W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdań rady nadzorczej. Podjęta zostanie także decyzja w sprawie podziału zysku za miniony rok.

Przedmiotem WZA będzie także udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz udzielenie prezesowi Olechnowiczowi nagrody rocznej.

Najprawdopodobniej podczas WZA znany już będzie skład zarządu spółki kolejnej kadencji. Konkurs w tej sprawie wchodzi w decydującą fazę. Według naszych informacji nowy zarząd poznamy około połowy czerwca.