Projekty prosto z serca –
PRZECIWKO STEREOTYPOM  zaproponowany przez Sebastiana Demczyńskiego

10 projektom wolontariackim przyznane zostały mini granty od Fundacji LOTOS w trzecim już konkursie zorganizowanym w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego w LOTOSIE. 

Jako pracownicy GL S.A. i członkowie ZZIT GL kolejny raz zaangażowaliśmy się społecznie w akcję wolontariacką.

Tym razem pod swoje skrzydła wzięliśmy wychowanków Zakładu Poprawczego w Gdańsku, którzy z racji swego miejsca przebywania, mają trudności z asymilacją w społeczeństwie.

To właśnie ludzie  często się od nich odsuwają. My – chcąc temu przeciwdziałać, nazwaliśmy naszą akcję „Wbrew stereotypom”.  Jako osoby mające duże doświadczenie w pracy z trudnym partnerem jakim bez wątpienia jest Zarząd GL S.A. i w tym wypadku bez wątpienia osiągniemy sukces

Do 5 grudnia 2018 r. trwał nabór wniosków w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 3 000 zł, a całkowita pula do rozdysponowania sięgała 30 tysięcy zł. Oto zwycięskie projekty:

MIMO WSZYSTKO – W ramach akcji przeprowadzone zostaną prace remontowo-porządkowe na terenie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku. Zakres prac obejmować będzie: odmalowanie ścian 4 pomieszczeń, zmontowanie płyt OSB, pomalowanie holu wraz z położeniem boazerii. Orientacyjna grupa odbiorców to 100 osób.

PRZECIWKO STEREOTYPOM – Zakres aktywności wolontariuszy skupi się na działaniach mających na celu integrację społeczną osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i prawnej. W ramach działań wolontariusze GL planują zrealizować   kilka wyjść z wychowankami i wychowawcami Zakładu Poprawczego w Gdańsku do placówek, takich jak: teatr, muzeum, galeria. Ponadto w ramach inicjatywy wolontariusze chcą zbudować zaplecze kulturalne w ramach samej placówki poprzez zakup gier planszowych i książek o tematyce prospołecznej. Grupa odbiorców: 20 osób.

TLENIAK – Działanie zostanie przeprowadzone na rzecz dzieci chorych na zespół   Pradera-Willego. W ramach projektu wolontariusze GL posiadający specjalistyczne   uprawnienia zorganizują dla podopiecznych Fundacji Pomocy Tleniak i uczniów   szkoły z powiatu wejherowskiego naukę pierwszej pomocy oraz grę zespołową z   punktami wspinaczkowymi, strzeleckimi, terenoznawczymi. Działanie na rzecz: 35 osób.

RAZEM Z GÓRKĄ – Organizacja wspólnej Wigilii dla osób biednych, ubogich i bezdomnych wraz z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim „Górka” w Gdańsku. Wigilia odbędzie się w hali, która pomieści 600 osób. Rolą grupy wolontariuszy będą prace związane z przygotowaniem Wigilii oraz obsługa podczas samego wydarzenia.

ŁÓDŹ RATUNKOWA – Projekt „Bliżej Kultury” skierowany do dzieci i młodzieży   niepełnosprawnej. Realizacja inicjatywy wolontariackiej polegać będzie na   organizacji wyjścia do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl Wiedźmin. Przed   spektaklem planowane jest też zwiedzanie z młodzieżą teatru od kulis   (garderoba, charakteryzatornia, scena). Zadanie skierowane jest do 45-50   uczestników.

PODWÓJNY LOTOS DOBRA – Projekt zakłada organizację koncertu (poprzedzonego   warsztatami) na jednej scenie z osobami niepełnosprawnymi i pracownikami GL. Wolontariusze wezmą udział w kilku warsztatach muzycznych, będą grać na instrumentach   muzycznych. Uwieńczeniem warsztatów będzie wspólny koncert charytatywny na dużej scenie, podczas którego przeprowadzona zostanie zbiórka na charytatywny cel. W koncercie charytatywnym wezmą też udział muzycy sceny trójmiejskiej. Warsztaty przeprowadzone zostaną dla 12 osób niepełnosprawnych, koncert dla 50-150 osób.

RAZEM BEZPIECZNIEJ – Organizacja zajęć z piłki nożnej i warsztatów z pierwszej pomocy dla dzieci w 2 grupach wiekowych. Wolontariusze w czasie przerwy zimowej   zorganizują też imprezę sportowo-rekreacyjną dla społeczności gminy Ostaszewo   oraz będą uczestniczyć w organizacji zajęć sportowych. Orientacyjna grupa   odbiorców: 100 osób.

RÓŻNI ALE TACY SAMI  – Inicjatywa mająca na celu integrację dzieci z zespołem Downa z ich zdrowymi rówieśnikami. Działanie podzielone będzie na 2 etapy. Pierwszy z nich to przeprowadzenie warsztatów akceptacji „Ja i Ty” dla dzieci ze szkoły podstawowej, które zorganizowane będą z pomocą pracowników LOTOS Petrobaltic. Warsztaty będą miały na celu przybliżenie choroby oraz uwrażliwienie na przejawy nietolerancji. Drugi etap polegać będzie na współorganizacji w szkole podstawowej karnawałowej zabawy integracyjnej dla uczniów szkoły i dzieci chorujących na zespół Downa. Całość odbędzie się przy wsparciu profesjonalnych terapeutów i animatorów. Grupa odbiorców: 50 osób.

GOTUJEMY Z LOTOSEM NA ZDROWIE – Zorganizowanie akcji dla dzieci z   potrzebujących rodzin – podopiecznych Stowarzyszenia „Dom na Skraju” w Gdańsku. Akcja będzie miała na celu promocję zdrowego żywienia poprzez   organizację warsztatów kulinarnych dla dzieci młodszych i starszych. Podczas gdy jedna z grup będzie brała udział w warsztatach, druga grupa będzie uczestniczyła w grach i zabawach zorganizowanych przez wolontariuszy. Zwieńczeniem tego dnia będzie wspólny posiłek wszystkich obecnych – dzieci, wolontariuszy i wychowawców.  Grupa odbiorców to: ok. 30 osób.
EKOLOGICZNI – Celem projektu jest kształtowanie u uczniów zachowań przyjaznych dla   środowiska i poszerzenie wiedzy na ten segregacji odpadów. W ramach   inicjatywy zaplanowana jest dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w   Przejazdowie organizacja konkursu plastycznego i wiedzy dot. ochrony środowiska oraz organizacja spotkania z pracownikami LOTOSU dot. działalności gdańskiej rafinerii. Projekt zakłada też organizację warsztatu „Moja eko –   torba” oraz zakupienie koszy do segregacji odpadów w ramach inicjatywy „Segregacja   na co dzień”. Grupa odbiorców: 110 osób


Komisja konkursowa oceniając zgłoszone wnioski brała pod uwagę: uzasadnienie realizacji projektu, jego znaczenie dla społeczności lokalnych, zaangażowanie wolontariackie oraz składniki budżetowe. Wybrane inicjatywy wolontariackie otoczone zostaną opieką mentorską i doradztwem ze strony Fundacji LOTOS oraz partnera projektu –  Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

– To już 3 edycja konkursu Fundacji LOTOS na mini granty wolontariackie. Projekt z edycji na edycję cieszy się coraz większym zainteresowaniem naszych pracowników. Zgłaszane wnioski odznaczają się wysoką jakością przygotowania, trafnością doboru beneficjentów, znacznym wkładem wolontariackim i umiejętnością stworzenia projektów odpowiadających na realne potrzeby naszego otoczenia – powiedział Marcin Gargas, Prezes Fundacji LOTOS.

Do końca lutego przyszłego roku wolontariusze LOTOSU mają czas na realizację swoich autorskich projektów. Będziemy Was na bieżąco informować o postępach w pracach związanych z przeprowadzeniem poszczególnych mini grantów.