W dniu 23 listopada 2017 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 odbyło się XVII posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku (dalej WRDS). Na spotkanie przybyli członkowie Rady, przewodniczący zespołów roboczych oraz zaproszeni goście i eksperci.

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Dośla – Przewodniczący WRDS. Przywitał wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia WRDS, obejmujący tematy:

  1. 1. Informacja nt. prac Prezydium i zespołów roboczych pomiędzy posiedzeniami
  2. 2. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018
  3. 3. Gospodarka województwa pomorskiego – bariery wzrostu i rozwoju
  4. 4. Wynagrodzenie nauczycieli w województwie pomorskim
  5. 5. Wolne wnioski

Pani Joanna Witkowska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprezentowała obserwacje aktualnych zjawisk na pomorskim rynku pracy, 5 wyzwań regionalnej polityki pracy na 2018 rok; po zapoznaniu się z materiałem WRDS przyjęła opinię w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym punkcie programu Tomasz Słaboszowski Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku przedstawił bariery wzrostu i  rozwoju gospodarki województw pomorskiego oraz największe wyzwania. W tym obszarze prezentację wygłosił również Adam Mikołajczyk Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województw Pomorskiego; WRDS przyjęła stanowisko w ww. sprawie.

Przedstawiona została również opinia w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku i latach następnych; głosowanie przeniesiono na następną WRDS.

W posiedzeniu uczestniczyli ze strony ZW FZZ: Stanisław Taube, Krystyna Dębkowska, Katarzyna Leszcz-Cimoszko, Czesław Kościerzyński.

Następne posiedzenie ustalono na 19 grudnia

Protokół z XVII posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku