https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1346

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of Grupa Lotos by PKN Orlen. The approval is conditional on full compliance with a commitments package offered by PKN Orlen.

Executive Vice President Margrethe Vestager, in charge of competition policy, said: “Access to fuels at competitive prices is important for businesses and consumers alike. Today, we can approve the proposed acquisition of Lotos by PKN Orlen because the extensive commitments offered by PKN Orlen will ensure that the relevant Polish markets remain open and competitive and that the merger will not lead to higher prices or less choice for fuels and related products for businesses and consumers in Poland and Czechia.”

Today’s decision follows an in-depth investigation of the proposed merger by the Commission, which combines PKN Orlen and Grupa Lotos (“Lotos”), two large Polish integrated oil and gas companies. They are both active in Poland, where they both own refineries, and also have activities in several other Central and Eastern European and Baltic countries.

The Commission’s investigation

During its in-depth investigation, the Commission gathered extensive information and feedback from competitors and customers of the merging companies.

Following its investigation, the Commission had concerns that the transaction, as initially notified, would have harmed competition, in particular in the following markets:

 • the wholesale supply of motor fuels in Poland;
 • the retail supply of motor fuels in Poland;
 • the supply of jet fuel in Poland and Czechia;
 • The supply of related products such as different types of bitumen in Poland.

The proposed remedies

To address the Commission’s concerns, PKN Orlen offered the following commitments:

 • To divest a 30% stake in Lotos' refinery accompanied by strong governance rights, with the purchaser having the right to approximately half of the refinery’s diesel and gasoline production, while also giving the purchaser access to important storage and logistics infrastructure;
 • To divest nine fuel storage depots to an independent logistics operator, and to build a new jet fuel import terminal in the Polish city of Szczecin, which would be transferred to the independent logistics operator on completion;
 • To release most of the capacity booked by Lotos at independent storage depots, including the capacity booked at Poland’s biggest terminal for the import of fuels by sea;
 • To divest 389 retail stations in Poland, amounting to approximately 80% of the Lotos network, and to supply these with motor fuels;
 • To sell Lotos’s 50% stake in the jet fuel-marketing joint venture that it has with BP, to continue to supply the joint venture, and to give the joint venture access to storage at two airports in Poland;
 • To make available up to 80,000 tonnes of jet fuel per year to competitors in Czechia via an annual open tender;
 • To divest two bitumen production plants in Poland, and to supply the purchaser with up to 500,000 tonnes of bitumen/heavy residues annually.

The Commission found that the combination of divestitures and other commitments would enable the purchasers of the divested businesses, as well as other competitors, to compete effectively with the merged entity in the relevant markets in the future. In the wholesale diesel and gasoline markets in particular, the purchaser of the stake in the refinery will be able to import significant volumes thanks to greater access to infrastructure. Through this combination of refining capacity and import potential, the purchaser will exert a competitive constraint similar to that of Lotos before the transaction.

The Commission therefore concluded that the transaction, as modified by the commitments, would no longer raise competition concerns. This decision is conditional upon the full compliance with the commitments.

Companies and products

PKN Orlen is a Polish integrated oil and gas company. It owns one of the two refineries existing in Poland as well as refineries in Lithuania and Czechia. PKN Orlen is active on the wholesale and retail markets for refined oil products in Poland, Austria, Czechia, Estonia, Germany, Latvia, Lithuania and Slovakia. It also has activities in the upstream exploration, development and production of crude oil and natural gas. In addition, PKN Orlen is active in the petrochemicals market.

Grupa Lotos is a Polish integrated oil and gas company. It owns the only other Polish refinery. Lotos is active on the wholesale and retail markets for refined oil products, mostly in Poland but also in Czechia, Estonia, Latvia, Lithuania andSlovakia. Like PKN Orlen, it is also active in the upstream exploration, development and production of crude oil and natural gas. In addition, Lotos is active in the petrochemicals market.

Merger control rules and procedures

The Commission has the duty to assess mergers and acquisitions involving companies with a turnover above certain thresholds (see Article 1 of the Merger Regulation) and to prevent concentrations that would significantly impede effective competition in the EEA or any substantial part of it.

The vast majority of notified mergers do not pose competition problems and are cleared after a routine review. From the moment a transaction is notified, the Commission generally has a total of 25 working days to decide whether to grant approval (Phase I) or to start an in-depth investigation (Phase II).

There are currently six on-going Phase II merger investigations: the proposed acquisition of Transat by Air Canada; the proposed acquisition of GrandVision by EssilorLuxottica, the proposed acquisition of DSME by HHiH, the proposed acquisition of Chantiers de l’Atlantique by Fincantieri, the proposed merger of Fiat Chrysler Automobiles and Peugeot, and the proposed acquisition of Refinitiv by London Stock Exchange Group.

More information will be available on the Commission’s competitionwebsite, in the public case register under the case number M.9014.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Uzyskanie zgody uwarunkowane jest pełną realizacją pakietu zobowiązań oferowanego przez PKN Orlen.

Wiceprezes wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Dostęp do paliw po konkurencyjnych cenach jest ważny zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla konsumentów. Dziś możemy zgodzić się na planowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen, ponieważ szerokie zobowiązania oferowane przez PKN Orlen zapewnią, że właściwe polskie rynki pozostaną otwarte i konkurencyjne, a połączenie nie doprowadzi do wzrostu cen lub mniejszego wyboru paliw i produktów pokrewnych dla firm i konsumentów w Polsce i Czechach ”.

Dzisiejsza decyzja jest następstwem dogłębnego zbadania przez Komisję planowanego połączenia, które łączy PKN Orlen i Grupę Lotos („Lotos”), dwie duże polskie zintegrowane spółki naftowo-gazowe. Oboje są aktywni w Polsce, gdzie obaj są właścicielami rafinerii, a także prowadzą działalność w kilku innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajach bałtyckich.+

Dochodzenie Komisji

Podczas szczegółowego dochodzenia Komisja zebrała obszerne informacje i opinie od konkurentów i klientów łączących się przedsiębiorstw.

W następstwie dochodzenia Komisja miała obawy, że transakcja, jak pierwotnie zgłoszono, zaszkodziłaby konkurencji, w szczególności na następujących rynkach:

• hurtowe dostawy paliw silnikowych w Polsce;

• sprzedaż detaliczna paliw silnikowych w Polsce;

• dostawy paliwa lotniczego w Polsce i Czechach;

• Dostawy produktów pokrewnych, takich jak różne rodzaje asfaltów w Polsce.

Proponowane środki zaradcze

W odpowiedzi na obawy Komisji PKN Orlen zaproponował następujące zobowiązania:

• Zbycie 30% udziałów w rafinerii Lotosu przy jednoczesnym zapewnieniu silnych uprawnień zarządczych, przy czym nabywca będzie miał prawo do około połowy produkcji oleju napędowego i benzyny w rafinerii, jednocześnie dając nabywcy dostęp do ważnej infrastruktury magazynowej i logistycznej;

• Zbycie dziewięciu baz paliw niezależnemu operatorowi logistycznemu oraz zbudowanie nowego terminalu importowego paliwa lotniczego w Szczecinie, który po ukończeniu zostałby przekazany niezależnemu operatorowi logistycznemu;

• uwolnienie większości przepustowości zarezerwowanej przez Lotos w niezależnych bazach magazynowych, w tym przepustowości zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu do importu paliw drogą morską;

• zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących ok. 80% sieci Lotos i zaopatrzenie ich w paliwa silnikowe;

• Sprzedaż 50% udziałów Lotosu w spółce joint venture zajmującej się marketingiem paliw do silników odrzutowych, którą posiada on z BP, kontynuowanie dostaw dla wspólnego przedsięwzięcia oraz zapewnienie spółce joint venture dostępu do magazynów na dwóch lotniskach w Polsce;

• Udostępnianie do 80 000 ton paliwa lotniczego rocznie konkurentom w Czechach w ramach corocznego otwartego przetargu;

• Zbycie dwóch wytwórni asfaltów w Polsce i dostarczenie nabywcy do 500 000 ton bitumu / ciężkich pozostałości rocznie.

Komisja stwierdziła, że ​​połączenie zbycia i innych zobowiązań umożliwiłoby nabywcom zbywanych przedsiębiorstw, a także innym konkurentom, skuteczne konkurowanie w przyszłości z podmiotem powstałym w wyniku połączenia na właściwych rynkach. W szczególności na hurtowym rynku oleju napędowego i benzyny nabywca pakietu rafinerii będzie mógł importować znaczne ilości dzięki większemu dostępowi do infrastruktury. Poprzez takie połączenie zdolności rafineryjnych i potencjału importowego nabywca będzie wywierał presję konkurencyjną podobną do tej, jaką miał Lotos przed transakcją.

W związku z tym Komisja stwierdziła, że ​​transakcja, zmieniona zobowiązaniami, nie będzie już budzić obaw o konkurencję. Decyzja ta jest uzależniona od pełnego wywiązania się ze zobowiązań.

Firmy i produkty

PKN Orlen to polska zintegrowana spółka naftowo-gazowa. Jest właścicielem jednej z dwóch rafinerii istniejących w Polsce oraz rafinerii na Litwie i w Czechach. PKN Orlen prowadzi działalność na rynku hurtowym i detalicznym rafinowanych produktów naftowych w Polsce, Austrii, Czechach, Estonii, Niemczech, Łotwie, Litwie i Słowacji. Prowadzi również działalność w zakresie poszukiwań, zagospodarowania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto PKN Orlen jest aktywny na rynku petrochemicznym.

Grupa Lotos to polska zintegrowana spółka naftowo-gazowa. Jest właścicielem jedynej innej polskiej rafinerii. Lotos prowadzi działalność na rynku hurtowym i detalicznym rafinowanych produktów naftowych, głównie w Polsce, ale także w Czechach, Estonii, Łotwie, Litwie i Słowacji. Podobnie jak PKN Orlen prowadzi również działalność w zakresie poszukiwań, wydobycia i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto Lotos jest aktywny na rynku petrochemicznym.

Zasady i procedury kontroli połączeń

Komisja ma obowiązek oceniać fuzje i przejęcia, w których biorą udział przedsiębiorstwa, których obroty przekraczają określone progi (zob. Art. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) oraz zapobiegać koncentracjom, które znacząco utrudniałyby skuteczną konkurencję w EOG lub w jakiejkolwiek jego istotnej części.

Zdecydowana większość zgłoszonych połączeń nie stwarza problemów w zakresie konkurencji i podlega rutynowemu przeglądowi. Od momentu powiadomienia o transakcji Komisja ma zasadniczo 25 dni roboczych na podjęcie decyzji, czy udzielić zgody (faza I), czy też rozpocząć dogłębne dochodzenie (faza II).

Obecnie toczy się sześć dochodzeń w sprawie połączenia w fazie II: planowane przejęcie Transat przez Air Canada; planowane przejęcie GrandVision przez EssilorLuxottica, planowane nabycie DSME przez HHiH, proponowane przejęcie Chantiers de l’Atlantique przez Fincantieri, proponowane połączenie Fiat Chrysler Automobiles i Peugeot oraz proponowane przejęcie Refinitiv przez London Stock Exchange Group.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej Komisji poświęconej konkursowi, w publicznym rejestrze spraw pod numerem sprawy M.9014.