Budżet 2016

Wg dokumentu Rady Ministrów zamieszczonego na końcu tekstu przewiduje się, że w 2015 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5%, a w roku 2016 przyspieszy do 3,6%. Uwzględniając szacowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia, liczby zatrudnionych oraz liczby świadczeniobiorców, prognozuje się, że przeciętny realny (deflowany wskaźnikiem CPI) wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w latach 2015–16 będzie zbliżony do średniego wzrostu PKB w tym okresie. W horyzoncie prognozy wsparciem dla dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych będzie oczekiwany relatywnie szybki wzrost nadwyżki operacyjnej w tym sektorze, czyli dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którego zmiany w większym stopniu powinny być powiązane z dynamiką rozwoju sektora rynkowego niż z dynamiką całego PKB. Ponadto, wsparciem dla dochodów do dyspozycji – obok korzystnych tendencji zachodzących na rynku pracy – powinno być również dalsze zwiększenie pomocy państwa dla rodzin z dziećmi i jednorazowe zwiększenie waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Uwzględniając powyższe czynniki, oczekuje się, że w 2015 r. realny wzrost spożycia prywatnego wzrośnie do 3,4% z 3,0% w ubiegłym roku, mimo spodziewanego wzrostu dobrowolnej stopy oszczędności, a w roku 2016 – wraz z oczekiwanym polepszeniem indeksu nastrojów konsumentów dzięki lepszej koniunkturze – przyspieszy do 3,7%.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE w LATACH 2014-2016.

Wyszczegółnienie jedn.                             2014                     2015                      Prognoza 2016

PKB %                                                          103,4                      103,4                         103,8

Eksport %                                                    105,7                    105,7                            105,9

Import %                                                     109,1                     106,9                            106,1

Popyt krajowy %                                       104,9                      104,0                           103,9

Spożycie %                                                  103,4                     103,2                            103,1

– prywatne %                                               103,0                    103,4                            103,7

– publiczne %                                               104,7                    102,7                           101,1

Akumulacja %                                             111,4                     106,8                           106,6

– nakłady brutto na środki trwałe %       109,2                    106,9                           106,1

Ceny

Dynamika cen towarów i

usług konsumpcyjnych – średnioroczna % 100,0              99,8                             101,7

Wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie brutto

w gospodarce narodowej z ł                      3 783                  3 915                          4 055

Dynamika nominalna

przeciętnego wynagrodzenia

brutto w gospodarce narodowej %            103,4                  103,5                         103,6

Dynamika nominalna

przeciętnego wynagrodzenia

brutto w sektorze przedsiębiorstw %       103,7                  103,8                        103,8

Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie

w gospodarce narodowej* %                      100,3                100,9                       100,8

Stopa bezrobocia

rejestrowanego (koniec okresu) %                   11,5              10,5                          9,8 * – Szacunki MF;

Bieżące prognozy Komisji Europejskiej dotyczące kondycji ekonomicznej głównego partnera handlowego Polski, jakim jest UE, pozwalają na optymistyczną ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce. Zgodnie z szacunkami opublikowanymi w maju 2015 r., Komisja Europejska przewiduje, że tempo wzrostu PKB w UE w latach 2015–16 wyniesie odpowiednio 1,8% oraz 2,1%. Głównym czynnikiem wzrostu w horyzoncie prognozy będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna i w mniejszym stopniu odbudowujące się inwestycje, przy neutralnym wkładzie eksportu netto. Poprawa dynamiki popytu krajowego w UE sprzyjać będzie coraz wyższej dynamice importu UE, głównego indykatora rynków eksportowych Polski. Komisja Europejska prognozuje, że import UE w latach 2015–16 zwiększy się odpowiednio o 4,6% i 5,6%. 7 Prezentowana dalej prognoza zakłada, że w latach 2015–16 w Polsce udział inwestycji publicznych w PKB ustabilizuje się na poziomie 4,5% i będzie zbliżony do poziomu obserwowanego w 2014 r. (4,4% PKB).

20150609_zalozenia_budzet_panstwa_2016 – Całość