Dnia 16 maja rozpoczęła się praktycznie nowa kadencja. Z udziałem 10 na 11 członków Zarządu dokonana została ocena bieżących istotnych tematów dotyczących pracowników Grupy Kapitałowej.

Głównym wątkiem była kwestia dalszych formalnych działań związanych ze sporami zbiorowymi oraz kwestia LOTOS Oil, gdzie wydane zostało zarządzenie odnośnie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników do średniego wynagrodzenia w tej firmie.

Z uwagi na niezrozumiałe opóźnianie czynności podpisywania Protokołu Rozbieżności, którego treść uzgodniona została w Grupie LOTOS S.A. już 5 maja dwa reprezentatywne związki zawodowe czyli ZZIT GL oraz MZZ PRC przekazały formalnie go na ręce Prezesa Marcina Jastrzębskiego z wnioskiem o ustalenie Mediatora w terminie do 19 maja.

Dodatkowo w Załączniku A do Protokołu rozbieżności z dnia 5 maja 2017r sporządzonego w ramach rokowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  – o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wskazano na fakty:

  1. Organizacje Związkowe wskazują, że z materiałów przedstawionych w toku negocjacji wynika, że średnie płaca pracowników Grupy LOTOS S.A. objętych ZUZP wzrosła w latach 2011 do 2016 o 11,9%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w tym czasie wzrosło o 19%. Jednocześnie w latach 2016 i 2017 przyrost „podwyżek ogólnych” ustalony został na 0%.
  2. Organizacje Związkowe wskazują, że spór zbiorowy został zgłoszony z żądaniem przyrostu wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników w wyniku niestosowania przez Pracodawcę obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a w szczególności § 8 oraz § 13 ust. 4 i jest podstawą działań związków zawodowych w prowadzonym sporze dla dochodzenia uprawnień pracowników m.in. dla formalnego wdrożenia w 2017 roku 14 ust. 5 ZUZP.
  3. Organizacje Związkowe kończące etap rokowań sporu zgodnie z propozycją treści Protokołu rozbieżności przekazanego przez Pracodawcę dnia 5 maja wskazują, że spór zbiorowy został zgłoszony po braku efektów negocjacyjnych i nie uwzględnieniu żadnych argumentów strony społecznej przez Pracodawcę pomimo kilkakrotnego obniżenia wskazywanych jej oczekiwań podczas 9 spotkań formalnych z jednoczesnym brakiem modyfikacji swoich propozycji przez Pracodawcę.
  4. Organizacje Związkowe wskazują na wielokrotne bezskuteczne wnioski na etapie negocjacji wynagrodzeń oraz podczas rokowań w ramach sporu o przedstawienie przyjętych przez Pracodawcę założeń budowy nowego systemu wynagrodzeń
  5. Organizacje Związkowe wskazują, że do rozbieżności w obecnym sporze należy interpretacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w zakresie uprawnień strony społecznej do dopuszczalności przeprowadzenia referendum wśród pracowników Grupy LOTOS S.A. związanego z prowadzonym sporem.
  6. Organizacje Związkowe wskazują, że w świetle art. 4 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Pracodawca błędnie stwierdza brak możliwości prowadzenia sporu, gdyż wymóg potrzeby wcześniejszego wypowiedzenia ZUZP dla prowadzenia sporu obowiązuje tylko w przypadku wystąpienia przez Organizacje Związkowe „o zmianę układu lub porozumienia”, a jak wskazano w pkt. 1 Załącznika B spór związany jest z naruszaniem przez Pracodawcę jego zapisów.

Zarząd ZZIT GL w pełni uznaje dotychczasowe działania za właściwe oraz wskazał na potrzebę uwypuklenia publicznie rzeczywistej bardzo dobrej kondycji firmy i jednoczesnego braku uzasadnienia dla dotychczasowego nieefektywnego przebiegu negocjacji i rokowań.

Wskazano na istotny punkt zapalny w LOTOS Kolej, gdzie pomimo prób nadal brak uspokojenia nastrojów wśród pracowników. Jeszcze pod koniec kwietnia przedstawiciele pracowników skierowali pismo do Ministra Energii, gdzie odniesiono się do przebiegu Komisji Sejmowej.

W piśmie m.in. wskazano, że przychody LOTOS Kolej od PGNiG, OLPP, Wojska Polskiego, Grupy Azoty i PKN Orlen wynosiły blisko 300 mln zł oraz że nadgodziny przy przewozach odpowiadają unikaniu zatrudnienia 150 nowych pracowników.

Omówione zostały również planowane dalsze działania z zakresu świadczeń statutowych (zapomogi), rekreacji (Chałupy – windsurfing w dniach 10-11 czerwca i ośrodek Szarlota w dniach 23-25 czerwca) oraz integracji (Wróblówka w połowie września).

Przyjęto zasadę do stosowania tj. zwyżkę (do 20%) odpłatności za udział w organizowanych wyjazdów w przypadku korzystania z kolejnej oferty w tym lub poprzednim roku.

Szczegóły przekazaną zostaną członkom ZZIT GL w Informacjach Bieżących.