładów Rafineryjnych w powstałym w Stoczni Gdańskiej Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym. W październiku 1980 r. aktywnie włączył się w działalność Związku Solidarność G.Z.R. Jako członek NSZZ Solidarność wykazuje się aktywnością w czasie strajku ogłoszonego w G.Z.R. w grudniu 1981 r. Obecnie jest specjalistą ds. obsługi floty w spółce LOTOS Paliwa.

Bogdan Wyciechowski zatrudniony w Rafinerii Nafty „ Gdańsk” w budowie od 16.11.1974 r. W 1980 r. czynnie włącza się w rozwój powstałych struktur ZZ Solidarność. Później, uczestnicząc w protestach związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, wszedł do utworzonego w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych Komitetu Strajkowego, w którego imieniu koordynował pracę zakładu objętego strajkiem. Kontynuując działalność w NSZZ Solidarność, co czynił wbrew przepisom prawa stanu wojennego, dnia 19 grudnia, po pacyfikacji zakładu, został  aresztowany. Z powodu tej działalności został także zwolniony z pracy. Przywrócony do pracy od 1991 r. pracuje, jako kierownik Wydziału, co łączy z aktywnością społeczną. Pozostając we władzach międzyzakładowej organizacji związkowej NSZZ Solidarność przyczynia się do budowy i rozwoju nowoczesnego dialogu zakładowego w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w czym jest aktywny do chwili obecnej. Zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. inwestycji w spółce LOTOS Oil.

Po więcej wspomnień zapraszamy już wkrótce na łamy grudniowej Lotosfery. W wywiadach z odznaczonymi zapytamy o czasy, kiedy odwaga była w cenie.